English phrases for export - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English phrases for export

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Specialized English ·
Tags: businessenglishlogistics
Vety spojené s vývozom tovarov a služieb

V tomto článku nájdete vety v angličtine, ktoré môžete použiť ak vyvážate tovar do zahraničia, aj s príslušným prekladom.

 
Logistika- logistics

 
We will pick up the shipment for transport on the next availlable vessel.

 
Zásielku si vyzdvihneme a dopravíme ju najbližším dopravným plavidlom.

 
Please provide us with the comparative costs of shipping to Nice by man via Lyon and by barge.

 
Poskytnite nám prosím, porovnateľné ceny za dopravu zásielky vlakom cez Lyon do Nice a ďalej riečnym člnom.

 
In acceptning this Bill of landing, the shipper accepts and agrees to all the terms, conditions and sxceptions as specified int he contract.

 
Tým, že odosielateľ príjme konosament, vyslovuje súhlas o všetkými podmienkami, lehotami a výnimkami, ako sú vymedzené v zmluve.

 
Do you have cargo space available on your next ship sailing to New York?

 
Máte k dispozícií nákladný priestor na nasledujúcej lodi do New Yourku?

 
We would like the goods shipped by air since the shipment must reach us within a week.

 
Chceli by sme, aby bol tovar odoslaný letecky, pretože zásielka k nám musí doraziť v priebehu týždňa.
.
 
We can act on your behalf if you send send us, in addition to the Bill of Landing endorsed, a letter of Customs authorizing us to do so.

 
Môžeme konať vo váš prospech, ak nám okrem žírovaného konosamentu pošlete list pre colnice, ktorý by nás oprávňoval urobiť to.

 
We would like to know the current freight rates for this merchandise, the loading dates, the time of transit and frequency of sailing.

 
Chceli by sme poznať obvyklé  dopravné sadzby pre tento tovar, termíny nákladky, dobu prepravy a frekvenciu plavieb.

 
Cargo can be delivered undo order of Smith and Co.

 
Náklad bude doručený na objednávku firmy Smith and Co.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika pohovor v angličtine význam slov metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue English for everyday life maturita english for travelling slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions prídavné mená Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť angličtina pre obchod výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns Slovak conversation gramatika Súdny preklad doučovanie Anglické zámená metódy výučby verbs with prepositions Slovak sentences anglická konverzácia anglická gramatika Business English výučba, doučovanie teória literatúry priama metóda anglické skratky Slovak cases angličtina pre lekárov angličtina Medical Slovak Slovak dialogues anglické časy Slovenská literatúra anglické opozitá obchodná angličtina tipy ako sa učiť jazyk reparát Gerundium Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time English grammar Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Anglické frázy Slovak for foreigners Anglické frázové slovesá vetná skladba Slovak grammar slovak for foreigners Anglická gramatika Jednoduchá veta Slovak tenses Typy angličtiny Anglické prídavné mená Anglické slovesá Specialized English English in use Druhy viet Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Slovenský jazyk slohové útvary Doučovanie učenie sa Skúšky z jazyka prekladateľstvo frázové slovesá
Návrat na obsah