English phrases for export - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English phrases for export

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Specialized English ·
Tags: businessenglishlogistics
Vety spojené s vývozom tovarov a služieb

V tomto článku nájdete vety v angličtine, ktoré môžete použiť ak vyvážate tovar do zahraničia, aj s príslušným prekladom.

 
Logistika- logistics

 
We will pick up the shipment for transport on the next availlable vessel.

 
Zásielku si vyzdvihneme a dopravíme ju najbližším dopravným plavidlom.

 
Please provide us with the comparative costs of shipping to Nice by man via Lyon and by barge.

 
Poskytnite nám prosím, porovnateľné ceny za dopravu zásielky vlakom cez Lyon do Nice a ďalej riečnym člnom.

 
In acceptning this Bill of landing, the shipper accepts and agrees to all the terms, conditions and sxceptions as specified int he contract.

 
Tým, že odosielateľ príjme konosament, vyslovuje súhlas o všetkými podmienkami, lehotami a výnimkami, ako sú vymedzené v zmluve.

 
Do you have cargo space available on your next ship sailing to New York?

 
Máte k dispozícií nákladný priestor na nasledujúcej lodi do New Yourku?

 
We would like the goods shipped by air since the shipment must reach us within a week.

 
Chceli by sme, aby bol tovar odoslaný letecky, pretože zásielka k nám musí doraziť v priebehu týždňa.
.
 
We can act on your behalf if you send send us, in addition to the Bill of Landing endorsed, a letter of Customs authorizing us to do so.

 
Môžeme konať vo váš prospech, ak nám okrem žírovaného konosamentu pošlete list pre colnice, ktorý by nás oprávňoval urobiť to.

 
We would like to know the current freight rates for this merchandise, the loading dates, the time of transit and frequency of sailing.

 
Chceli by sme poznať obvyklé  dopravné sadzby pre tento tovar, termíny nákladky, dobu prepravy a frekvenciu plavieb.

 
Cargo can be delivered undo order of Smith and Co.

 
Náklad bude doručený na objednávku firmy Smith and Co.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá maturita metódy výučby Slovenská literatúra slohové útvary Slovak dialogues pohovor v angličtine English grammar english for travelling English in use význam slov a ich použite Specialized English angličtina Slovak cases Slovak tenses Anglické frázové slovesá slovenská gramatika učenie sa Typy angličtiny verbs with prepositions anglická gramatika Slovenský jazyk angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue Skúšky z jazyka anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Anglické prídavné mená teória literatúry Anglické zámená prídavné mená Medical Slovak Anglické frazálne slovesá Gerundium Anglické slovesá Súdny preklad Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners vetná skladba Motivácia výučba, učenie sa, anketa gramatika Slovak questions Slovak grammar Vetná skladba Slovak nouns doučovanie Anglické frázy Doučovanie anglické opozitá slovné spojenia priama metóda angličtina pre obchod frázové slovesá Business English Slovak sentences slovenská literatúra slovak for foreigners, time rečnícky štýl Jednoduchá veta anglické časy prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Druhy viet reparát obchodná angličtina Anglická gramatika Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky význam slov English for everyday life anglické skratky
Návrat na obsah