English phrases for export - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English phrases for export

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Specialized English ·
Tags: businessenglishlogistics
Vety spojené s vývozom tovarov a služieb

V tomto článku nájdete vety v angličtine, ktoré môžete použiť ak vyvážate tovar do zahraničia, aj s príslušným prekladom.

 
Logistika- logistics

 
We will pick up the shipment for transport on the next availlable vessel.

 
Zásielku si vyzdvihneme a dopravíme ju najbližším dopravným plavidlom.

 
Please provide us with the comparative costs of shipping to Nice by man via Lyon and by barge.

 
Poskytnite nám prosím, porovnateľné ceny za dopravu zásielky vlakom cez Lyon do Nice a ďalej riečnym člnom.

 
In acceptning this Bill of landing, the shipper accepts and agrees to all the terms, conditions and sxceptions as specified int he contract.

 
Tým, že odosielateľ príjme konosament, vyslovuje súhlas o všetkými podmienkami, lehotami a výnimkami, ako sú vymedzené v zmluve.

 
Do you have cargo space available on your next ship sailing to New York?

 
Máte k dispozícií nákladný priestor na nasledujúcej lodi do New Yourku?

 
We would like the goods shipped by air since the shipment must reach us within a week.

 
Chceli by sme, aby bol tovar odoslaný letecky, pretože zásielka k nám musí doraziť v priebehu týždňa.
.
 
We can act on your behalf if you send send us, in addition to the Bill of Landing endorsed, a letter of Customs authorizing us to do so.

 
Môžeme konať vo váš prospech, ak nám okrem žírovaného konosamentu pošlete list pre colnice, ktorý by nás oprávňoval urobiť to.

 
We would like to know the current freight rates for this merchandise, the loading dates, the time of transit and frequency of sailing.

 
Chceli by sme poznať obvyklé  dopravné sadzby pre tento tovar, termíny nákladky, dobu prepravy a frekvenciu plavieb.

 
Cargo can be delivered undo order of Smith and Co.

 
Náklad bude doručený na objednávku firmy Smith and Co.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika reparát Druhy viet výučba, doučovanie Súdny preklad Slovak dialogue Slovak sentences Slovak conversation slovenská literatúra Slovak for foreigners Medical Slovak slovenská gramatika anglická výslovnosť English grammar metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovenský jazyk Typy angličtiny prídavné mená význam slov a ich použite vetná skladba slovak for foreigners, time Business English English in use slohové útvary Slovak nouns pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Specialized English angličtina Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá english for travelling angličtina pre lekárov frázové slovesá metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Anglické zámená priama metóda slovné spojenia gramatika anglické skratky rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Skúšky z jazyka maturita metódy výučby Slovak questions učenie sa Slovenská literatúra anglická konverzácia Slovak cases angličtina pre obchod Slovak grammar anglické časy význam slov Anglické frázové slovesá Slovak tenses Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko doučovanie anglické opozitá obchodná angličtina English for everyday life Gerundium prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá
Návrat na obsah