English phrases for export - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English phrases for export

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Specialized English ·
Tags: businessenglishlogistics
Vety spojené s vývozom tovarov a služieb

V tomto článku nájdete vety v angličtine, ktoré môžete použiť ak vyvážate tovar do zahraničia, aj s príslušným prekladom.

 
Logistika- logistics

 
We will pick up the shipment for transport on the next availlable vessel.

 
Zásielku si vyzdvihneme a dopravíme ju najbližším dopravným plavidlom.

 
Please provide us with the comparative costs of shipping to Nice by man via Lyon and by barge.

 
Poskytnite nám prosím, porovnateľné ceny za dopravu zásielky vlakom cez Lyon do Nice a ďalej riečnym člnom.

 
In acceptning this Bill of landing, the shipper accepts and agrees to all the terms, conditions and sxceptions as specified int he contract.

 
Tým, že odosielateľ príjme konosament, vyslovuje súhlas o všetkými podmienkami, lehotami a výnimkami, ako sú vymedzené v zmluve.

 
Do you have cargo space available on your next ship sailing to New York?

 
Máte k dispozícií nákladný priestor na nasledujúcej lodi do New Yourku?

 
We would like the goods shipped by air since the shipment must reach us within a week.

 
Chceli by sme, aby bol tovar odoslaný letecky, pretože zásielka k nám musí doraziť v priebehu týždňa.
.
 
We can act on your behalf if you send send us, in addition to the Bill of Landing endorsed, a letter of Customs authorizing us to do so.

 
Môžeme konať vo váš prospech, ak nám okrem žírovaného konosamentu pošlete list pre colnice, ktorý by nás oprávňoval urobiť to.

 
We would like to know the current freight rates for this merchandise, the loading dates, the time of transit and frequency of sailing.

 
Chceli by sme poznať obvyklé  dopravné sadzby pre tento tovar, termíny nákladky, dobu prepravy a frekvenciu plavieb.

 
Cargo can be delivered undo order of Smith and Co.

 
Náklad bude doručený na objednávku firmy Smith and Co.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá Medical Slovak pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue Slovak questions angličtina Súdny preklad priama metóda Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak grammar Slovak dialogues Slovenská gramatika angličtina pre lekárov Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary angličtina pre obchod Vetná skladba Spisovná slovenčina Gerundium slovenské nárečia, slovensko Anglické prídavné mená Business English výučba, doučovanie Anglická gramatika verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovak cases Slovenský jazyk doučovanie Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Slovak pronunciation význam slov maturita slovenská literatúra Anglické zámená Druhy viet metódy výučby anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu rečnícky štýl English for everyday life reparát anglické opozitá Slovak tenses Metódy výučby obchodná angličtina vetná skladba Slovak word formation English grammar frázové slovesá Typy angličtiny Anglické frázy slovak for foreigners, time učenie sa gramatika Skúšky z jazyka anglické skratky Motivácia Slovenská literatúra anglické časy english for travelling prídavné mená anglická gramatika Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie English in use slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Predminulý priebehový čas Doučovanie Slovak slang Slovak verbs metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia prekladateľstvo slovenská gramatika Slovak sentences Slovak vocabulary Slovak for foreigners slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa teória literatúry Slovak nouns Slovak conversation
Návrat na obsah