English phrases for export - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English phrases for export

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Specialized English ·
Tags: businessenglishlogistics
Vety spojené s vývozom tovarov a služieb

V tomto článku nájdete vety v angličtine, ktoré môžete použiť ak vyvážate tovar do zahraničia, aj s príslušným prekladom.

 
Logistika- logistics

 
We will pick up the shipment for transport on the next availlable vessel.

 
Zásielku si vyzdvihneme a dopravíme ju najbližším dopravným plavidlom.

 
Please provide us with the comparative costs of shipping to Nice by man via Lyon and by barge.

 
Poskytnite nám prosím, porovnateľné ceny za dopravu zásielky vlakom cez Lyon do Nice a ďalej riečnym člnom.

 
In acceptning this Bill of landing, the shipper accepts and agrees to all the terms, conditions and sxceptions as specified int he contract.

 
Tým, že odosielateľ príjme konosament, vyslovuje súhlas o všetkými podmienkami, lehotami a výnimkami, ako sú vymedzené v zmluve.

 
Do you have cargo space available on your next ship sailing to New York?

 
Máte k dispozícií nákladný priestor na nasledujúcej lodi do New Yourku?

 
We would like the goods shipped by air since the shipment must reach us within a week.

 
Chceli by sme, aby bol tovar odoslaný letecky, pretože zásielka k nám musí doraziť v priebehu týždňa.
.
 
We can act on your behalf if you send send us, in addition to the Bill of Landing endorsed, a letter of Customs authorizing us to do so.

 
Môžeme konať vo váš prospech, ak nám okrem žírovaného konosamentu pošlete list pre colnice, ktorý by nás oprávňoval urobiť to.

 
We would like to know the current freight rates for this merchandise, the loading dates, the time of transit and frequency of sailing.

 
Chceli by sme poznať obvyklé  dopravné sadzby pre tento tovar, termíny nákladky, dobu prepravy a frekvenciu plavieb.

 
Cargo can be delivered undo order of Smith and Co.

 
Náklad bude doručený na objednávku firmy Smith and Co.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life Specialized English Slovak for foreigners Anglické slovesá výučba, doučovanie angličtina pre lekárov Slovak word formation Slovenská gramatika Slovak vocabulary Slovak nouns maturita anglické opozitá Slovenský jazyk význam slov gramatika Anglické frázy English grammar slovenská literatúra slovné spojenia slovenská gramatika učenie sa Business English slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená prídavné mená anglické časy Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite doučovanie Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená anglická gramatika slovak for foreigners, time Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Doučovanie Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions slohové útvary Typy angličtiny English in use Anglická gramatika metódy, vzdelávanie, reparát Druhy viet Slovak dialogues english for travelling Predminulý priebehový čas vetná skladba Súdny preklad anglická konverzácia Slovak tenses angličtina anglické skratky Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak questions Slovak sentences Jednoduchá veta anglická výslovnosť prekladateľstvo Anglické frazálne slovesá Slovak cases slovak for foreigners Motivácia priama metóda rečnícky štýl Slovak conversation Gerundium metódy výučby metódy výučby, jazyky frázové slovesá angličtina pre obchod obchodná angličtina pohovor v angličtine Slovenská literatúra Metódy výučby Slovak grammar
Návrat na obsah