How we create adjectives ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How we create adjectives ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakgrammaradjectives
Creating adjectives

 
We need sufixes – ový

 
                              -ný,-ený

 
                               -ský

 
                             -cí, -ací, -iaci

 
If we have noun and we want to do adjective, we use sufixes              -ový    jablko – jablkový

 
                                                                                                              -ný     deň – denný

 
                                                                                                              -ený  drevo – drevený

 
                                                                                                              -ský  dieťa- detský

 
We need sufixes –cí, ací, iací if we have verb and we want to create adjective : písať – písací.
 
Adjectives that have sufixes – ový, -ný,(-ený), -ský, -cí(-ací, -iací) do not have comparative and superlative.
 
 
More examples of these adjectives.

 
mrkva – mrkvový

 
krčma – krčmový

 
ruka – ručný

 
kapusta – kapustový

 
maďarsko – maďarský

 
sklo – sklenený

 
kniha –knižný

 
železo – železný

 
počítať – počítací

 
rozprávať – rozprávací

 
pivo – pivný

 
Hviezda – hviezdny

 
telo – telový

 
okno - okenný
 


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby význam slov obchodná angličtina English for everyday life Specialized English tipy ako sa učiť jazyk Slovak nouns Slovenská literatúra Gerundium metódy, vzdelávanie, angličtina Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas gramatika anglické časy Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk výučba, doučovanie English grammar Slovak dialogue pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slovenská literatúra frázové slovesá anglická konverzácia Slovak sentences maturita Nepravidelné stupňovanie prídavné mená vetná skladba anglická gramatika English in use anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Jednoduchá veta Slovak vocabulary Súdny preklad Typy angličtiny metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Anglické zámená Business English Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Vetná skladba anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Anglické frázové slovesá reparát Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod verbs with prepositions Medical Slovak Slovak dialogues Anglické prídavné mená Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia význam slov a ich použite slovenská gramatika Slovak questions Doučovanie english for travelling rečnícky štýl teória literatúry Druhy viet doučovanie Slovak for foreigners anglické opozitá učenie sa Anglické frázy Slovak cases Anglická gramatika prekladateľstvo anglické skratky Slovak conversation Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu Slovak grammar priama metóda slovak for foreigners
Návrat na obsah