We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina slovak for foreigners Jednoduchá veta English in use Anglická gramatika verbs with prepositions doučovanie Súdny preklad Anglické frazálne slovesá anglická gramatika gramatika rečnícky štýl angličtina pre obchod Slovak dialogue metódy, vzdelávanie, English for everyday life Slovak vocabulary priama metóda význam slov prekladateľstvo Anglické frázy metódy výučby teória literatúry maturita frázové slovesá English grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns slovenská literatúra Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time Slovak cases anglické časy anglická konverzácia prídavné mená anglické opozitá Slovak questions obchodná angličtina angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Slovak conversation Typy angličtiny Slovak sentences Vetná skladba Druhy viet Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko výučba, doučovanie Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá učenie sa slohové útvary Slovenský jazyk Specialized English Slovak tenses metódy výučby, jazyky vetná skladba Slovenská gramatika Anglické slovesá Slovak word formation english for travelling Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Doučovanie Slovak for foreigners Motivácia slovenská gramatika význam slov a ich použite anglické skratky Slovak grammar Gerundium Slovak dialogues Business English anglická výslovnosť Slovak for foreigners, comparison of adjectives Medical Slovak slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk reparát
Návrat na obsah