We make business in English - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

We make business in English

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Business English ·
Tags: businessenglishmarket
Business  phrases

V tomto článku sa zameriame na obchodné spávy, ktoré by sa mohli vyskytovať pri písaní správ o stave trhu.
         
 
Market reports – tržné správy

 
 
Be good enough to give us information about the state of the market in the countries of origin.

 
Prosím vás aby ste mi podali správu o stavu trhu v produkčných krajinách.

 
Henceof we shall let you have our circulars regularly giving the movements of origin.

 
Budeme Vám od teraz zasielať pravidelne svoje trhové správy.

 
I consider it my duty( I believe it my duty) to give you a report about the state of the market.

 
Považujem za svoji povinnosť podať vám správu o stavu na trhu.

 
In order  to perfect my selling service I shall henceforth send you regularly my monthly reports and hope that this may lead to a revival of our business relation.

 
Aby som zdokonalil svoju predajnú službu, budem vám od teraz zasielať svoje pravidelné mesačné správy a dúfam, že to povedie k oživeniu našich obchodných stykov.

 
Because of information I have received from the countries of origin( of the goods) I beg to inform you that.

 
Na základe niekoľkých správ, ktoré som dostal z produkčných krajín( z krajín pôvodu tovaru)
 
Vám oznamujem, že.

 
Having returned from my journey( travel to Spain and Portugal )I beg to hand you enclosed a report about the actual position of the market.

 
Po návrate zo svoje cesty do Španielska a Portugalska, dovoľujem si Vám v prílohe zaslať správu o terajšom stave trhu.
 


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak nouns Jednoduchá veta metódy výučby metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia anglická gramatika Slovak questions Metódy výučby Slovak cases Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Typy angličtiny angličtina pre lekárov Anglické frázy Anglické zámená slovenská literatúra english for travelling Predminulý priebehový čas obchodná angličtina Slovak tenses maturita frázové slovesá Slovak dialogue Slovenská literatúra Doučovanie výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad English grammar rečnícky štýl Slovak conversation slovenská gramatika Slovak for foreigners slohové útvary vetná skladba slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak grammar verbs with prepositions anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Anglické frázové slovesá angličtina pre obchod Business English Slovenský jazyk anglické časy slovné spojenia slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Gerundium význam slov a ich použite pohovor v angličtine prekladateľstvo učenie sa reparát gramatika metódy výučby, jazyky Medical Slovak Anglická gramatika Specialized English Slovak dialogues Skúšky z jazyka Slovak sentences Vetná skladba priama metóda teória literatúry English for everyday life Nepravidelné stupňovanie angličtina Angličtina pre každú situáciu Druhy viet anglické skratky doučovanie English in use
Návrat na obsah