Čo je to metafora ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo je to metafora ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: metaforacharakteristikavýznam
Metafora

 
Je prenesenie významu slova na jav označený normálne druhým slovom pre nejakú podobnosť. Nemusí tu ísť  o podobnosť významových znakov v prísnom logickom zmysle, lež iba o podobnosť v pocitoch alebo v náhodnom dojme. Obe predstavy, ktoré sa dostávajú do metaforického spojenia, si nemusia byť ani významom ani obsahom príbuzné. Metafora presne neopisuje, ale bezprostredne vyvoláva živú predstavu.


 
Metafory delíme na aktuálne a lexikalizované.


 
Aktuálne metafory majú zosilnene, plnšie pôsobiť na vyvolanie predstavy u poslucháča. Vyskytujú sa najmä v prejavoch hovorového štýlu a v básnickom jazyku. Ďalej sa vyskytujú vo všetkých prejavoch, v ktorých sa má pôsobiť na poslucháčov cit( rečnícke prejavy, polemiky, citové opisy a pod.).

 
Lexikalizované metafory označujú pojem, pre ktorý niet vlastného pomenovania. Metafora totiž rýchle stráca svoju novosť a bezprostrednosť – lexikalizuje sa. Táto okolnosť sa využíva najmä v odbornom názvosloví, v ktorom je mnoho lexikalizovaných metafor, napr.: kohútik ( na vodovode), baran ( rozrážadlo), krídlo( dverí) očná jamka a pod.

 
Ale aj mnohé bežné pomenovania sú metaforické( napr. mandle, ohryzok v nosohltanovej dutine a v hrtane, sánky v ústach, kríže v tele.) Výhoda týchto lexikalizovaných metafor je v tom, že pre ne svoju metaforickosť naznačujú síce symbolicky obsah pojmu, ale pre vzdialenosť oboch pojmov nevznikajú nežiadúce asociácie.

Od lexikalizovaných metafor treba odlišovať zovšednené  metafory, pri ktorých sa zachovalo vedomie, že ide o metaforu, ale ktorých novosť je už ošúchaná.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť Skúšky z jazyka Súdny preklad anglická gramatika Druhy viet Business English teória literatúry slovak for foreigners, time Jednoduchá veta angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners Slovenská literatúra anglické časy English for everyday life anglické skratky English in use metódy výučby, jazyky Doučovanie Slovak nouns Medical Slovak Typy angličtiny slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue slovné spojenia Slovak questions Specialized English doučovanie Anglické frázy vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary Predminulý priebehový čas gramatika angličtina priama metóda English grammar učenie sa Anglické frázové slovesá reparát Slovak sentences obchodná angličtina Slovak for foreigners anglická konverzácia angličtina pre lekárov význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Anglické zámená metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie prekladateľstvo Slovak conversation Slovak tenses Anglické slovesá prídavné mená pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak cases Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Anglické prídavné mená anglické opozitá metódy výučby english for travelling Slovak dialogues Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions slovenská gramatika Vetná skladba rečnícky štýl maturita výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika frázové slovesá Slovenský jazyk
Návrat na obsah