Čo je to metafora ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo je to metafora ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: metaforacharakteristikavýznam
Metafora

 
Je prenesenie významu slova na jav označený normálne druhým slovom pre nejakú podobnosť. Nemusí tu ísť  o podobnosť významových znakov v prísnom logickom zmysle, lež iba o podobnosť v pocitoch alebo v náhodnom dojme. Obe predstavy, ktoré sa dostávajú do metaforického spojenia, si nemusia byť ani významom ani obsahom príbuzné. Metafora presne neopisuje, ale bezprostredne vyvoláva živú predstavu.


 
Metafory delíme na aktuálne a lexikalizované.


 
Aktuálne metafory majú zosilnene, plnšie pôsobiť na vyvolanie predstavy u poslucháča. Vyskytujú sa najmä v prejavoch hovorového štýlu a v básnickom jazyku. Ďalej sa vyskytujú vo všetkých prejavoch, v ktorých sa má pôsobiť na poslucháčov cit( rečnícke prejavy, polemiky, citové opisy a pod.).

 
Lexikalizované metafory označujú pojem, pre ktorý niet vlastného pomenovania. Metafora totiž rýchle stráca svoju novosť a bezprostrednosť – lexikalizuje sa. Táto okolnosť sa využíva najmä v odbornom názvosloví, v ktorom je mnoho lexikalizovaných metafor, napr.: kohútik ( na vodovode), baran ( rozrážadlo), krídlo( dverí) očná jamka a pod.

 
Ale aj mnohé bežné pomenovania sú metaforické( napr. mandle, ohryzok v nosohltanovej dutine a v hrtane, sánky v ústach, kríže v tele.) Výhoda týchto lexikalizovaných metafor je v tom, že pre ne svoju metaforickosť naznačujú síce symbolicky obsah pojmu, ale pre vzdialenosť oboch pojmov nevznikajú nežiadúce asociácie.

Od lexikalizovaných metafor treba odlišovať zovšednené  metafory, pri ktorých sa zachovalo vedomie, že ide o metaforu, ale ktorých novosť je už ošúchaná.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia anglická výslovnosť frázové slovesá Specialized English rečnícky štýl učenie sa doučovanie význam slov Jednoduchá veta Slovak conversation metódy výučby, jazyky Nepravidelné stupňovanie Business English Slovak grammar Anglické frázové slovesá verbs with prepositions reparát výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas Metódy výučby Anglické frázy Slovak dialogues pohovor v angličtine Slovenský jazyk Skúšky z jazyka význam slov a ich použite prídavné mená slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov anglické časy teória literatúry obchodná angličtina Anglická gramatika Slovak for foreigners slovak for foreigners English in use anglické skratky slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Slovenská literatúra vetná skladba anglická gramatika English for everyday life angličtina pre obchod gramatika Anglické frazálne slovesá anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases priama metóda Slovak nouns Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny angličtina anglické opozitá Anglické zámená slovak for foreigners, time Slovak questions maturita english for travelling prekladateľstvo slohové útvary Slovak dialogue English grammar Slovak tenses Doučovanie slovenská literatúra Slovak sentences tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Druhy viet Gerundium Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia
Návrat na obsah