Čo je to metafora ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo je to metafora ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: metaforacharakteristikavýznam
Metafora

 
Je prenesenie významu slova na jav označený normálne druhým slovom pre nejakú podobnosť. Nemusí tu ísť  o podobnosť významových znakov v prísnom logickom zmysle, lež iba o podobnosť v pocitoch alebo v náhodnom dojme. Obe predstavy, ktoré sa dostávajú do metaforického spojenia, si nemusia byť ani významom ani obsahom príbuzné. Metafora presne neopisuje, ale bezprostredne vyvoláva živú predstavu.


 
Metafory delíme na aktuálne a lexikalizované.


 
Aktuálne metafory majú zosilnene, plnšie pôsobiť na vyvolanie predstavy u poslucháča. Vyskytujú sa najmä v prejavoch hovorového štýlu a v básnickom jazyku. Ďalej sa vyskytujú vo všetkých prejavoch, v ktorých sa má pôsobiť na poslucháčov cit( rečnícke prejavy, polemiky, citové opisy a pod.).

 
Lexikalizované metafory označujú pojem, pre ktorý niet vlastného pomenovania. Metafora totiž rýchle stráca svoju novosť a bezprostrednosť – lexikalizuje sa. Táto okolnosť sa využíva najmä v odbornom názvosloví, v ktorom je mnoho lexikalizovaných metafor, napr.: kohútik ( na vodovode), baran ( rozrážadlo), krídlo( dverí) očná jamka a pod.

 
Ale aj mnohé bežné pomenovania sú metaforické( napr. mandle, ohryzok v nosohltanovej dutine a v hrtane, sánky v ústach, kríže v tele.) Výhoda týchto lexikalizovaných metafor je v tom, že pre ne svoju metaforickosť naznačujú síce symbolicky obsah pojmu, ale pre vzdialenosť oboch pojmov nevznikajú nežiadúce asociácie.

Od lexikalizovaných metafor treba odlišovať zovšednené  metafory, pri ktorých sa zachovalo vedomie, že ide o metaforu, ale ktorých novosť je už ošúchaná.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak vocabulary Slovak dialogue Slovak cases frázové slovesá výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Slovenský jazyk obchodná angličtina prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Súdny preklad anglicko - slovenská konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak questions Motivácia Slovak grammar Predminulý priebehový čas rečnícky štýl verbs with prepositions Slovak nouns Medical Slovak slovak for foreigners Metódy výučby slovné spojenia Specialized English anglická gramatika anglická konverzácia metódy výučby, jazyky Anglické frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie význam slov Vetná skladba slovenská gramatika Slovenská gramatika reparát Gerundium Slovak dialogues doučovanie Druhy viet priama metóda Doučovanie Slovak tenses Business English Slovak sentences English in use Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Typy angličtiny anglické opozitá angličtina pre lekárov angličtina pre obchod teória literatúry význam slov a ich použite učenie sa slohové útvary Skúšky z jazyka English grammar Anglické prídavné mená metódy výučby gramatika angličtina anglická výslovnosť vetná skladba slovenská literatúra prídavné mená Anglické zámená Anglické frázy Slovak conversation English for everyday life english for travelling Slovenská literatúra anglické skratky Anglické slovesá metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time výučba, doučovanie pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk slovenské nárečia, slovensko maturita anglické časy
Návrat na obsah