Čo je to metafora ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo je to metafora ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: metaforacharakteristikavýznam
Metafora

 
Je prenesenie významu slova na jav označený normálne druhým slovom pre nejakú podobnosť. Nemusí tu ísť  o podobnosť významových znakov v prísnom logickom zmysle, lež iba o podobnosť v pocitoch alebo v náhodnom dojme. Obe predstavy, ktoré sa dostávajú do metaforického spojenia, si nemusia byť ani významom ani obsahom príbuzné. Metafora presne neopisuje, ale bezprostredne vyvoláva živú predstavu.


 
Metafory delíme na aktuálne a lexikalizované.


 
Aktuálne metafory majú zosilnene, plnšie pôsobiť na vyvolanie predstavy u poslucháča. Vyskytujú sa najmä v prejavoch hovorového štýlu a v básnickom jazyku. Ďalej sa vyskytujú vo všetkých prejavoch, v ktorých sa má pôsobiť na poslucháčov cit( rečnícke prejavy, polemiky, citové opisy a pod.).

 
Lexikalizované metafory označujú pojem, pre ktorý niet vlastného pomenovania. Metafora totiž rýchle stráca svoju novosť a bezprostrednosť – lexikalizuje sa. Táto okolnosť sa využíva najmä v odbornom názvosloví, v ktorom je mnoho lexikalizovaných metafor, napr.: kohútik ( na vodovode), baran ( rozrážadlo), krídlo( dverí) očná jamka a pod.

 
Ale aj mnohé bežné pomenovania sú metaforické( napr. mandle, ohryzok v nosohltanovej dutine a v hrtane, sánky v ústach, kríže v tele.) Výhoda týchto lexikalizovaných metafor je v tom, že pre ne svoju metaforickosť naznačujú síce symbolicky obsah pojmu, ale pre vzdialenosť oboch pojmov nevznikajú nežiadúce asociácie.

Od lexikalizovaných metafor treba odlišovať zovšednené  metafory, pri ktorých sa zachovalo vedomie, že ide o metaforu, ale ktorých novosť je už ošúchaná.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, doučovanie Slovak tenses Slovak grammar Metódy výučby anglické opozitá frázové slovesá angličtina rečnícky štýl Medical Slovak Motivácia vetná skladba Jednoduchá veta Slovak sentences Gerundium slovenské nárečia, slovensko doučovanie anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk význam slov anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Business English Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Slovenský jazyk maturita gramatika teória literatúry učenie sa Slovak for foreigners anglické časy Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky English in use Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue english for travelling Anglické frazálne slovesá prekladateľstvo Slovak conversation Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Anglické zámená Slovak vocabulary metódy výučby angličtina pre obchod slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues význam slov a ich použite Slovak questions Anglické frázy Slovenská literatúra Druhy viet Slovak word formation Súdny preklad English grammar slohové útvary anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov Typy angličtiny slovak for foreigners, time slovenská gramatika Anglické slovesá Slovak cases prídavné mená obchodná angličtina slovné spojenia Anglické prídavné mená anglická výslovnosť Vetná skladba Doučovanie Predminulý priebehový čas priama metóda Skúšky z jazyka anglická gramatika pohovor v angličtine verbs with prepositions reparát
Návrat na obsah