Čo je to metafora ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Čo je to metafora ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: metaforacharakteristikavýznam
Metafora

 
Je prenesenie významu slova na jav označený normálne druhým slovom pre nejakú podobnosť. Nemusí tu ísť  o podobnosť významových znakov v prísnom logickom zmysle, lež iba o podobnosť v pocitoch alebo v náhodnom dojme. Obe predstavy, ktoré sa dostávajú do metaforického spojenia, si nemusia byť ani významom ani obsahom príbuzné. Metafora presne neopisuje, ale bezprostredne vyvoláva živú predstavu.


 
Metafory delíme na aktuálne a lexikalizované.


 
Aktuálne metafory majú zosilnene, plnšie pôsobiť na vyvolanie predstavy u poslucháča. Vyskytujú sa najmä v prejavoch hovorového štýlu a v básnickom jazyku. Ďalej sa vyskytujú vo všetkých prejavoch, v ktorých sa má pôsobiť na poslucháčov cit( rečnícke prejavy, polemiky, citové opisy a pod.).

 
Lexikalizované metafory označujú pojem, pre ktorý niet vlastného pomenovania. Metafora totiž rýchle stráca svoju novosť a bezprostrednosť – lexikalizuje sa. Táto okolnosť sa využíva najmä v odbornom názvosloví, v ktorom je mnoho lexikalizovaných metafor, napr.: kohútik ( na vodovode), baran ( rozrážadlo), krídlo( dverí) očná jamka a pod.

 
Ale aj mnohé bežné pomenovania sú metaforické( napr. mandle, ohryzok v nosohltanovej dutine a v hrtane, sánky v ústach, kríže v tele.) Výhoda týchto lexikalizovaných metafor je v tom, že pre ne svoju metaforickosť naznačujú síce symbolicky obsah pojmu, ale pre vzdialenosť oboch pojmov nevznikajú nežiadúce asociácie.

Od lexikalizovaných metafor treba odlišovať zovšednené  metafory, pri ktorých sa zachovalo vedomie, že ide o metaforu, ale ktorých novosť je už ošúchaná.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod verbs with prepositions Anglické frázy Motivácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu english for travelling význam slov Anglické slovesá Slovak dialogue obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary učenie sa výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs Druhy viet metódy výučby, jazyky rečnícky štýl English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovné spojenia anglické skratky Slovak questions Slovak conversation Slovak grammar Business English Slovak word formation Metódy výučby Slovak slang maturita gramatika Skúšky z jazyka Anglické frázové slovesá Súdny preklad výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, prekladateľstvo Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa význam slov a ich použite priama metóda Slovak for foreigners Vetná skladba Anglické prídavné mená Specialized English Slovenská gramatika Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie reparát Anglické zámená anglické opozitá English in use frázové slovesá Doučovanie Spisovná slovenčina teória literatúry angličtina prídavné mená Slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Nepravidelné stupňovanie slovenská literatúra Slovak dialogues slovak for foreigners metódy výučby vetná skladba Slovak sentences Slovak pronunciation Anglická gramatika anglická konverzácia anglická výslovnosť Gerundium doučovanie Slovak nouns slovak for foreigners, time Anglické frazálne slovesá Slovak cases anglická gramatika slovenská gramatika Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov English grammar Slovak tenses Slovenský jazyk Jednoduchá veta
Návrat na obsah