09/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Všetko o prídavných menám
Filip Šuman -Burdej | 30/9/2019
Creating adjectives
Filip Šuman -Burdej | 24/9/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak pronunciation English in use Slovak for foreigners anglické časy Anglické frázy Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Slovak vocabulary Vetná skladba prídavné mená význam slov anglická konverzácia pohovor v angličtine Metódy výučby Slovak word formation reparát vetná skladba angličtina pre obchod slovné spojenia teória literatúry slovak for foreigners, time Slovenský jazyk výučba, učenie sa, anketa Slovak cases Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina výučba, doučovanie Druhy viet doučovanie obchodná angličtina Anglická gramatika Skúšky z jazyka Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov Motivácia učenie sa slovenská gramatika Gerundium anglická gramatika slovenské nárečia, slovensko Slovak slang Slovak dialogue Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Anglické frazálne slovesá anglické skratky Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu English grammar slohové útvary metódy, vzdelávanie, Slovak sentences anglická výslovnosť gramatika rečnícky štýl English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Business English priama metóda Slovak questions Anglické frázové slovesá angličtina Slovenská literatúra prekladateľstvo slovak for foreigners english for travelling Slovak conversation Anglické slovesá Anglické prídavné mená anglické opozitá Slovak tenses Slovak grammar Jednoduchá veta Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny Medical Slovak Anglické zámená metódy výučby, jazyky maturita frázové slovesá Súdny preklad Slovak dialogues verbs with prepositions Specialized English slovenská literatúra Doučovanie Slovak verbs Obchodná angličtina
Návrat na obsah