prekladateľstvo - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Druhy prekladov
Filip Šuman -Burdej | 31/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Slovak dialogue obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak sentences slovenská gramatika Typy angličtiny slovak for foreigners, time Gerundium Súdny preklad teória literatúry prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Slovak dialogues Slovenská literatúra Slovenský jazyk slovak for foreigners slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Vetná skladba slohové útvary maturita Slovak tenses anglické skratky Slovenská gramatika Anglická gramatika Motivácia Druhy viet Anglické slovesá Anglické frázové slovesá Anglické zámená Slovak nouns English in use Business English pohovor v angličtine pomôcky k učeniu sa Slovak vocabulary angličtina pre lekárov slovenská literatúra Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Specialized English anglické časy English grammar význam slov a ich použite doučovanie Anglické frázy Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak cases anglická výslovnosť anglická konverzácia Spisovná slovenčina Slovak slang reparát vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Slovak verbs Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Slovak conversation Slovak questions priama metóda frázové slovesá Predminulý priebehový čas metódy výučby Slovak pronunciation anglicko - slovenská konverzácia rečnícky štýl anglická gramatika English for everyday life english for travelling Doučovanie prídavné mená angličtina učenie sa výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta verbs with prepositions Anglické frazálne slovesá Slovak word formation gramatika Slovak grammar
Návrat na obsah