02/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Slovak accusative case
Filip Šuman -Burdej | 24/2/2019
Charakteristika útvarov v publicistike
Filip Šuman -Burdej | 21/2/2019
Anglické idiómy a frázy
Filip Šuman -Burdej | 18/2/2019
Frázy pre opis osoby
Filip Šuman -Burdej | 17/2/2019
At the station
Filip Šuman -Burdej | 16/2/2019
Anglické prípustkové vety v praxi
Filip Šuman -Burdej | 11/2/2019
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
Poznáte básnické jazykové prostriedky ?
Filip Šuman -Burdej | 6/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Feeling a jeho zloženiny
Filip Šuman -Burdej | 2/2/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners Slovenská gramatika Slovenský jazyk slovné spojenia význam slov a ich použite Slovak verbs anglická výslovnosť slohové útvary Doučovanie výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovak nouns anglická gramatika obchodná angličtina Slovenská literatúra rečnícky štýl Súdny preklad English for everyday life Slovak conversation english for travelling vetná skladba reparát prekladateľstvo Metódy výučby Slovak vocabulary English in use pomôcky k učeniu sa Slovak slang maturita gramatika Skúšky z jazyka verbs with prepositions Anglická gramatika Slovak dialogue Slovak tenses priama metóda Slovak for foreigners Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, význam slov Slovak dialogues Specialized English Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika Business English anglické skratky frázové slovesá učenie sa metódy výučby, jazyky Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina Jednoduchá veta English grammar tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time teória literatúry Nepravidelné stupňovanie anglická konverzácia pohovor v angličtine Slovak sentences Gerundium Anglické zámená Slovak questions Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu slovenská literatúra Anglické prídavné mená anglické časy angličtina doučovanie Anglické frázy anglické opozitá angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Motivácia Vetná skladba Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie Typy angličtiny anglicko - slovenská konverzácia Anglické slovesá Slovak cases Slovak grammar angličtina pre lekárov
Návrat na obsah