08/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Slovak phrases Slovak nouns rečnícky štýl Slovak sentences English for everyday life Slovak grammar význam slov Motivácia teória literatúry Súdny preklad angličtina pre obchod Slovak verbs Anglické zámená Slovak tenses Anglické frázy slovak for foreigners Obchodná angličtina english for travelling slohové útvary Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk anglická výslovnosť Slovak conversation Slovak word formation Slovak vocabulary reparát pohovor v angličtine English in use English grammar Medical Slovak priama metóda Specialized English Spisovná slovenčina anglická gramatika Slovak dialogue Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov Vetná skladba Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Business English Slovak slang slovné spojenia Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners, time pomôcky k učeniu sa metódy výučby výučba, učenie sa, anketa prídavné mená Slovak cases Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta anglické časy Slovak for foreigners Slovak questions Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk maturita prekladateľstvo Slovak pronunciation anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives doučovanie metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika angličtina význam slov a ich použite obchodná angličtina Typy angličtiny verbs with prepositions učenie sa vetná skladba Gerundium Skúšky z jazyka Slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika anglická konverzácia Anglická gramatika gramatika Metódy výučby Anglické slovesá anglické opozitá frázové slovesá Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah