Anglické predložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické predložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatikapredložky
Predložky miesta a pohybu

Dnes sa pozrieme na predložky a ukážeme si ako ich umiestniť do vety a čo vlastne vyjadrujú.

Predložky miesta

in

She lives in Carnaby Street.           Býva v Carnaby Street.

at

She is at the streetcorner.            Je pri rohu ulice.

inside

The spider is inside the box.          Pavúk je vo vnútri  škatule.

outside

I met her outside the school.             Stretol som ju mimo školy.

below

Her skirt is below the knee.         Jej sukňa je pod kolená.

above

We flew above the clouds.            Leteli sme nad oblakmi.

by

He was sitting by the fireplace.          Sedel pri kozube.

next to

She is sitting next to John.            Sedí pri Johnovi.

beside

Brighton is beside the sea.       Brighton je blízko mora.

oposite

The hotel is opposite the church.          Hotel je oproti kostolu.

Predložky pohybu

off

The ball rolled off the stairs.               Lopta sa skotúľala dole schodmi.

into

We came into garden.             Prišli sme do záhrady.

out of

They walked out of the room.             Vyšli z izby.

past

The tourists walked past the Big Ben.   Turisti prešli okolo Big Benu.

along

We walked along the road.                      Išli sme po ceste.

up

Jin went up the stairs.             Jim išiel hore schodmi.

down

Go down the garden.         Choď dole záhradou.

from

I am coming from Manchester.            Pochádzam z Manchesteru.

to

Let´s go to the cinema.               Poďme do kina.

towards

I ran towards the shore.        Bežal som smerom k brehu.        


  Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns učenie sa Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovak dialogue angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Anglické prídavné mená maturita slovak for foreigners Anglická gramatika Metódy výučby anglická výslovnosť anglická konverzácia anglické skratky Slovak dialogues Slovak vocabulary English for everyday life význam slov Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko Slovak questions Angličtina pre každú situáciu prekladateľstvo Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Business English doučovanie obchodná angličtina Druhy viet slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia English in use Súdny preklad gramatika english for travelling English grammar výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Slovenská literatúra angličtina pre obchod reparát metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Medical Slovak Slovak conversation anglické opozitá Slovenská gramatika Doučovanie slohové útvary pohovor v angličtine slovenská literatúra anglická gramatika Slovak tenses Anglické frázové slovesá frázové slovesá Anglické slovesá prídavné mená metódy výučby rečnícky štýl slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky angličtina priama metóda Gerundium anglické časy verbs with prepositions Slovak grammar slovné spojenia tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas teória literatúry Slovak cases Slovenský jazyk Jednoduchá veta Typy angličtiny Specialized English Anglické frazálne slovesá Anglické frázy
Návrat na obsah