Anglické predložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické predložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatikapredložky
Predložky miesta a pohybu

Dnes sa pozrieme na predložky a ukážeme si ako ich umiestniť do vety a čo vlastne vyjadrujú.

Predložky miesta

in

She lives in Carnaby Street.           Býva v Carnaby Street.

at

She is at the streetcorner.            Je pri rohu ulice.

inside

The spider is inside the box.          Pavúk je vo vnútri  škatule.

outside

I met her outside the school.             Stretol som ju mimo školy.

below

Her skirt is below the knee.         Jej sukňa je pod kolená.

above

We flew above the clouds.            Leteli sme nad oblakmi.

by

He was sitting by the fireplace.          Sedel pri kozube.

next to

She is sitting next to John.            Sedí pri Johnovi.

beside

Brighton is beside the sea.       Brighton je blízko mora.

oposite

The hotel is opposite the church.          Hotel je oproti kostolu.

Predložky pohybu

off

The ball rolled off the stairs.               Lopta sa skotúľala dole schodmi.

into

We came into garden.             Prišli sme do záhrady.

out of

They walked out of the room.             Vyšli z izby.

past

The tourists walked past the Big Ben.   Turisti prešli okolo Big Benu.

along

We walked along the road.                      Išli sme po ceste.

up

Jin went up the stairs.             Jim išiel hore schodmi.

down

Go down the garden.         Choď dole záhradou.

from

I am coming from Manchester.            Pochádzam z Manchesteru.

to

Let´s go to the cinema.               Poďme do kina.

towards

I ran towards the shore.        Bežal som smerom k brehu.        


  Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, English in use obchodná angličtina Typy angličtiny Súdny preklad Slovak for foreigners slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Motivácia Slovak grammar Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre lekárov učenie sa Slovak dialogue Anglické zámená English grammar vetná skladba Gerundium Slovak dialogues frázové slovesá Business English Metódy výučby význam slov a ich použite slovné spojenia English for everyday life Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá anglická konverzácia Slovak nouns Slovak cases angličtina pre obchod maturita Anglické prídavné mená slohové útvary metódy výučby Skúšky z jazyka Slovak questions anglické opozitá Doučovanie Slovenský jazyk english for travelling pohovor v angličtine Specialized English reparát výučba, doučovanie Slovenská gramatika gramatika anglická gramatika slovenská gramatika slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak word formation priama metóda anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovak sentences Anglická gramatika slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia význam slov Nepravidelné stupňovanie angličtina metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk rečnícky štýl verbs with prepositions Druhy viet Vetná skladba Medical Slovak Slovak tenses doučovanie anglické časy prekladateľstvo prídavné mená teória literatúry Slovak conversation
Návrat na obsah