Anglické predložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické predložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: angličtinagramatikapredložky
Predložky miesta a pohybu

Dnes sa pozrieme na predložky a ukážeme si ako ich umiestniť do vety a čo vlastne vyjadrujú.

Predložky miesta

in

She lives in Carnaby Street.           Býva v Carnaby Street.

at

She is at the streetcorner.            Je pri rohu ulice.

inside

The spider is inside the box.          Pavúk je vo vnútri  škatule.

outside

I met her outside the school.             Stretol som ju mimo školy.

below

Her skirt is below the knee.         Jej sukňa je pod kolená.

above

We flew above the clouds.            Leteli sme nad oblakmi.

by

He was sitting by the fireplace.          Sedel pri kozube.

next to

She is sitting next to John.            Sedí pri Johnovi.

beside

Brighton is beside the sea.       Brighton je blízko mora.

oposite

The hotel is opposite the church.          Hotel je oproti kostolu.

Predložky pohybu

off

The ball rolled off the stairs.               Lopta sa skotúľala dole schodmi.

into

We came into garden.             Prišli sme do záhrady.

out of

They walked out of the room.             Vyšli z izby.

past

The tourists walked past the Big Ben.   Turisti prešli okolo Big Benu.

along

We walked along the road.                      Išli sme po ceste.

up

Jin went up the stairs.             Jim išiel hore schodmi.

down

Go down the garden.         Choď dole záhradou.

from

I am coming from Manchester.            Pochádzam z Manchesteru.

to

Let´s go to the cinema.               Poďme do kina.

towards

I ran towards the shore.        Bežal som smerom k brehu.        


  Mesačné príspevky
Oblaky
anglické časy frázové slovesá English for everyday life reparát Anglické frázy Anglická gramatika Slovenská gramatika prídavné mená Metódy výučby Anglické frázové slovesá obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Slovak cases maturita doučovanie slovak for foreigners, time slohové útvary význam slov Jednoduchá veta anglická gramatika english for travelling Slovak slang Slovak questions Slovak vocabulary anglická konverzácia Vetná skladba Slovak pronunciation Slovak dialogue slovenská literatúra Gerundium Medical Slovak anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovak grammar Slovak dialogues Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovenský jazyk priama metóda English in use anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak verbs angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovak tenses angličtina pre obchod Druhy viet pohovor v angličtine Business English Motivácia Specialized English prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Slovak conversation Anglické prídavné mená výučba, doučovanie rečnícky štýl Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Spisovná slovenčina výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad gramatika teória literatúry učenie sa slovenská gramatika English grammar Slovak for foreigners Slovak nouns Anglické frazálne slovesá Slovak word formation anglická výslovnosť Slovak sentences pomôcky k učeniu sa angličtina Doučovanie metódy výučby Angličtina pre špecifické situácie Anglické slovesá Typy angličtiny anglické skratky
Návrat na obsah