03/2019 - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Thank you in English
Filip Šuman -Burdej | 17/3/2019
Slovak nouns and their grammar characteristics
Filip Šuman -Burdej | 9/3/2019
English phrasal verbs
Filip Šuman -Burdej | 5/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená slovak for foreigners, time Slovak tenses anglické skratky význam slov a ich použite Typy angličtiny teória literatúry metódy výučby Druhy viet Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Súdny preklad Slovak nouns Slovak verbs reparát Nepravidelné stupňovanie Slovak slang Doučovanie slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation Anglická gramatika slovné spojenia angličtina Slovak dialogues Slovak questions Jednoduchá veta slovenská literatúra frázové slovesá anglická gramatika Gerundium Slovak grammar obchodná angličtina Anglické zámená Slovenská gramatika English in use angličtina pre lekárov gramatika význam slov Spisovná slovenčina anglicko - slovenská konverzácia metódy, vzdelávanie, Slovak conversation Slovenský jazyk učenie sa tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Medical Slovak English grammar verbs with prepositions prekladateľstvo Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda pomôcky k učeniu sa Business English Slovak cases english for travelling anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Anglické frázy Vetná skladba anglické opozitá English for everyday life vetná skladba Anglické prídavné mená Slovak vocabulary pohovor v angličtine Motivácia Slovenská literatúra Anglické slovesá Slovak dialogue Predminulý priebehový čas maturita Angličtina pre špecifické situácie metódy výučby, jazyky angličtina pre obchod anglická výslovnosť slovak for foreigners Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá doučovanie rečnícky štýl Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika slohové útvary
Návrat na obsah