maturita - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Bez problémov k maturite
Filip Šuman -Burdej | 11/7/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
teória literatúry anglické časy Slovenský jazyk doučovanie Gerundium Anglická gramatika Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions metódy výučby, jazyky Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá maturita angličtina frázové slovesá priama metóda English grammar Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Vetná skladba pohovor v angličtine Druhy viet Skúšky z jazyka Medical Slovak Slovenská gramatika Slovak tenses Specialized English rečnícky štýl Doučovanie Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá výučba, učenie sa, anketa English for everyday life obchodná angličtina Slovak cases English in use výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia význam slov a ich použite Jednoduchá veta Slovak grammar slovenská literatúra angličtina pre lekárov Slovak dialogue anglicko - slovenská konverzácia Anglické prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Anglické zámená Anglické slovesá učenie sa anglická gramatika slovné spojenia Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť slovak for foreigners Slovak vocabulary slovenská gramatika slovak for foreigners, time Motivácia prídavné mená gramatika vetná skladba english for travelling Predminulý priebehový čas anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko prekladateľstvo Slovak sentences anglické skratky význam slov angličtina pre obchod Slovak for foreigners Slovak nouns reparát Typy angličtiny Slovak questions slohové útvary Anglické frázy Business English metódy výučby
Návrat na obsah