Adjectives and their comparison - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives and their comparison

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners, comparison of adjectives ·
Tags: Slovakforforeigners
Comparison of adjectives
 
 
Only qualitative adjectives have degrees of comparison.

 
The positive has the form of a qualitative adjectives.

 
Examples:

 
Pekný(nice), dobrý(good), zlý (bad), malý(small), veľký(big), dlhý(long), úzky (narrow)

 
The comparative is formed in two ways:
 
By suffix –ší

 
If the stem of the adjective ends in a simple consonant :
milší (kinder), mladší
 
(younger), dlhší (longer), dlhší (longer), slabší (weaker),

 
If the stem of adjectivess end
in –ký, -oký, -eký,-iký: užší (narrower), nižší (lower),
 
Sladší (sweeter), redší (thinner), kratší (shorter), mäkkší (softer), širší (broader),
 
vyšší (higher)

 
In adjectives derived from participles :
známejší (more familiar),dospelejší (more
 
adult), zúfalejší (more desperate),

 
In adjectives with the stem ending in a sibilant :

horúcejší (hotter), rýdzejší (purer),
 
sviežejší (fresher),
 
 
In adjectives where the relationship is considered as a quality :

ľudskejší ( more
 
humane), priateľskejší (more friendly),

 
In more syllabic adjectives ending

in – itý, -atý,-istý, -ivý, -livý, -avý, -ľavý, -ovatý, -
 
astý, e.g. zložitejší (more complicated), citlivejší (more sensitive),jedovatejší (more
 
poisonous),

 
The superlative is formed from the comparative and the prefix

naj-: najmilší (the
 
kindest), najkrajší (the nicest), najmladší(the youngest), najmúdrejší(the wisest)

 
We also have irregular degrees of comparison for example in these adjectives

 
dobrý(good)- lepší- najlepší, zlý (bad) – horší- najhorší, veľký(big)- väčší- najväčší,
 
malý(little)- menší- najmenší, krásny(beautiful)- krajší- najkrajší


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite Business English anglická výslovnosť angličtina rečnícky štýl Slovenská literatúra angličtina pre obchod frázové slovesá Slovak tenses Slovak grammar slovenská literatúra English grammar Slovak slang Metódy výučby metódy, vzdelávanie, Anglické frázy Súdny preklad Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá prídavné mená Druhy viet priama metóda Anglické zámená anglická konverzácia doučovanie Angličtina pre každú situáciu metódy výučby Slovak verbs obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Motivácia reparát maturita tipy ako sa učiť jazyk Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie English for everyday life Slovenský jazyk Slovak dialogues výučba, doučovanie vetná skladba Slovak word formation Jednoduchá veta anglické časy slovak for foreigners, time slovenské nárečia, slovensko učenie sa anglické opozitá Slovak vocabulary Slovak for foreigners, comparison of adjectives Vetná skladba Slovak cases Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary anglická gramatika význam slov gramatika Specialized English slovak for foreigners slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Doučovanie Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá english for travelling English in use Slovak for foreigners Anglická gramatika anglické skratky Spisovná slovenčina Slovak questions teória literatúry Medical Slovak Gerundium verbs with prepositions Slovak pronunciation slovné spojenia pomôcky k učeniu sa Predminulý priebehový čas
Návrat na obsah