Adjectives and their comparison - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Adjectives and their comparison

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners, comparison of adjectives ·
Tags: Slovakforforeigners
Comparison of adjectives
 
 
Only qualitative adjectives have degrees of comparison.

 
The positive has the form of a qualitative adjectives.

 
Examples:

 
Pekný(nice), dobrý(good), zlý (bad), malý(small), veľký(big), dlhý(long), úzky (narrow)

 
The comparative is formed in two ways:
 
By suffix –ší

 
If the stem of the adjective ends in a simple consonant :
milší (kinder), mladší
 
(younger), dlhší (longer), dlhší (longer), slabší (weaker),

 
If the stem of adjectivess end
in –ký, -oký, -eký,-iký: užší (narrower), nižší (lower),
 
Sladší (sweeter), redší (thinner), kratší (shorter), mäkkší (softer), širší (broader),
 
vyšší (higher)

 
In adjectives derived from participles :
známejší (more familiar),dospelejší (more
 
adult), zúfalejší (more desperate),

 
In adjectives with the stem ending in a sibilant :

horúcejší (hotter), rýdzejší (purer),
 
sviežejší (fresher),
 
 
In adjectives where the relationship is considered as a quality :

ľudskejší ( more
 
humane), priateľskejší (more friendly),

 
In more syllabic adjectives ending

in – itý, -atý,-istý, -ivý, -livý, -avý, -ľavý, -ovatý, -
 
astý, e.g. zložitejší (more complicated), citlivejší (more sensitive),jedovatejší (more
 
poisonous),

 
The superlative is formed from the comparative and the prefix

naj-: najmilší (the
 
kindest), najkrajší (the nicest), najmladší(the youngest), najmúdrejší(the wisest)

 
We also have irregular degrees of comparison for example in these adjectives

 
dobrý(good)- lepší- najlepší, zlý (bad) – horší- najhorší, veľký(big)- väčší- najväčší,
 
malý(little)- menší- najmenší, krásny(beautiful)- krajší- najkrajší


Mesačné príspevky
Oblaky
slovné spojenia Anglické zámená prekladateľstvo učenie sa tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue Slovak tenses slovenská gramatika anglická gramatika Predminulý priebehový čas obchodná angličtina anglické časy slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy Slovenská literatúra Druhy viet Gerundium Skúšky z jazyka anglická konverzácia pohovor v angličtine slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Specialized English priama metóda Business English Medical Slovak slovenská literatúra anglická výslovnosť Slovak cases prídavné mená Slovak dialogues Slovak conversation Anglická gramatika gramatika Nepravidelné stupňovanie význam slov a ich použite Typy angličtiny Vetná skladba Slovak nouns Anglické frázové slovesá Doučovanie English in use rečnícky štýl Slovak questions výučba, doučovanie Slovak grammar Metódy výučby angličtina pre obchod vetná skladba metódy výučby, jazyky maturita Slovak for foreigners význam slov English grammar metódy výučby doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad angličtina pre lekárov reparát frázové slovesá Jednoduchá veta anglické opozitá slovak for foreigners, time verbs with prepositions teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina English for everyday life english for travelling
Návrat na obsah