Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika Anglická gramatika Doučovanie Nepravidelné stupňovanie slovak for foreigners, time Slovak slang Slovak tenses anglicko - slovenská konverzácia reparát Slovak dialogue teória literatúry Anglické frázy Motivácia rečnícky štýl anglické časy Typy angličtiny slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives English grammar Slovak questions Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina Slovak pronunciation anglická konverzácia Gerundium Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovak sentences Vetná skladba frázové slovesá angličtina pre lekárov význam slov a ich použite pohovor v angličtine english for travelling slovak for foreigners Medical Slovak Angličtina pre špecifické situácie tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk anglické skratky Business English Slovak grammar Slovak dialogues Slovak verbs slovenská gramatika angličtina pre obchod Slovak nouns obchodná angličtina maturita prídavné mená Anglické frázové slovesá angličtina Slovak conversation pomôcky k učeniu sa význam slov Slovak vocabulary verbs with prepositions Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Anglické zámená anglická výslovnosť slovné spojenia Metódy výučby prekladateľstvo Specialized English gramatika metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, English for everyday life slovenské nárečia, slovensko vetná skladba učenie sa English in use výučba, doučovanie Slovak cases doučovanie anglická gramatika slovenská literatúra priama metóda anglické opozitá Slovak word formation Druhy viet Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Anglické slovesá metódy výučby Jednoduchá veta
Návrat na obsah