Ako tvoríme slová v angličtine ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Ako tvoríme slová v angličtine ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: slovátvorenieangličtina
Tvorenie slov v angličtine

 
V angličtine môžeme zastúpiť jedným slovom viac slovných druhov.

 
round môže byť:           kruh, okruh – teda podstatné meno
 
                                     okrúhly, guľatý – prídavné meno
 
                                     zaokrúhliť – sloveso
 
                                    okolo – predložka
 
                                    dookola  - príslovka   
  
 
water                           voda  - podstatné meno
 
                                    polievať  - sloveso

 
Ďalej tvoríme slová pomocou predpôn a prípon.

 
Tvorenie príponami:

 
Podstatné mená:

 
er:   alebo or driver, doctor
 
ess:  lioness, actress
 
tion:   adoption, translation
 
ment:  goverment
 
ity: necessity
 
hood:   childhood
 
ship:   relationship

 
Prídavné mená:

 
al :  regional
 
y:  bloody
 
ic/ ical:  historic, historical
 
ous:  dangerous
 
able/ ible:   possible, available
 
ful:  successful
 
less:  homeless

 
slovesá :

 
ise: organize
 
ify :  satisfy
 
en :  shorten

 
príslovky :

 
ly : slowly

 
Tvorenie slov pomocou predpôn.

podstatné mená:

 
under : underwear
 
un :  unemployment
 
super : superman
 
ex :  ex- president
 
co: co-operation
 
anti: antiterosrist

 
Prídavné mená:

 
un : unseccesful
 
ir . irregular
 
il: illegal
 
in : injustice
 
im: impossible


Mesačné príspevky
Oblaky
English in use slovné spojenia Anglické frázové slovesá slovenská literatúra Slovak conversation Slovenská literatúra English for everyday life gramatika učenie sa anglické opozitá Slovak cases Slovak nouns anglická konverzácia slovak for foreigners Specialized English Anglické frázy obchodná angličtina doučovanie anglické časy maturita frázové slovesá pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá reparát Slovak for foreigners anglické skratky vetná skladba metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite anglická výslovnosť Súdny preklad Gerundium rečnícky štýl anglická gramatika verbs with prepositions angličtina prídavné mená Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Metódy výučby význam slov Typy angličtiny slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Anglické zámená Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá výučba, doučovanie angličtina pre obchod Business English priama metóda slohové útvary teória literatúry Slovak dialogue English grammar Slovak questions slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov Slovak tenses výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky Anglická gramatika english for travelling Nepravidelné stupňovanie Doučovanie slovak for foreigners, time prekladateľstvo Slovak grammar Vetná skladba
Návrat na obsah