Anglické idiómy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Anglické idiómy

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglická gramatika ·
Tags: idiómyfrázyangličtina
Anglické frázy a idiómy

 
Dnes sa pozrieme na idiómy a frázy, ktoré len tak nenájdete v bežnej reči. Najprv si napíšeme daný výraz a potom dostaneme preklad, prípadne ešte synonymická fráza, ktorá sa dá ešte použiť.


 
Obtrieť jazyk o niekoho, expresívne niekoho ohovoriť – gossip about sb, speak evil of sb- blacken sb´s character/ name.

 
Ovlažiť si pery  - moisten/ wet o´s clays, wet o´s whistles.

 
Páli ma to na jazyku – ( nutká ma to povedať) I ´m  itching to say.

 
Povedať/ tárať, čo mu, jej  na jazyk príde - talk off the top of his/ her head, sb has a loose tongue

 
Prísť/ dobehnúť s vyplazeným jazykom – come catching breath, gasping

 
Pustiť si jazyk na prechádzku/špacírku – shoot o´s mouth off, let o´s tongue wag,
 
Let´s o´s tongue run away with one, talk too much

 
Radšej si mal jazyk odhryznúť – he/ she coul have bitten his/ her tongue off

 
Rozviazať niekomu jazyk - loosen sb´s tongue

 
Skoro si jazyk zlomil – he hardly got his tongue around it

 
Stúpať si na jazyk – ( mýliť sa) make mistakes in o´s speech, (klamať) tell a lie

 
Svrbí ho jazyk – he´s itching to say

 
Zahryznúť si do jazyka ( zdržať sa prejavu) bite one´s tongue

 
Zlé jazyky – malicious/ slanderous tongues, bitter( wicked) tongues

 
Zlé jazyk hovoria – tongues wag

 
Na to môžeš vziať jed – you bet, you can bet sweet life on it, you can bet your bottom dollar

 
Pukať od jedu – blow one´s top, hit the roof/ ceiling, be all worked/ steamed up

 
Vyliať si jed na niekom – take it out on sb, get/ have one´s knife into sb, work off one´s temper on sb


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak verbs Slovak dialogue slovenská literatúra anglické časy gramatika Slovak slang Motivácia Anglické zámená Slovenský jazyk Anglické slovesá Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina učenie sa Metódy výučby Slovak sentences Slovak tenses English for everyday life slovenská gramatika Specialized English priama metóda Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners Slovak questions angličtina pre obchod anglická gramatika pomôcky k učeniu sa Anglické frázové slovesá Súdny preklad english for travelling Slovenská literatúra English grammar doučovanie Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia frázové slovesá pohovor v angličtine Jednoduchá veta metódy výučby Business English rečnícky štýl Slovenská gramatika English in use Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia teória literatúry Skúšky z jazyka Slovak vocabulary prídavné mená anglická výslovnosť vetná skladba metódy, vzdelávanie, metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Anglická gramatika prekladateľstvo Slovak conversation Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia reparát Slovak pronunciation výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Anglické frázy verbs with prepositions Slovak dialogues Vetná skladba Angličtina pre každú situáciu Druhy viet Slovak for foreigners Medical Slovak význam slov Slovak nouns maturita Gerundium Predminulý priebehový čas Slovak cases Spisovná slovenčina význam slov a ich použite Slovak grammar Doučovanie Anglické prídavné mená Slovak word formation angličtina pre lekárov anglické skratky výučba, doučovanie slohové útvary
Návrat na obsah