At the doctor´s - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the doctor´s

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: englishdoctormedicalslovak
V ordinácií u lekára             In the surgery at the doctor´s

 
Prosím ďalší ! Vy idete k nám ?      Next please ! Are you coming to us ?

 
Áno sestrička. Je tu prosím pán doktor Kolár?        Yes nurse. Is doctor Kolár here, please?

 
Áno je prítomný. Čo mu chcete.. ?     Yes, he´s present. What do you want ?

 
Odovzdajte mu, prosím túto vizitku a tento odkaz. Posiela mu ho jeho dcéra.

 
Give him please this visiting card and this message. His daughter sent it to him.

 
Ľubka ? Vy poznáte jeho dcéru? Počkajte chvíľu, hneď mu to oznámim, že ho chcete navštíviť. Aj odkaz mu samozrejme odovzdám.

 
Ľubka? Do you know her daughter ? Wait a minute, I´ll tell him immediately you want to see him. I ´ll also give him the message, of course.

 
Ďakujem vám, ste veľmi láskavá .           Thank you, you are very kind.

Nech sa páči ďalej, pán Smith. Pán doktor vás už očakáva.

Come in, Mr Smith. The Doctor is waiting for you.

 
Dobré deň pán doktor. Prepáčte, že som si dovolil.

Good afternoon, doctor. Excuse me for being so bold..

 
To je v poriadku, pán Smith.          That´s ok.Mr Smith.

 
Môžete mi nadiktovať svoje údaje ?                   Can you dictate me your personal data to me ?

 
Údaje ?                    Data?

 
No, kedy ste sa narodili – stačí rok.                 Well, when were you born, a year is enough.

 
1970.                 1970.

 
A kde ?            And where?

 
V Kanade, v Toronte.            In Canada, Toronto.

 
V Kanade ? V Toronte ? Vy ste cudzinec? Kanaďan ?

In Canada ? In Toronto ? Are you a foreigner ? A Canadian?

 
Áno. Teraz sa učí slovenčinu. Moja dcéra je jeho učiteľkou. No aké máte problémy, pán Smith ? Čo vás bolí ?

 
Yes, he is. Now he is learning Slovak. My daughter is his teacher. Well, what are your problems, Mr Smith? What is hurting  you ?

 
Hlava ma bolí, pán doktor. Hlava mi tancuje.        I have a headache, doctor. My head is dancing.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk slovné spojenia Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie výučba, doučovanie maturita English in use Gerundium obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia anglické skratky učenie sa Vetná skladba Slovak cases Slovak word formation angličtina pre obchod rečnícky štýl slovak for foreigners, time anglická gramatika prídavné mená Anglické frázové slovesá metódy výučby význam slov English for everyday life slovenská literatúra Specialized English Slovenská literatúra Slovak conversation Slovak grammar Predminulý priebehový čas slohové útvary Motivácia metódy, vzdelávanie, Slovak questions english for travelling Slovak vocabulary slovenské nárečia, slovensko vetná skladba Medical Slovak Slovak for foreigners doučovanie anglická konverzácia Anglické slovesá význam slov a ich použite angličtina pre lekárov anglická výslovnosť prekladateľstvo priama metóda Typy angličtiny Slovenská gramatika English grammar Súdny preklad Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Anglické frázy metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá verbs with prepositions anglické opozitá frázové slovesá Anglická gramatika Slovak nouns Metódy výučby Slovak dialogues Druhy viet angličtina slovak for foreigners pohovor v angličtine slovenská gramatika reparát Business English Anglické zámená Jednoduchá veta Anglické prídavné mená Slovak dialogue gramatika teória literatúry výučba, učenie sa, anketa anglické časy Slovenský jazyk
Návrat na obsah