At the doctor´s - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the doctor´s

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: englishdoctormedicalslovak
V ordinácií u lekára             In the surgery at the doctor´s

 
Prosím ďalší ! Vy idete k nám ?      Next please ! Are you coming to us ?

 
Áno sestrička. Je tu prosím pán doktor Kolár?        Yes nurse. Is doctor Kolár here, please?

 
Áno je prítomný. Čo mu chcete.. ?     Yes, he´s present. What do you want ?

 
Odovzdajte mu, prosím túto vizitku a tento odkaz. Posiela mu ho jeho dcéra.

 
Give him please this visiting card and this message. His daughter sent it to him.

 
Ľubka ? Vy poznáte jeho dcéru? Počkajte chvíľu, hneď mu to oznámim, že ho chcete navštíviť. Aj odkaz mu samozrejme odovzdám.

 
Ľubka? Do you know her daughter ? Wait a minute, I´ll tell him immediately you want to see him. I ´ll also give him the message, of course.

 
Ďakujem vám, ste veľmi láskavá .           Thank you, you are very kind.

Nech sa páči ďalej, pán Smith. Pán doktor vás už očakáva.

Come in, Mr Smith. The Doctor is waiting for you.

 
Dobré deň pán doktor. Prepáčte, že som si dovolil.

Good afternoon, doctor. Excuse me for being so bold..

 
To je v poriadku, pán Smith.          That´s ok.Mr Smith.

 
Môžete mi nadiktovať svoje údaje ?                   Can you dictate me your personal data to me ?

 
Údaje ?                    Data?

 
No, kedy ste sa narodili – stačí rok.                 Well, when were you born, a year is enough.

 
1970.                 1970.

 
A kde ?            And where?

 
V Kanade, v Toronte.            In Canada, Toronto.

 
V Kanade ? V Toronte ? Vy ste cudzinec? Kanaďan ?

In Canada ? In Toronto ? Are you a foreigner ? A Canadian?

 
Áno. Teraz sa učí slovenčinu. Moja dcéra je jeho učiteľkou. No aké máte problémy, pán Smith ? Čo vás bolí ?

 
Yes, he is. Now he is learning Slovak. My daughter is his teacher. Well, what are your problems, Mr Smith? What is hurting  you ?

 
Hlava ma bolí, pán doktor. Hlava mi tancuje.        I have a headache, doctor. My head is dancing.


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life Anglické prídavné mená Slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie doučovanie význam slov Spisovná slovenčina Druhy viet tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas slovak for foreigners anglická výslovnosť rečnícky štýl angličtina pre lekárov slohové útvary Slovak sentences angličtina pre obchod význam slov a ich použite Anglická gramatika prídavné mená slovenská literatúra English grammar verbs with prepositions teória literatúry Skúšky z jazyka Business English Slovak tenses Metódy výučby Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa metódy, vzdelávanie, slovné spojenia vetná skladba obchodná angličtina Slovak word formation Slovak pronunciation Anglické frazálne slovesá Anglické frázy English in use priama metóda Anglické frázové slovesá Doučovanie Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá anglické skratky Vetná skladba Slovak grammar Slovak slang Jednoduchá veta Slovak verbs english for travelling maturita anglické časy učenie sa Specialized English metódy výučby, jazyky Slovak dialogues Slovenská literatúra Anglické zámená Anglické slovesá reparát Gerundium Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika slovenská gramatika anglická konverzácia Slovenský jazyk anglické opozitá Slovak conversation Medical Slovak pohovor v angličtine Slovak for foreigners Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Slovak questions Slovak dialogue výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie gramatika Súdny preklad prekladateľstvo metódy výučby angličtina slovak for foreigners, time
Návrat na obsah