At the doctor´s - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the doctor´s

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: englishdoctormedicalslovak
V ordinácií u lekára             In the surgery at the doctor´s

 
Prosím ďalší ! Vy idete k nám ?      Next please ! Are you coming to us ?

 
Áno sestrička. Je tu prosím pán doktor Kolár?        Yes nurse. Is doctor Kolár here, please?

 
Áno je prítomný. Čo mu chcete.. ?     Yes, he´s present. What do you want ?

 
Odovzdajte mu, prosím túto vizitku a tento odkaz. Posiela mu ho jeho dcéra.

 
Give him please this visiting card and this message. His daughter sent it to him.

 
Ľubka ? Vy poznáte jeho dcéru? Počkajte chvíľu, hneď mu to oznámim, že ho chcete navštíviť. Aj odkaz mu samozrejme odovzdám.

 
Ľubka? Do you know her daughter ? Wait a minute, I´ll tell him immediately you want to see him. I ´ll also give him the message, of course.

 
Ďakujem vám, ste veľmi láskavá .           Thank you, you are very kind.

Nech sa páči ďalej, pán Smith. Pán doktor vás už očakáva.

Come in, Mr Smith. The Doctor is waiting for you.

 
Dobré deň pán doktor. Prepáčte, že som si dovolil.

Good afternoon, doctor. Excuse me for being so bold..

 
To je v poriadku, pán Smith.          That´s ok.Mr Smith.

 
Môžete mi nadiktovať svoje údaje ?                   Can you dictate me your personal data to me ?

 
Údaje ?                    Data?

 
No, kedy ste sa narodili – stačí rok.                 Well, when were you born, a year is enough.

 
1970.                 1970.

 
A kde ?            And where?

 
V Kanade, v Toronte.            In Canada, Toronto.

 
V Kanade ? V Toronte ? Vy ste cudzinec? Kanaďan ?

In Canada ? In Toronto ? Are you a foreigner ? A Canadian?

 
Áno. Teraz sa učí slovenčinu. Moja dcéra je jeho učiteľkou. No aké máte problémy, pán Smith ? Čo vás bolí ?

 
Yes, he is. Now he is learning Slovak. My daughter is his teacher. Well, what are your problems, Mr Smith? What is hurting  you ?

 
Hlava ma bolí, pán doktor. Hlava mi tancuje.        I have a headache, doctor. My head is dancing.


Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Slovak nouns Gerundium rečnícky štýl English in use angličtina slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Slovak for foreigners anglické časy angličtina pre obchod význam slov slovné spojenia doučovanie anglická gramatika English for everyday life prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogues výučba, doučovanie učenie sa anglická konverzácia Doučovanie Slovak dialogue vetná skladba frázové slovesá anglické skratky Súdny preklad reparát priama metóda slovak for foreigners, time teória literatúry Slovak conversation Anglické frázové slovesá Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba Slovak tenses Jednoduchá veta Metódy výučby Skúšky z jazyka prídavné mená anglická výslovnosť metódy, vzdelávanie, význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa angličtina pre lekárov maturita Anglické frázy Predminulý priebehový čas metódy výučby Anglické zámená gramatika slovenská literatúra pohovor v angličtine tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika obchodná angličtina anglické opozitá Specialized English Slovak questions Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny slovak for foreigners Druhy viet Slovak sentences Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Business English slovenská gramatika Slovak grammar verbs with prepositions English grammar metódy výučby, jazyky Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases english for travelling
Návrat na obsah