At the doctor´s - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the doctor´s

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: englishdoctormedicalslovak
V ordinácií u lekára             In the surgery at the doctor´s

 
Prosím ďalší ! Vy idete k nám ?      Next please ! Are you coming to us ?

 
Áno sestrička. Je tu prosím pán doktor Kolár?        Yes nurse. Is doctor Kolár here, please?

 
Áno je prítomný. Čo mu chcete.. ?     Yes, he´s present. What do you want ?

 
Odovzdajte mu, prosím túto vizitku a tento odkaz. Posiela mu ho jeho dcéra.

 
Give him please this visiting card and this message. His daughter sent it to him.

 
Ľubka ? Vy poznáte jeho dcéru? Počkajte chvíľu, hneď mu to oznámim, že ho chcete navštíviť. Aj odkaz mu samozrejme odovzdám.

 
Ľubka? Do you know her daughter ? Wait a minute, I´ll tell him immediately you want to see him. I ´ll also give him the message, of course.

 
Ďakujem vám, ste veľmi láskavá .           Thank you, you are very kind.

Nech sa páči ďalej, pán Smith. Pán doktor vás už očakáva.

Come in, Mr Smith. The Doctor is waiting for you.

 
Dobré deň pán doktor. Prepáčte, že som si dovolil.

Good afternoon, doctor. Excuse me for being so bold..

 
To je v poriadku, pán Smith.          That´s ok.Mr Smith.

 
Môžete mi nadiktovať svoje údaje ?                   Can you dictate me your personal data to me ?

 
Údaje ?                    Data?

 
No, kedy ste sa narodili – stačí rok.                 Well, when were you born, a year is enough.

 
1970.                 1970.

 
A kde ?            And where?

 
V Kanade, v Toronte.            In Canada, Toronto.

 
V Kanade ? V Toronte ? Vy ste cudzinec? Kanaďan ?

In Canada ? In Toronto ? Are you a foreigner ? A Canadian?

 
Áno. Teraz sa učí slovenčinu. Moja dcéra je jeho učiteľkou. No aké máte problémy, pán Smith ? Čo vás bolí ?

 
Yes, he is. Now he is learning Slovak. My daughter is his teacher. Well, what are your problems, Mr Smith? What is hurting  you ?

 
Hlava ma bolí, pán doktor. Hlava mi tancuje.        I have a headache, doctor. My head is dancing.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny anglické skratky Vetná skladba Slovak cases prídavné mená angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, teória literatúry slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá slovenská gramatika Doučovanie Motivácia Business English obchodná angličtina Slovak tenses Metódy výučby Slovak questions Slovak dialogue Skúšky z jazyka English in use význam slov Anglické zámená Jednoduchá veta Slovak grammar anglické časy výučba, učenie sa, anketa gramatika slovak for foreigners, time English grammar Druhy viet význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk rečnícky štýl anglická konverzácia anglické opozitá doučovanie english for travelling slovak for foreigners pohovor v angličtine Slovak vocabulary Anglické prídavné mená reparát metódy výučby Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Slovak conversation priama metóda slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie maturita Anglická gramatika vetná skladba Slovak for foreigners výučba, doučovanie Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Specialized English anglická gramatika Slovak dialogues učenie sa Gerundium Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak nouns Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Slovenská gramatika prekladateľstvo slovné spojenia Slovak sentences angličtina pre obchod English for everyday life anglická výslovnosť verbs with prepositions frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu angličtina metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra
Návrat na obsah