At the doctor´s - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

At the doctor´s

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: englishdoctormedicalslovak
V ordinácií u lekára             In the surgery at the doctor´s

 
Prosím ďalší ! Vy idete k nám ?      Next please ! Are you coming to us ?

 
Áno sestrička. Je tu prosím pán doktor Kolár?        Yes nurse. Is doctor Kolár here, please?

 
Áno je prítomný. Čo mu chcete.. ?     Yes, he´s present. What do you want ?

 
Odovzdajte mu, prosím túto vizitku a tento odkaz. Posiela mu ho jeho dcéra.

 
Give him please this visiting card and this message. His daughter sent it to him.

 
Ľubka ? Vy poznáte jeho dcéru? Počkajte chvíľu, hneď mu to oznámim, že ho chcete navštíviť. Aj odkaz mu samozrejme odovzdám.

 
Ľubka? Do you know her daughter ? Wait a minute, I´ll tell him immediately you want to see him. I ´ll also give him the message, of course.

 
Ďakujem vám, ste veľmi láskavá .           Thank you, you are very kind.

Nech sa páči ďalej, pán Smith. Pán doktor vás už očakáva.

Come in, Mr Smith. The Doctor is waiting for you.

 
Dobré deň pán doktor. Prepáčte, že som si dovolil.

Good afternoon, doctor. Excuse me for being so bold..

 
To je v poriadku, pán Smith.          That´s ok.Mr Smith.

 
Môžete mi nadiktovať svoje údaje ?                   Can you dictate me your personal data to me ?

 
Údaje ?                    Data?

 
No, kedy ste sa narodili – stačí rok.                 Well, when were you born, a year is enough.

 
1970.                 1970.

 
A kde ?            And where?

 
V Kanade, v Toronte.            In Canada, Toronto.

 
V Kanade ? V Toronte ? Vy ste cudzinec? Kanaďan ?

In Canada ? In Toronto ? Are you a foreigner ? A Canadian?

 
Áno. Teraz sa učí slovenčinu. Moja dcéra je jeho učiteľkou. No aké máte problémy, pán Smith ? Čo vás bolí ?

 
Yes, he is. Now he is learning Slovak. My daughter is his teacher. Well, what are your problems, Mr Smith? What is hurting  you ?

 
Hlava ma bolí, pán doktor. Hlava mi tancuje.        I have a headache, doctor. My head is dancing.


Mesačné príspevky
Oblaky
Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá Slovenský jazyk angličtina Vetná skladba Jednoduchá veta význam slov Anglické frázy Slovak for foreigners slovak for foreigners Doučovanie Slovak conversation Slovak questions slovenská literatúra Slovak dialogue rečnícky štýl Slovak tenses verbs with prepositions anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad slohové útvary priama metóda metódy výučby Business English slovenské nárečia, slovensko Gerundium výučba, doučovanie Anglické slovesá Slovak sentences Specialized English Slovak grammar Typy angličtiny učenie sa prídavné mená metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite slovenská gramatika anglická gramatika English in use Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Medical Slovak Anglická gramatika vetná skladba English grammar pohovor v angličtine Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov gramatika Anglické prídavné mená Slovak nouns doučovanie obchodná angličtina Slovak dialogues metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time English for everyday life english for travelling anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá prekladateľstvo Anglické zámená tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá Anglické frazálne slovesá výučba, učenie sa, anketa Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry reparát Skúšky z jazyka anglické skratky maturita Slovenská literatúra Slovak cases anglické časy angličtina pre obchod
Návrat na obsah