Business English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnáfrázy
A job appraisal  -  Ohodnotenie práce


I have been going through you folder, Larry, and I like what I see.

Pozrel som si vašu zložku, Larry, a páči sa mi, čo vidím.

It´s an old photograph.

To je stará fotografia.

No Larry, not your passport photograph - I have three ex-wives, and seven children. I like your style.
You have that free approach to life...How do the Belgians say  ? That..

Nie, Larry, nemyslím vašu fotografiu v pase - som trikrát rozvedený a mám sedem detí. Páči sa mi váš štýl. Máte slobodný prístup k životu. Ako hovoria Belgičania ? Že...

Belgians ?

Belgičania ?

I am a great admirer of the Belgians, Larry. Let me put it to you straight - your job is selling whisky and you are great at it ! You are a success.

Veľmi obdivujem Belgičanov, Larry. Na rovinu. Vašou  úlohou je predávať whisky a ste v tom skvelý! Máte úspech.

Thank you.

Ďakujem.

But being successfull  at the things you do is only 50 per cent of it, Larry. I want you to be succesfull at the things you don´t do. Do you see where I am going with this ?

Ale byť úspešný len vo veciach, ktoré robíte, znamená len 50 percent všetkého, Larry. Chcem, aby ste bol úspešný vo veciach, ktoré nerobíte. Chápete kam tým mierim ?

If I understand you correctly, you want me to be really good at things I don´t do ?

Ak dobre chápem, chcete aby som bol dobrý vo veciach, ktoré nerobím ?

That´s it, Larry. You and I should really go for a trip to Brussels together. I am sure you would love it. Now, Larry, think of something you don´t do.

Presne tak, Larry. Vy a ja by sme mali ísť spoločne na výlet do Bruselu. Som si istý, že by sa vám to páčilo. Tak Larry someňte si na niečo, čo nerobíte.

I don´t cut my own hair ?

Nestrihám si vlasy ?

You are funny man, Larry, but let´s keep this work focussed. You sell whisky. Now tell me something you don´t sell.

Ste vtipný človek, Larry, ale sústreďme sa na prácu. Predávate whisky. Teraz mi povedzte čo nepredávate.

Erm.... jam ?

Ehm... džem ?

Wow ! I am applauding you on the inside ! I knew you get it without me needing to tell you - jam.
That´s the missing 50 per cent, Larry.

Páni ! V duchu vám tlieskam ! Vedel som, že na to prídete, bez toho aby som vám to musel hovoriť - džem. To je tých chýbajúcich 50 percent.

Jam ?

Džem ?

Whisky jam, Larry ! It´s  going to be big ! Wild Wiliam´s Whisky Jam ! Now you can toast on toast. Now , I know it´s your idea, Larry. It´s your baby ! But pehaps you´d be kind enough to let me share some ideas about the project with you. I´m telling you how it could be if you were me.

Whiskový džem, Larry. Bude to veľké !  Wild Wiliam´s Whisky džem ! Teraz si môžeme pripiť na toast. Tak viem, že je to váš nápad, Larry - je to vaše dieťa ! Ale možno by ste mohli byť taký láskavý a dovoliť mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko nápadov týkajúcich sa tohto projektu.

That´s very kind of you, Hank.

To je od vás veľmi milé, Hank.

How about another grapefruit juice for the future king of whisky jam ?

Čo ďalší graefruitový džús pre budúceho kráľa whiskového džemu ?

I feel special.

Cítim sa nezvyčajne.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické nepravidelné slovesá reparát angličtina pre lekárov Business English Slovak vocabulary učenie sa Anglické frázové slovesá prídavné mená english for travelling anglické opozitá rečnícky štýl Spisovná slovenčina Slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa Slovenská literatúra Slovak questions Slovak for foreigners gramatika Slovak phrases frázové slovesá Metódy výučby Slovak word formation Slovak grammar Specialized English význam slov a ich použite anglická výslovnosť slohové útvary Motivácia obchodná angličtina Skúšky z jazyka Angličtina pre každú situáciu verbs with prepositions teória literatúry metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá vetná skladba angličtina Gerundium metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená Vetná skladba Anglické slovesá slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra Anglická gramatika Slovak nouns priama metóda Doučovanie prekladateľstvo angličtina pre obchod Slovak dialogue Slovak slang slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Slovak cases Typy angličtiny English in use slovak for foreigners, time Obchodná angličtina English grammar Slovak conversation slovné spojenia anglické časy Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogues Druhy viet Slovak verbs pohovor v angličtine Slovak tenses slovenská gramatika význam slov Predminulý priebehový čas anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Slovak pronunciation Anglické zámená maturita anglická gramatika anglické skratky Súdny preklad Slovak sentences výučba, doučovanie doučovanie Nepravidelné stupňovanie English for everyday life metódy výučby, jazyky Anglické frázy
Návrat na obsah