Business English in use - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Business English in use

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Obchodná angličtina ·
Tags: angličtinaobchodnáfrázy
A job appraisal  -  Ohodnotenie práce


I have been going through you folder, Larry, and I like what I see.

Pozrel som si vašu zložku, Larry, a páči sa mi, čo vidím.

It´s an old photograph.

To je stará fotografia.

No Larry, not your passport photograph - I have three ex-wives, and seven children. I like your style.
You have that free approach to life...How do the Belgians say  ? That..

Nie, Larry, nemyslím vašu fotografiu v pase - som trikrát rozvedený a mám sedem detí. Páči sa mi váš štýl. Máte slobodný prístup k životu. Ako hovoria Belgičania ? Že...

Belgians ?

Belgičania ?

I am a great admirer of the Belgians, Larry. Let me put it to you straight - your job is selling whisky and you are great at it ! You are a success.

Veľmi obdivujem Belgičanov, Larry. Na rovinu. Vašou  úlohou je predávať whisky a ste v tom skvelý! Máte úspech.

Thank you.

Ďakujem.

But being successfull  at the things you do is only 50 per cent of it, Larry. I want you to be succesfull at the things you don´t do. Do you see where I am going with this ?

Ale byť úspešný len vo veciach, ktoré robíte, znamená len 50 percent všetkého, Larry. Chcem, aby ste bol úspešný vo veciach, ktoré nerobíte. Chápete kam tým mierim ?

If I understand you correctly, you want me to be really good at things I don´t do ?

Ak dobre chápem, chcete aby som bol dobrý vo veciach, ktoré nerobím ?

That´s it, Larry. You and I should really go for a trip to Brussels together. I am sure you would love it. Now, Larry, think of something you don´t do.

Presne tak, Larry. Vy a ja by sme mali ísť spoločne na výlet do Bruselu. Som si istý, že by sa vám to páčilo. Tak Larry someňte si na niečo, čo nerobíte.

I don´t cut my own hair ?

Nestrihám si vlasy ?

You are funny man, Larry, but let´s keep this work focussed. You sell whisky. Now tell me something you don´t sell.

Ste vtipný človek, Larry, ale sústreďme sa na prácu. Predávate whisky. Teraz mi povedzte čo nepredávate.

Erm.... jam ?

Ehm... džem ?

Wow ! I am applauding you on the inside ! I knew you get it without me needing to tell you - jam.
That´s the missing 50 per cent, Larry.

Páni ! V duchu vám tlieskam ! Vedel som, že na to prídete, bez toho aby som vám to musel hovoriť - džem. To je tých chýbajúcich 50 percent.

Jam ?

Džem ?

Whisky jam, Larry ! It´s  going to be big ! Wild Wiliam´s Whisky Jam ! Now you can toast on toast. Now , I know it´s your idea, Larry. It´s your baby ! But pehaps you´d be kind enough to let me share some ideas about the project with you. I´m telling you how it could be if you were me.

Whiskový džem, Larry. Bude to veľké !  Wild Wiliam´s Whisky džem ! Teraz si môžeme pripiť na toast. Tak viem, že je to váš nápad, Larry - je to vaše dieťa ! Ale možno by ste mohli byť taký láskavý a dovoliť mi, aby som sa s vami podelil o niekoľko nápadov týkajúcich sa tohto projektu.

That´s very kind of you, Hank.

To je od vás veľmi milé, Hank.

How about another grapefruit juice for the future king of whisky jam ?

Čo ďalší graefruitový džús pre budúceho kráľa whiskového džemu ?

I feel special.

Cítim sa nezvyčajne.


Mesačné príspevky
Oblaky
tipy ako sa učiť jazyk slovenská literatúra anglická gramatika gramatika slohové útvary priama metóda Slovak word formation Slovak verbs teória literatúry Slovak dialogues slovenská gramatika Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá Slovak phrases prekladateľstvo Obchodná angličtina Doučovanie Slovenský jazyk Medical Slovak Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Anglické slovesá slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Anglické frázy Skúšky z jazyka Slovak questions anglické skratky angličtina Angličtina pre každú situáciu Slovak tenses Vetná skladba Anglické zámená význam slov Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life English in use Gerundium Specialized English vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Motivácia verbs with prepositions Slovak conversation Anglické frazálne slovesá Anglické prídavné mená angličtina pre obchod obchodná angličtina Súdny preklad Business English maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Slovak slang Slovak grammar anglická výslovnosť Metódy výučby Spisovná slovenčina reparát anglické opozitá Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia English grammar Anglická gramatika Slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak pronunciation Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine význam slov a ich použite Slovak sentences metódy výučby Slovak cases frázové slovesá Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie Druhy viet angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie, doučovanie Rody v angličtine Slovenská gramatika metódy výučby, jazyky anglické časy slovak for foreigners english for travelling Typy angličtiny
Návrat na obsah