English for everyday life - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Complain in restaurant
Filip Šuman -Burdej | 24/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa English grammar obchodná angličtina Slovak for foreigners Medical Slovak pomôcky k učeniu sa Slovak dialogue prídavné mená English for everyday life anglické časy Slovenská gramatika Anglické frázy Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Slovak vocabulary Slovak sentences angličtina pre obchod anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie verbs with prepositions Anglické slovesá teória literatúry Slovak verbs výučba, doučovanie slohové útvary Specialized English Slovak grammar Anglické nepravidelné slovesá Metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa Slovak slang gramatika tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad Typy angličtiny English in use Slovenská literatúra Jednoduchá veta doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak cases Slovak pronunciation Doučovanie Slovenský jazyk slovak for foreigners, time anglické opozitá maturita angličtina pre lekárov metódy výučby slovenská literatúra Slovak dialogues frázové slovesá prekladateľstvo anglické skratky Business English anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Anglické zámená Slovak conversation význam slov Anglické prídavné mená rečnícky štýl anglická konverzácia Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Druhy viet význam slov a ich použite Spisovná slovenčina Anglické frazálne slovesá angličtina pohovor v angličtine Motivácia priama metóda Slovak tenses slovak for foreigners Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Vetná skladba reparát slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Slovak questions vetná skladba Slovak word formation Angličtina pre špecifické situácie slovné spojenia
Návrat na obsah