Metódy výučby - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Menej známy spôsob učenie sa angličtiny
Filip Šuman -Burdej | 1/5/2019
Metóda dvojjazyčného textu.
Filip Šuman -Burdej | 10/11/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovenský jazyk učenie sa Anglické nepravidelné slovesá Business English Anglické prídavné mená Slovak cases English in use Motivácia slovenská literatúra Anglické zámená anglická výslovnosť anglické opozitá verbs with prepositions Typy angličtiny metódy výučby, jazyky výučba, doučovanie english for travelling anglické skratky gramatika Jednoduchá veta Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners, time prekladateľstvo angličtina pre obchod angličtina pre lekárov tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Slovak conversation Slovak vocabulary Slovak questions Anglická gramatika Predminulý priebehový čas Spisovná slovenčina angličtina pomôcky k učeniu sa slovné spojenia Gerundium Slovak pronunciation Anglické frázové slovesá obchodná angličtina Specialized English význam slov výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite Nepravidelné stupňovanie English grammar rečnícky štýl maturita Slovak word formation reparát Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Anglické slovesá slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Obchodná angličtina metódy výučby Slovenská literatúra anglická gramatika Slovenská gramatika anglické časy prídavné mená Súdny preklad Slovak grammar Metódy výučby slohové útvary frázové slovesá priama metóda teória literatúry Medical Slovak Slovak for foreigners English for everyday life Slovak verbs Slovak dialogues Angličtina pre špecifické situácie Druhy viet doučovanie anglická konverzácia pohovor v angličtine Anglické frázy Slovak slang Skúšky z jazyka
Návrat na obsah