Slovak for foreigners - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Verbs in Slovak language in sentences
Filip Šuman -Burdej | 9/2/2019
U lekára
Filip Šuman -Burdej | 3/2/2019
Mená krajín v slovenčine
Filip Šuman -Burdej | 9/1/2019
Slovak directions in use
Filip Šuman -Burdej | 20/12/2018
Ako sa máš ?
Filip Šuman -Burdej | 21/11/2018
Množstvo v slovenskom jazyku
Filip Šuman -Burdej | 18/11/2018
Slovak negative pronouns in use
Filip Šuman -Burdej | 11/11/2018
Ďakujem v obchodnej korešpondencií
Filip Šuman -Burdej | 1/11/2018
Demonstrative pronous in use
Filip Šuman -Burdej | 29/10/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Nepravidelné stupňovanie Druhy viet Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá teória literatúry Motivácia prídavné mená verbs with prepositions obchodná angličtina Slovak cases Slovak for foreigners Slovenský jazyk English for everyday life English in use slovenská literatúra anglické časy Slovak dialogues význam slov Slovak questions angličtina Slovak slang pomôcky k učeniu sa Anglické frázy Anglické slovesá anglické skratky prekladateľstvo slohové útvary Vetná skladba frázové slovesá English grammar anglické opozitá slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby english for travelling Specialized English slovak for foreigners Anglické zámená Slovenská literatúra Slovak word formation Slovak nouns slovné spojenia reparát angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Skúšky z jazyka Doučovanie metódy výučby Gerundium angličtina pre obchod Súdny preklad Slovak conversation anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika metódy výučby, jazyky Business English Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Spisovná slovenčina Slovak vocabulary výučba, učenie sa, anketa pohovor v angličtine učenie sa rečnícky štýl priama metóda Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta doučovanie Slovak tenses Slovak grammar Anglické frázové slovesá anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak verbs Angličtina pre špecifické situácie slovenská gramatika Typy angličtiny maturita Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas gramatika Slovak dialogue vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovak sentences Slovak pronunciation
Návrat na obsah