Slovenský jazyk - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Čo určujeme pri podstatných menách
Filip Šuman -Burdej | 29/3/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Slovak dialogues obchodná angličtina prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Anglická gramatika Metódy výučby slohové útvary slovak for foreigners, time Slovak questions Slovak for foreigners, comparison of adjectives Motivácia Medical Slovak anglicko - slovenská konverzácia priama metóda angličtina pre lekárov Anglické slovesá Slovak cases Súdny preklad Slovak tenses pomôcky k učeniu sa Slovak pronunciation anglická gramatika Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs Predminulý priebehový čas Gerundium prídavné mená angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, English for everyday life význam slov metódy výučby anglické skratky slovenská literatúra Slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Druhy viet Anglické zámená English in use slovenská gramatika Business English anglická konverzácia slovné spojenia Skúšky z jazyka angličtina Slovak conversation gramatika Slovak word formation teória literatúry anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie význam slov a ich použite Slovenský jazyk anglické časy výučba, doučovanie vetná skladba pohovor v angličtine Anglické prídavné mená Slovak vocabulary English grammar anglická výslovnosť Slovenská gramatika slovak for foreigners Slovak for foreigners maturita Specialized English výučba, učenie sa, anketa Doučovanie Slovak grammar Jednoduchá veta učenie sa tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Slovak slang Slovak sentences Vetná skladba rečnícky štýl Anglické frázy Spisovná slovenčina reparát Anglické nepravidelné slovesá frázové slovesá doučovanie verbs with prepositions english for travelling
Návrat na obsah