anglické časy - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Poznáte budúci priebehový čas ?
Filip Šuman -Burdej | 2/1/2019
Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa English for everyday life anglické časy obchodná angličtina Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions slovenská literatúra slovenská gramatika frázové slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives Spisovná slovenčina Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov Anglické zámená Slovenská gramatika angličtina pre obchod anglické opozitá priama metóda Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time význam slov a ich použite maturita english for travelling metódy výučby Slovak cases Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie rečnícky štýl Metódy výučby slohové útvary Business English reparát Druhy viet anglická konverzácia Motivácia Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak verbs pomôcky k učeniu sa výučba, doučovanie Slovak for foreigners tipy ako sa učiť jazyk Skúšky z jazyka učenie sa metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk Slovak tenses prekladateľstvo Typy angličtiny Súdny preklad Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Slovak slang Anglická gramatika gramatika Slovak pronunciation English in use slovné spojenia Vetná skladba Specialized English anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Gerundium Obchodná angličtina Doučovanie anglické skratky Slovenská literatúra Slovak grammar Anglické slovesá English grammar Predminulý priebehový čas Angličtina pre špecifické situácie význam slov pohovor v angličtine prídavné mená vetná skladba Slovak conversation slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry doučovanie Anglické frázy anglická výslovnosť Slovak vocabulary Jednoduchá veta Slovak nouns Anglické prídavné mená Slovak questions Slovak sentences angličtina
Návrat na obsah