anglické skratky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Význam anglických skratiek
Filip Šuman -Burdej | 3/8/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Specialized English Slovak cases English grammar teória literatúry Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Súdny preklad Slovak questions Slovak sentences slovenská literatúra Slovak pronunciation Slovenská gramatika Slovak dialogues Doučovanie Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky slovenská gramatika angličtina Slovenská literatúra prekladateľstvo pomôcky k učeniu sa slovak for foreigners, time anglická gramatika Skúšky z jazyka rečnícky štýl Slovak vocabulary maturita gramatika verbs with prepositions Spisovná slovenčina Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá slohové útvary anglické skratky Metódy výučby anglická výslovnosť english for travelling Slovak nouns Anglické slovesá Anglické zámená Motivácia Slovenský jazyk Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia Gerundium metódy výučby prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy Slovak dialogue anglické časy Jednoduchá veta Slovak for foreigners Slovak verbs metódy, vzdelávanie, English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické opozitá Medical Slovak angličtina pre lekárov angličtina pre obchod English in use Vetná skladba význam slov a ich použite frázové slovesá učenie sa reparát význam slov výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie vetná skladba Slovak tenses priama metóda Anglické frazálne slovesá slovné spojenia anglická konverzácia Slovak slang slovak for foreigners Business English doučovanie Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Druhy viet
Návrat na obsah