metódy výučby, jazyky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Ako sa naučiť jazyk aj bez učiteľa?
Filip Šuman -Burdej | 5/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy Spisovná slovenčina priama metóda anglické časy Anglické slovesá metódy výučby, jazyky Slovak nouns pomôcky k učeniu sa Slovak tenses slohové útvary doučovanie rečnícky štýl Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta výučba, učenie sa, anketa učenie sa Súdny preklad metódy, vzdelávanie, gramatika Angličtina pre špecifické situácie slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences Slovak word formation Slovenská gramatika Slovak pronunciation Metódy výučby Medical Slovak maturita Typy angličtiny anglická konverzácia slovak for foreigners Slovak vocabulary English in use Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs Slovak dialogues Gerundium Slovak questions angličtina Slovak grammar reparát prídavné mená angličtina pre obchod Slovenská literatúra English grammar angličtina pre lekárov Motivácia Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovenská gramatika Doučovanie anglické skratky slovné spojenia Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue význam slov a ich použite Vetná skladba Slovak for foreigners English for everyday life Slovak conversation Anglické prídavné mená Anglická gramatika význam slov metódy výučby anglické opozitá slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Specialized English frázové slovesá Druhy viet obchodná angličtina Slovak slang verbs with prepositions Skúšky z jazyka prekladateľstvo pohovor v angličtine Business English english for travelling slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases anglická gramatika anglická výslovnosť tipy ako sa učiť jazyk teória literatúry vetná skladba výučba, doučovanie
Návrat na obsah