obchodná angličtina - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Príprava na pracovný pohovor v angličtine
Filip Šuman -Burdej | 6/11/2018
Angličtina v obchode
Filip Šuman -Burdej | 13/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak grammar angličtina Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená slovak for foreigners, time english for travelling teória literatúry anglické skratky gramatika Metódy výučby Skúšky z jazyka Angličtina pre špecifické situácie Anglické frázy Jednoduchá veta Business English učenie sa Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives prídavné mená Specialized English Slovak nouns anglické opozitá priama metóda Slovak dialogues rečnícky štýl Slovak cases English grammar doučovanie verbs with prepositions Slovak word formation Anglické frazálne slovesá angličtina pre obchod Slovenská gramatika Gerundium vetná skladba slovenská literatúra Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Spisovná slovenčina Slovenská literatúra anglická gramatika slovné spojenia Súdny preklad slovak for foreigners Slovak tenses English for everyday life význam slov a ich použite Slovak sentences obchodná angličtina English in use metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak slang Slovenský jazyk slovenská gramatika pomôcky k učeniu sa anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine význam slov prekladateľstvo anglická výslovnosť Druhy viet Predminulý priebehový čas Slovak verbs výučba, doučovanie anglické časy Slovak questions Slovak vocabulary maturita Slovak for foreigners Slovak dialogue Anglické slovesá Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá slohové útvary frázové slovesá angličtina pre lekárov Medical Slovak metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika Doučovanie Motivácia reparát Vetná skladba
Návrat na obsah