priama metóda - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Priama metóda pri výučbe jazykov
Filip Šuman -Burdej | 22/12/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Slovak pronunciation angličtina pre obchod angličtina maturita význam slov a ich použite Anglická gramatika Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov Obchodná angličtina anglické skratky Business English Slovak phrases prekladateľstvo English in use Motivácia Anglické slovesá pomôcky k učeniu sa anglické opozitá Anglické frazálne slovesá slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovenský jazyk Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Typy angličtiny slohové útvary Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Predminulý priebehový čas Anglické frázy výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia slovak for foreigners, time priama metóda Specialized English Jednoduchá veta anglická konverzácia Vetná skladba English for everyday life Anglické zámená english for travelling rečnícky štýl Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives tipy ako sa učiť jazyk Spisovná slovenčina Slovak verbs Slovenská gramatika Slovak questions metódy výučby, jazyky anglické časy Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation metódy výučby Slovenská literatúra Slovak conversation slovak for foreigners reparát učenie sa Angličtina pre špecifické situácie Gerundium Slovak sentences Slovak grammar Súdny preklad vetná skladba obchodná angličtina verbs with prepositions Metódy výučby výučba, doučovanie anglická gramatika doučovanie Slovak dialogue slovenská gramatika English grammar Druhy viet frázové slovesá anglická výslovnosť Medical Slovak Slovak dialogues Doučovanie Slovak slang teória literatúry Slovak vocabulary význam slov prídavné mená
Návrat na obsah