slovak for foreigners, time - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah
Povedz mi koľko je hodín? Tell me what time is it?
Filip Šuman -Burdej | 8/5/2018
Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Gerundium Slovak pronunciation anglické opozitá Slovak cases Slovenská literatúra Slovak grammar Slovak nouns Slovenský jazyk Angličtina pre špecifické situácie Nepravidelné stupňovanie doučovanie frázové slovesá slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená slohové útvary english for travelling Metódy výučby Typy angličtiny prekladateľstvo slovenská gramatika anglická gramatika maturita metódy výučby anglická výslovnosť Anglické frázy priama metóda Slovak dialogue pomôcky k učeniu sa Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas reparát anglické časy Jednoduchá veta Anglická gramatika anglická konverzácia Vetná skladba slovak for foreigners, time verbs with prepositions Slovak dialogues Spisovná slovenčina Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Doučovanie Anglické frazálne slovesá Slovak conversation Anglické frázové slovesá Slovak vocabulary Súdny preklad Druhy viet English grammar angličtina pre lekárov English in use Anglické prídavné mená Motivácia anglicko - slovenská konverzácia učenie sa Business English vetná skladba angličtina význam slov Slovak verbs Slovak for foreigners gramatika výučba, doučovanie pohovor v angličtine English for everyday life Skúšky z jazyka Slovak tenses Medical Slovak Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite angličtina pre obchod Slovak slang metódy, vzdelávanie, Slovak sentences prídavné mená obchodná angličtina rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners Obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické skratky Specialized English Slovak questions teória literatúry výučba, učenie sa, anketa Anglické slovesá metódy výučby, jazyky
Návrat na obsah