Charakteristika básnických žánrov - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika básnických žánrov

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v teória literatúry ·
Tags: Básnickéžánre
Básnické prostriedky

 
Dnes si predstavíme vybrané básnické žánre. Takže poďme si niektoré charakterizovať.

 
Báj alebo mýtus je epický útvar, v ktorom  vystupujú ľudské postavy spolu s postavami bohov a titanov( jeden z rodičov titanov bol boh). Spracúvajú nevedecké názory starovekých národov na svet a vesmír, na históriu rodov a národov.

 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná forma, kritizujú sa v nej zlé ľudské vlastnosti na postavách zvierat.

 
Balada je  epická báseň s pochmúrnym dejom, ktorý sa končí tragicky.

 
Epos je rozsiahly epický útvar, existuje od staroveku.

 
Idyla alebo aj selanka je lyrická báseň, ktorá ospevuje vidiecke prostredie, prikrášľuje skutočnosť.

 
Legenda je stredoveký literárny útvar o živote svätých, obsahuje zázračné činy svätých.

 
Lyrickoepická skladba je veršovaný žáner epiky.

 
 
Romanca je krátka epická báseň, pôvodne ľudová epická pieseň, na rozdiel od balady spracováva radostnú tému, napr. ľúbostnú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta Business English Slovak slang frázové slovesá prídavné mená priama metóda angličtina pre lekárov pohovor v angličtine Slovak cases gramatika anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life Slovenská gramatika učenie sa anglické časy Metódy výučby Specialized English Anglické frázy Anglické slovesá Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá Doučovanie Typy angličtiny Angličtina pre špecifické situácie anglické skratky Slovak vocabulary Súdny preklad maturita Slovak pronunciation Medical Slovak Vetná skladba Skúšky z jazyka vetná skladba Slovak sentences Slovak conversation výučba, doučovanie slovné spojenia výučba, učenie sa, anketa význam slov angličtina English in use Angličtina pre každú situáciu Spisovná slovenčina anglická konverzácia pomôcky k učeniu sa Anglické zámená metódy výučby význam slov a ich použite Slovak verbs Anglické frazálne slovesá Slovak dialogues Slovenský jazyk anglická výslovnosť english for travelling Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie doučovanie Slovak dialogue obchodná angličtina Anglická gramatika prekladateľstvo Anglické prídavné mená Slovak tenses anglické opozitá slovak for foreigners Motivácia verbs with prepositions Slovak nouns slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát metódy, vzdelávanie, Slovak grammar slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas slovenské nárečia, slovensko slovenská literatúra Slovenská literatúra rečnícky štýl English grammar anglická gramatika teória literatúry metódy výučby, jazyky Slovak questions slovenská gramatika Gerundium angličtina pre obchod Druhy viet
Návrat na obsah