Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns Nepravidelné stupňovanie Slovak verbs Specialized English slohové útvary význam slov Slovak tenses anglická výslovnosť Slovak vocabulary metódy výučby Slovak cases verbs with prepositions Slovak sentences Doučovanie obchodná angličtina Anglické prídavné mená Slovak phrases Slovenský jazyk Slovak pronunciation Motivácia anglické opozitá slovenská literatúra Slovenská gramatika slovné spojenia angličtina pre obchod English for everyday life Typy angličtiny výučba, učenie sa, anketa english for travelling Anglické nepravidelné slovesá Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Metódy výučby Medical Slovak Gerundium Slovak grammar prídavné mená slovak for foreigners Obchodná angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak conversation Anglická gramatika Slovak slang Spisovná slovenčina slovak for foreigners, time Slovak questions prekladateľstvo Skúšky z jazyka gramatika Angličtina pre každú situáciu vetná skladba výučba, doučovanie pohovor v angličtine English in use rečnícky štýl anglická konverzácia Business English slovenská gramatika anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta Anglické zámená Angličtina pre špecifické situácie anglické časy pomôcky k učeniu sa tipy ako sa učiť jazyk angličtina slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá Súdny preklad English grammar maturita reparát Druhy viet anglické skratky Vetná skladba angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Anglické slovesá Slovak dialogue priama metóda Slovak dialogues Slovak for foreigners frázové slovesá učenie sa doučovanie teória literatúry význam slov a ich použite Slovak word formation
Návrat na obsah