Charakteristika literárnych postáv - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Charakteristika literárnych postáv

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: postavaliteratúratyp
Typy literárnych postáv


 
V literatúre poznáme viacero typov postáv, a v tomto článku sa dozviete aké môžu byť a aj si ich charakterizujeme.

 
Postava v literárnom diele môže byť :

 
Hlavná – teda posúva dejovú líniu, väčšinou je prítomná vo väčšine udalostí z deja.

 
Vedľajšia – vystupuje vo vedľajšej dejovej línií, v epizóde alebo len popri hlavnej postave, jej charakter nie  dotvorený úplne.

 
Fiktívna – vymyslená postava.

 
Reálna – napr.  historická postava kráľa, vojaka, v literárnom diele je aj fikciou, nemožno ju stotožňovať s reálnym človekom.

 
Alegorická – bytosť, zviera alebo rastlina, predstavujúca niekoho iného.

 
Zvieracia – literárnou postavou môže byť zviera, napr. v bájke.

 
Charakterový typ postavy – stvárňuje dominantnú charakterovú črtu, typickú a skutočnú alebo abstrahovanú zovšeobecnenú.

 
Idealizovaný typ postavy – má lepšie vlastnosti než v skutočnosti.

 
Sociálny typ postavy – je nositeľom vlastností väčšieho počtu ľudí toho istého sociálneho postavenia.

 
Migrujúca postava – je typ postavy prestupujúcej z diela do diela.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Jednoduchá veta Slovak sentences slovné spojenia Medical Slovak Metódy výučby Specialized English Slovak conversation frázové slovesá Druhy viet význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť slovak for foreigners, time učenie sa slovenské nárečia, slovensko slohové útvary Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners rečnícky štýl Slovak questions Doučovanie Anglická gramatika verbs with prepositions anglické opozitá vetná skladba Slovenská literatúra english for travelling Anglické zámená angličtina tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases Business English slovenská gramatika angličtina pre obchod maturita reparát slovenská literatúra Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia Gerundium teória literatúry English grammar metódy, vzdelávanie, význam slov prídavné mená anglické časy obchodná angličtina metódy výučby anglická konverzácia Anglické frázy prekladateľstvo Slovak grammar anglická gramatika Slovak for foreigners doučovanie výučba, učenie sa, anketa English for everyday life Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives gramatika Anglické frazálne slovesá Súdny preklad priama metóda pohovor v angličtine anglické skratky Skúšky z jazyka angličtina pre lekárov English in use Anglické frázové slovesá Vetná skladba Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah