Creation of Slovak adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of Slovak adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
How we create adverbs from adjectives ?

 
Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or
 
- o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 
 
krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

 
vysoký – vysoko                             krásny – krásne

 
dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

 
drahý – draho                               pekný - pekne

 
dlhý – dlho                                     blízky- blízko

 
jednoduchý – jednoducho            podobný - podobne

 
nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 
nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

 
široký – široko                               zlý - zle

 
ďaleký – ďaleko                            nový - novo

 
bohatý – bohato                           starý - staro


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Slovak vocabulary anglická konverzácia slovak for foreigners, time výučba, doučovanie Slovenský jazyk Slovenská literatúra Jednoduchá veta prekladateľstvo Slovak cases Anglické zámená slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Specialized English Slovak dialogues Motivácia pomôcky k učeniu sa teória literatúry Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad anglická gramatika prídavné mená maturita Slovak dialogue slovné spojenia Anglická gramatika Slovak slang metódy výučby Skúšky z jazyka obchodná angličtina verbs with prepositions Slovak questions reparát anglické skratky Angličtina pre špecifické situácie English in use učenie sa Slovak for foreigners anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Typy angličtiny Spisovná slovenčina význam slov Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Slovak grammar Gerundium Anglické frázy Business English Druhy viet rečnícky štýl angličtina pre obchod English grammar pohovor v angličtine Doučovanie Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika Medical Slovak Metódy výučby Anglické slovesá anglické časy Anglické prídavné mená Vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Slovak conversation metódy výučby, jazyky English for everyday life slohové útvary frázové slovesá doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika Slovak word formation Slovak verbs angličtina vetná skladba english for travelling gramatika anglické opozitá tipy ako sa učiť jazyk priama metóda
Návrat na obsah