Creation of Slovak adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Creation of Slovak adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
How we create adverbs from adjectives ?

 
Adverbs are for the most part derived from adjectives. Adjectives become adverbs by adding  -e  or
 
- o to their stems. Adjectives ending in – cký, -ský become adverbs by shorting ý to y.

 
 
krátky-  krátko                                 hlavný - hlavne

 
vysoký – vysoko                             krásny – krásne

 
dôležitý – dôležito                        obyčajný - obyčajne

 
drahý – draho                               pekný - pekne

 
dlhý – dlho                                     blízky- blízko

 
jednoduchý – jednoducho            podobný - podobne

 
nízky – nízko                                 rozličný - rozlične

 
nejaký – nejako                            šťastný - šťastne

 
široký – široko                               zlý - zle

 
ďaleký – ďaleko                            nový - novo

 
bohatý – bohato                           starý - staro


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglické slovesá anglická výslovnosť slohové útvary Nepravidelné stupňovanie anglické časy English in use Druhy viet Typy angličtiny Gerundium význam slov Doučovanie metódy, vzdelávanie, vetná skladba Slovak cases Slovak dialogues english for travelling anglické skratky pohovor v angličtine anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa slovenské nárečia, slovensko Slovak grammar metódy výučby verbs with prepositions angličtina pre lekárov výučba, doučovanie frázové slovesá doučovanie English for everyday life slovak for foreigners, time Angličtina pre každú situáciu prídavné mená Medical Slovak priama metóda anglické opozitá prekladateľstvo Anglická gramatika Slovak word formation Slovak vocabulary Slovenská gramatika Slovak sentences gramatika Anglické prídavné mená metódy výučby, jazyky Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia Slovak for foreigners Slovenský jazyk obchodná angličtina Motivácia Slovak questions slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives Jednoduchá veta Specialized English teória literatúry Anglické frázové slovesá Slovak tenses Vetná skladba maturita Slovak conversation Business English angličtina Anglické zámená slovenská literatúra angličtina pre obchod Súdny preklad reparát význam slov a ich použite slovné spojenia rečnícky štýl Slovak nouns slovenská gramatika Slovak dialogue Anglické frázy Predminulý priebehový čas English grammar učenie sa Metódy výučby Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk
Návrat na obsah