Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English Jednoduchá veta anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Slovak nouns metódy, vzdelávanie, anglická konverzácia slovenská literatúra slohové útvary Slovak tenses Anglické zámená slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovak conversation anglické opozitá anglická výslovnosť Slovak dialogues priama metóda slovak for foreigners, time prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Slovenská literatúra maturita slovenské nárečia, slovensko Slovak word formation reparát Metódy výučby Anglická gramatika Anglické frázy Anglické frazálne slovesá prídavné mená slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Gerundium gramatika Medical Slovak Anglické prídavné mená Specialized English Slovak sentences Doučovanie anglické skratky Slovak grammar english for travelling Predminulý priebehový čas anglická gramatika Slovak cases Slovak vocabulary Anglické frázové slovesá Skúšky z jazyka obchodná angličtina Slovak questions verbs with prepositions teória literatúry význam slov a ich použite Slovak dialogue doučovanie význam slov Anglické nepravidelné slovesá Nepravidelné stupňovanie Typy angličtiny metódy výučby, jazyky Vetná skladba anglické časy Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives učenie sa angličtina Druhy viet metódy výučby Anglické slovesá frázové slovesá angličtina pre obchod slovak for foreigners Motivácia rečnícky štýl pohovor v angličtine Slovak for foreigners English for everyday life vetná skladba English in use angličtina pre lekárov Slovenský jazyk English grammar
Návrat na obsah