Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
slohové útvary Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba frázové slovesá Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra význam slov a ich použite anglické časy slovné spojenia anglické opozitá verbs with prepositions Slovak grammar slovenská literatúra Slovak dialogue Slovak sentences Typy angličtiny English in use slovenská gramatika obchodná angličtina Business English english for travelling English for everyday life Doučovanie pohovor v angličtine gramatika slovenské nárečia, slovensko Druhy viet Anglické frázy výučba, doučovanie Jednoduchá veta vetná skladba anglické skratky Predminulý priebehový čas prekladateľstvo rečnícky štýl reparát Nepravidelné stupňovanie Gerundium Skúšky z jazyka Slovak cases anglicko - slovenská konverzácia Anglické zámená výučba, učenie sa, anketa Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť slovak for foreigners Slovak vocabulary doučovanie angličtina anglická konverzácia význam slov Slovak for foreigners Slovenská gramatika učenie sa angličtina pre lekárov metódy výučby Slovak questions priama metóda Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Anglická gramatika maturita Anglické slovesá Metódy výučby angličtina pre obchod slovak for foreigners, time Slovenský jazyk prídavné mená Anglické frázové slovesá teória literatúry English grammar Slovak nouns metódy výučby, jazyky anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Specialized English Slovak tenses Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah