Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
Jednoduchá veta význam slov Anglické frázy význam slov a ich použite angličtina Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Slovak cases slovak for foreigners, time učenie sa Slovak tenses prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Business English slovak for foreigners pohovor v angličtine metódy výučby metódy, vzdelávanie, English grammar Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogue Anglické zámená teória literatúry slohové útvary výučba, doučovanie obchodná angličtina Slovenská literatúra Slovak sentences slovenská literatúra Doučovanie anglické opozitá priama metóda reparát anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar Vetná skladba anglická výslovnosť Metódy výučby Slovak conversation angličtina pre obchod rečnícky štýl English in use Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko metódy výučby, jazyky Gerundium Specialized English Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá doučovanie výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Slovak nouns English for everyday life Medical Slovak vetná skladba Anglická gramatika slovenská gramatika Skúšky z jazyka slovné spojenia Predminulý priebehový čas prekladateľstvo anglická gramatika gramatika anglické skratky verbs with prepositions Slovenský jazyk frázové slovesá Druhy viet Typy angličtiny anglická konverzácia anglické časy english for travelling Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah