Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
učenie sa Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba angličtina pre lekárov Business English English for everyday life doučovanie Slovak grammar Anglické zámená slovné spojenia gramatika tipy ako sa učiť jazyk výučba, doučovanie Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Anglické frazálne slovesá English in use anglické skratky Predminulý priebehový čas maturita Druhy viet vetná skladba Slovak sentences English grammar Súdny preklad Metódy výučby teória literatúry význam slov a ich použite slovak for foreigners prekladateľstvo Slovak questions Slovak nouns Skúšky z jazyka Specialized English anglické časy priama metóda Typy angličtiny rečnícky štýl Slovak conversation význam slov Slovak tenses pohovor v angličtine slovenská gramatika Gerundium angličtina Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko metódy, vzdelávanie, Slovak dialogue slovenská literatúra Slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické frázy Anglické frázové slovesá english for travelling Medical Slovak verbs with prepositions anglická konverzácia Slovenský jazyk slohové útvary Slovak cases reparát angličtina pre obchod Slovak for foreigners prídavné mená anglické opozitá anglická gramatika Doučovanie
Návrat na obsah