Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners anglické časy Gerundium Slovak nouns Slovak sentences význam slov a ich použite Anglické zámená Specialized English Medical Slovak Slovak conversation Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá English grammar Slovak questions Anglické slovesá slohové útvary reparát Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, frázové slovesá maturita slovak for foreigners verbs with prepositions Slovak phrases angličtina význam slov vetná skladba Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá pomôcky k učeniu sa metódy výučby english for travelling výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia Typy angličtiny English in use anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Spisovná slovenčina Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Motivácia slovak for foreigners, time Slovak slang Slovak grammar gramatika slovenská literatúra anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak dialogues rečnícky štýl slovné spojenia pohovor v angličtine Metódy výučby prekladateľstvo obchodná angličtina English for everyday life Súdny preklad Slovenská literatúra Obchodná angličtina anglické skratky Slovak cases Anglické frázy Anglické frázové slovesá Anglické prídavné mená slovenská gramatika tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs doučovanie angličtina pre lekárov Slovenská gramatika Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives teória literatúry Vetná skladba angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue učenie sa Slovak vocabulary prídavné mená výučba, doučovanie Business English Slovak pronunciation Angličtina pre špecifické situácie Slovak tenses metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Druhy viet Slovak word formation Jednoduchá veta
Návrat na obsah