Definícia syntaxe - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Definícia syntaxe

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Vetná skladba ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Skladba – syntax
V dnešnom článku sa pozrieme na syntax ale nepreberieme si ju celú ale len jej časť, pretože táto
problematika je dosť široká.

Začnime teda.

Syntax sa zaoberá spájaním slov do viet a viet do textov. Rozlišujeme v syntaxi tieto konštrukcie.

1. syntagmatické (syntagmy, sklady)

2. vetné

3. polovetné

4. súvetné

Rozlišujeme :

1. prisudzovacie vzťahy (predikácia)

2. určovacie vzťahy ( determinácia)

3. priraďovacie vzťahy ( koordinácia)

Toto všetko čo sme pred chvíľou spomenuli môžeme pomenovať ako obsahovú alebo významovú
stránku syntagiem. Ešte poznáme formálnu, teda gramatickú stránku syntagiem, čo je tvorenie
pomocou rôznych prostriedkov(slovných druhov, tvarov, pomocných slov) alebo spôsobov (zhoda,
väzba, primkýnanie).

Syntagma je minimálne významové, štruktúrne uzavreté spojenie dvoch plnovýznamových slov vo
vete, ktoré odráža vzťah z reálnej skutočnosti.

Vetné členy :

1. základné(hlavné) vetné členy : prísudok a podmet

2. rozvíjacie (vedľajšie) vetné členy : prívlastok, prístavok, predmet, príslovkové určenie, doplnok.


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená angličtina pre obchod Slovenský jazyk frázové slovesá Metódy výučby Medical Slovak Specialized English gramatika slovak for foreigners, time Doučovanie anglická výslovnosť pohovor v angličtine angličtina pre lekárov Slovak word formation priama metóda slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia Vetná skladba rečnícky štýl Súdny preklad Slovak questions výučba, doučovanie slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners Slovak slang Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby Slovak nouns verbs with prepositions Slovak tenses význam slov a ich použite Druhy viet Slovak dialogue metódy výučby, jazyky anglické skratky slovenské nárečia, slovensko vetná skladba maturita Typy angličtiny význam slov Jednoduchá veta doučovanie Spisovná slovenčina Slovak vocabulary Anglické prídavné mená english for travelling Anglické frázové slovesá Slovak verbs Gerundium Business English English grammar výučba, učenie sa, anketa English in use anglické časy slovenská gramatika anglická gramatika Anglické frázy Slovak dialogues učenie sa anglické opozitá Anglické slovesá slovak for foreigners anglická konverzácia Slovenská gramatika slohové útvary prekladateľstvo Anglické zámená metódy, vzdelávanie, reparát Slovak conversation Predminulý priebehový čas obchodná angličtina teória literatúry Slovak cases Anglické frazálne slovesá Slovak sentences angličtina Slovak grammar Skúšky z jazyka English for everyday life
Návrat na obsah