Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická výslovnosť maturita verbs with prepositions metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko frázové slovesá Anglické prídavné mená Motivácia Anglické frázové slovesá Typy angličtiny Metódy výučby vetná skladba Druhy viet Slovak conversation angličtina pre obchod Slovak cases Medical Slovak Slovak tenses english for travelling gramatika Súdny preklad doučovanie prídavné mená slohové útvary Slovenský jazyk angličtina pre lekárov teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Slovak vocabulary Business English Skúšky z jazyka Predminulý priebehový čas Slovak questions Nepravidelné stupňovanie anglické opozitá English grammar Specialized English Slovak dialogues English for everyday life Angličtina pre každú situáciu reparát slovné spojenia Jednoduchá veta anglické skratky slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak sentences slovenská gramatika obchodná angličtina anglická konverzácia English in use Doučovanie Slovak nouns angličtina Slovak dialogue význam slov a ich použite Slovak for foreigners priama metóda prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk anglické časy Gerundium Slovak word formation výučba, doučovanie Vetná skladba slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time Slovenská gramatika rečnícky štýl Slovak grammar význam slov Anglická gramatika učenie sa Anglické slovesá Anglické frázy Slovenská literatúra Anglické zámená
Návrat na obsah