Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Doučovanie Slovak for foreigners English grammar prekladateľstvo anglicko - slovenská konverzácia Spisovná slovenčina Slovak word formation Skúšky z jazyka teória literatúry Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogue Slovak grammar angličtina pre obchod slovenské nárečia, slovensko Slovak sentences anglická konverzácia Medical Slovak Anglická gramatika Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Slovenská gramatika anglická gramatika Gerundium slovenská gramatika Slovak dialogues Typy angličtiny učenie sa vetná skladba angličtina Slovak cases Druhy viet Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba slovenská literatúra english for travelling verbs with prepositions doučovanie English in use priama metóda výučba, doučovanie Slovak questions Anglické frázové slovesá anglické opozitá gramatika maturita Motivácia pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie reparát slovné spojenia Slovak pronunciation obchodná angličtina Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Specialized English Anglické slovesá anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá prídavné mená Slovenský jazyk Business English angličtina pre lekárov frázové slovesá význam slov metódy výučby, jazyky anglické skratky anglické časy Slovak nouns Predminulý priebehový čas metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak conversation pohovor v angličtine Slovak slang Slovenská literatúra slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak vocabulary rečnícky štýl Súdny preklad English for everyday life slohové útvary Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovak for foreigners, time Anglické frázy Slovak verbs
Návrat na obsah