Degrees of comparison of adverbs - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Degrees of comparison of adverbs

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovak for foreigners ·
Tags: grammar
Degrees of comparison of adverbs

 
 
Adverbs that  ends in –o, -e, -u can form degrees of conparison and there are formed in regullar or irregular way in both cases containing: basic form, comparative, superlative.
 
 
Regular  comparison

 
Basic form                                  Comparative            Superlative

 
veselo                                         veselšie                     najveselšie
 
pomaly                                        pomalšie                   najpomalšie
 
rýchlo                                          rýchlejšie                  najrýchlejšie
 
prekvapene                                prekvapenejšie          najprekvapenejšie
 
priateľsky                                    priateľskejšie            najpriateľskejšie
 
 
Irregular comparison

 
Basic form                               Comparative              Superlative

 
dobre                                       lepšie                           najlepšie
 
zle                                            horšie                         najhoršie
 
málo                                        menej                         najmenej
 
 
Now we use them in sentences.

 
Môj otec pracuje lepšie ako tvoj.

 
My father works better than yours.

 
Má menej rokov ako ty.

 
He has less years than you.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Slovak dialogue Metódy výučby priama metóda Angličtina pre každú situáciu anglicko - slovenská konverzácia Jednoduchá veta doučovanie metódy výučby, jazyky obchodná angličtina Typy angličtiny tipy ako sa učiť jazyk Slovak cases výučba, doučovanie Vetná skladba slovak for foreigners, time anglická gramatika angličtina reparát Súdny preklad English grammar Skúšky z jazyka English in use pohovor v angličtine Slovak nouns Anglická gramatika Slovak for foreigners Slovenská literatúra anglické skratky slovenské nárečia, slovensko prídavné mená vetná skladba Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa Druhy viet frázové slovesá Anglické frázy Slovak questions Slovak sentences Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá Specialized English Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovak conversation maturita Anglické frazálne slovesá význam slov a ich použite metódy výučby anglické opozitá Slovenský jazyk Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar význam slov Predminulý priebehový čas english for travelling rečnícky štýl učenie sa Anglické slovesá Doučovanie anglická výslovnosť anglická konverzácia gramatika Gerundium angličtina pre lekárov Slovak dialogues slovenská literatúra teória literatúry English for everyday life verbs with prepositions anglické časy angličtina pre obchod prekladateľstvo slovné spojenia Business English slohové útvary Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah