Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia anglická výslovnosť Slovak pronunciation Anglická gramatika Motivácia Vetná skladba english for travelling Slovak questions Specialized English Slovak word formation anglické časy Slovak vocabulary metódy výučby gramatika Anglické frázy maturita obchodná angličtina English in use Anglické slovesá Slovak dialogues anglické skratky Anglické zámená metódy výučby, jazyky Súdny preklad Slovak cases význam slov a ich použite Slovenská literatúra Metódy výučby Slovak nouns frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Business English reparát Nepravidelné stupňovanie doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Gerundium slovak for foreigners pohovor v angličtine slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Slovak grammar angličtina pre lekárov Slovak for foreigners anglická konverzácia Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives slohové útvary výučba, učenie sa, anketa English grammar Medical Slovak význam slov priama metóda Typy angličtiny Anglické prídavné mená slovenská literatúra Slovak dialogue Slovak conversation metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina pomôcky k učeniu sa vetná skladba anglické opozitá Slovenská gramatika rečnícky štýl Slovak tenses English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk prídavné mená prekladateľstvo Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta Slovak verbs výučba, doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Slovak sentences slovenská gramatika teória literatúry slovak for foreigners, time Skúšky z jazyka angličtina Slovak slang verbs with prepositions angličtina pre obchod Slovenský jazyk učenie sa Doučovanie anglická gramatika
Návrat na obsah