Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Súdny preklad Predminulý priebehový čas Anglické frázy prekladateľstvo Slovenský jazyk Gerundium obchodná angličtina Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences anglické časy Slovak questions English for everyday life anglická gramatika Slovak cases anglické opozitá Anglické prídavné mená english for travelling pohovor v angličtine Doučovanie Medical Slovak výučba, učenie sa, anketa prídavné mená reparát tipy ako sa učiť jazyk anglické skratky metódy výučby metódy, vzdelávanie, slovak for foreigners Slovak tenses Slovenská literatúra Slovak for foreigners vetná skladba Jednoduchá veta slovenská literatúra Anglické slovesá slovné spojenia frázové slovesá Anglické frázové slovesá Slovak grammar English in use Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Vetná skladba slohové útvary Metódy výučby učenie sa Business English Nepravidelné stupňovanie English grammar výučba, doučovanie Specialized English Slovak nouns Typy angličtiny rečnícky štýl angličtina angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky gramatika verbs with prepositions Slovak conversation maturita doučovanie Druhy viet Slovak dialogues anglicko - slovenská konverzácia slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť slovak for foreigners, time teória literatúry Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod anglická konverzácia význam slov Anglické zámená význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika
Návrat na obsah