Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak conversation Business English anglická výslovnosť slovenská literatúra Doučovanie slovak for foreigners anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá význam slov Vetná skladba Slovak tenses English in use reparát English grammar doučovanie Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko metódy výučby Anglická gramatika Specialized English frázové slovesá Angličtina pre každú situáciu Gerundium priama metóda vetná skladba anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Slovenský jazyk Slovak dialogues Slovak for foreigners English for everyday life angličtina obchodná angličtina učenie sa metódy, vzdelávanie, výučba, doučovanie anglická gramatika teória literatúry Slovak grammar Druhy viet anglické skratky prekladateľstvo Skúšky z jazyka rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Medical Slovak Typy angličtiny Anglické frázové slovesá gramatika prídavné mená maturita slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy Súdny preklad english for travelling anglické opozitá Slovak dialogue význam slov a ich použite angličtina pre obchod slovné spojenia Anglické zámená Slovak nouns verbs with prepositions Predminulý priebehový čas anglické časy Slovak cases Jednoduchá veta slohové útvary Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika pohovor v angličtine Metódy výučby Slovak questions
Návrat na obsah