Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázy výučba, doučovanie Doučovanie Business English Medical Slovak Skúšky z jazyka pohovor v angličtine Slovenský jazyk obchodná angličtina english for travelling priama metóda Nepravidelné stupňovanie Druhy viet slohové útvary Motivácia slovné spojenia rečnícky štýl anglická výslovnosť teória literatúry angličtina pre lekárov slovenská gramatika Anglické frázové slovesá slovak for foreigners metódy výučby Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Metódy výučby prídavné mená English in use význam slov Slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, Slovak grammar prekladateľstvo anglické opozitá Slovenská gramatika Slovak conversation Typy angličtiny Specialized English angličtina pre obchod vetná skladba doučovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak tenses English for everyday life anglické skratky Jednoduchá veta maturita Slovak for foreigners, comparison of adjectives reparát metódy výučby, jazyky Anglické zámená gramatika slovenská literatúra slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra význam slov a ich použite frázové slovesá učenie sa Gerundium Slovak word formation Anglické nepravidelné slovesá slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená Slovak questions English grammar výučba, učenie sa, anketa verbs with prepositions anglická gramatika Predminulý priebehový čas anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad anglické časy Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Anglické slovesá Slovak cases Slovak vocabulary angličtina Slovak sentences Slovak dialogue Vetná skladba Slovak nouns Slovak dialogues
Návrat na obsah