Delenie viet podľa obsahu - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Delenie viet podľa obsahu

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Druhy viet ·
Tags: vetaobsahgramatika
Vety podľa obsahu

 
Najprv si určíme čo je to vlastne veta a potom sa za budeme zaoberať jej členením.

 
Veta je syntaktická jednotka s uceleným významom, gramaticky usporiadaná a zvukovo uzavretá
Vety podľa obsahu delíme na oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie a želacie.


Oznamovacia veta niečo oznamuje, píšeme za ňou bodku. Je bezpríznaková a môže sa využívať vo všetkých jazykových štýloch. V odbornom a administratívnom štýle sa nachádza len oznamovacia veta
.

 
Rozkazovacie vety vyjadrujú rozkaz a píšeme za nimi výkričník. Sú významným jazykovým prostriedkom  v administratívnom štýle, jedná sa hlavne o neurčitkové formy rozkazu : Nefajčiť! Nevykláňať sa z okien ! Nepľuť na dlážku !

 
Želacie vety vyjadrujú želanie, výzvu, podnet, obsahujú pobádaciu časticu a sloveso v oznamovacom (Nech sa vám darí !) alebo podmieňovacom spôsobe ( Kiež by bolo už potom !Keby som to už mala v rukách ! Bodaj by to bola pravda ! Aj vety Dobrý deň želám ! Šťastnú cestu ! vyjadrujú želanie.


 
Všetky typy viet podľa obsahu ( modálnosti) sa môžu stať zvolacími vetami. Autor zvolaním vyjadruje citový postoj. Nesiem to ! ( Namiesto: Nesiem to.) Mohol by si prestať ?! ( Namiesto mohol by si prestať ? Intonačne sa zvolacie vety dotvárajú citovým dôrazom ( emfázou). Na konci zvolacích viet je vždy výkričník.


Opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie sa často používajú v útvaroch subjektívnych jazykových štýlov.  


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické slovesá angličtina Gerundium prekladateľstvo angličtina pre obchod English in use rečnícky štýl Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Anglické prídavné mená Slovenský jazyk prídavné mená Metódy výučby reparát učenie sa Angličtina pre každú situáciu Slovak questions Slovak dialogue Slovak tenses frázové slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy slohové útvary English for everyday life metódy výučby Súdny preklad Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners slovné spojenia metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta Vetná skladba slovenská gramatika vetná skladba Slovak grammar anglická konverzácia Slovak cases Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá obchodná angličtina verbs with prepositions Druhy viet Slovak vocabulary english for travelling Business English doučovanie Typy angličtiny Slovenská gramatika English grammar význam slov a ich použite Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time gramatika Slovak nouns anglické opozitá Anglické zámená význam slov pohovor v angličtine Slovak conversation Anglická gramatika anglické časy metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa Slovenská literatúra slovenská literatúra anglické skratky tipy ako sa učiť jazyk Slovak dialogues Predminulý priebehový čas maturita angličtina pre lekárov Slovak sentences Specialized English anglická výslovnosť Medical Slovak Motivácia Anglické frazálne slovesá anglická gramatika výučba, doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Doučovanie teória literatúry
Návrat na obsah