Do you have problem with Slovak prepositions ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you have problem with Slovak prepositions ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakprepositionsgrammar
Slovak prepositions in use          

 
In this article you will find some meaning of basic prepositions.You also can see which prepositions goes with which case.

+ accusative

 
Cez        across, through    Prešiel cez ulicu.                                     Prešiel cez tunel.

 
                                          He crossed the street.                             He went through the tunnel.

 
Pre           for ( sake, benefit of)            To je pre mňa.                      This is for me.

 
                for, because of                     Nevidím pre tmu.                      I can´t see for the dark.
 
 
+ genitive     

 
Bez    without         Pijem kávu bez cukru

 
                               I drink coffee without sugar.

 
Do    into, to             I am going to/into town.

 
                                Idem do mesta.

 
      until, till              Zostanem tu do januára.

 
                                I´ll stay here till January.
 
 
+ dative

 
K, Ku               toward, to                Ideš ku kostolu.

 
                                                     You go to church.

 
                     to( as far as)              Ako sa dostanem k Dunaju?

 
                                                       How do I get to Danube ?

 
                    To(house.place)          Idem k tete.
 
                                                       I am going to my aunt´s.

 
+ locative

 
Na              on                               Kniha leží na stole.

 
                                                    The book is lying on the table.

 
+instrumental

 
Medzi                 between       Medzi oknom a stolom.

 
                                              Between the window and the table.
 
                     
 
         


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak tenses Slovak nouns metódy, vzdelávanie, Specialized English Predminulý priebehový čas anglické opozitá Slovenská literatúra slovné spojenia slovenská gramatika Business English výučba, doučovanie učenie sa slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina angličtina pre obchod slohové útvary angličtina Anglické zámená English in use Slovak for foreigners Anglická gramatika Druhy viet prídavné mená frázové slovesá maturita English grammar Slovak dialogues Slovak dialogue rečnícky štýl význam slov English for everyday life priama metóda pohovor v angličtine teória literatúry Súdny preklad Anglické frazálne slovesá anglické skratky doučovanie Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Medical Slovak verbs with prepositions slovak for foreigners, time english for travelling Slovenský jazyk anglická výslovnosť Skúšky z jazyka metódy výučby Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy slovak for foreigners anglická gramatika Anglické frázové slovesá Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba význam slov a ich použite anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Slovak cases metódy výučby, jazyky gramatika reparát Anglické frázy vetná skladba angličtina pre lekárov Doučovanie Slovak conversation Gerundium Typy angličtiny Jednoduchá veta Slovak grammar Slovak sentences
Návrat na obsah