Do you have problem with Slovak prepositions ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you have problem with Slovak prepositions ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak grammar ·
Tags: slovakprepositionsgrammar
Slovak prepositions in use          

 
In this article you will find some meaning of basic prepositions.You also can see which prepositions goes with which case.

+ accusative

 
Cez        across, through    Prešiel cez ulicu.                                     Prešiel cez tunel.

 
                                          He crossed the street.                             He went through the tunnel.

 
Pre           for ( sake, benefit of)            To je pre mňa.                      This is for me.

 
                for, because of                     Nevidím pre tmu.                      I can´t see for the dark.
 
 
+ genitive     

 
Bez    without         Pijem kávu bez cukru

 
                               I drink coffee without sugar.

 
Do    into, to             I am going to/into town.

 
                                Idem do mesta.

 
      until, till              Zostanem tu do januára.

 
                                I´ll stay here till January.
 
 
+ dative

 
K, Ku               toward, to                Ideš ku kostolu.

 
                                                     You go to church.

 
                     to( as far as)              Ako sa dostanem k Dunaju?

 
                                                       How do I get to Danube ?

 
                    To(house.place)          Idem k tete.
 
                                                       I am going to my aunt´s.

 
+ locative

 
Na              on                               Kniha leží na stole.

 
                                                    The book is lying on the table.

 
+instrumental

 
Medzi                 between       Medzi oknom a stolom.

 
                                              Between the window and the table.
 
                     
 
         


Mesačné príspevky
Oblaky
Predminulý priebehový čas anglické časy tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov English for everyday life frázové slovesá Vetná skladba obchodná angličtina výučba, učenie sa, anketa anglická konverzácia učenie sa maturita Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu teória literatúry metódy výučby english for travelling Medical Slovak Slovak cases Slovak conversation Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo Slovak grammar Specialized English pohovor v angličtine Slovenský jazyk verbs with prepositions English in use Anglické nepravidelné slovesá Jednoduchá veta Slovak dialogue Gerundium Metódy výučby angličtina slovenská gramatika anglické opozitá význam slov Slovenská literatúra anglická výslovnosť slovak for foreigners, time prídavné mená Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners Anglické frázy priama metóda gramatika rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Slovak sentences slohové útvary Skúšky z jazyka English grammar metódy výučby, jazyky anglické skratky slovak for foreigners Anglické zámená slovné spojenia Súdny preklad význam slov a ich použite výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Slovak questions vetná skladba slovenská literatúra Typy angličtiny Doučovanie angličtina pre obchod doučovanie reparát anglická gramatika Business English
Návrat na obsah