Do you know Slovak demonstrative pronouns ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak demonstrative pronouns ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronouns
Demonstrative pronouns in Slovak language

 
Do you know what are demonstrative nouns and how we they change when you declinate them ?
 
Let´s characterize them little bit more and show, what we can do with them.
 
 
 
These pronouns serve to point to an individual, a thing ot quality indicating whether they are near, far, the same, different.

 
They can be divided into:

 
Determining : ten – tá – to(that), istý – istá- isté (certain), sám – sama – samo(-self), každý – každá- každé(each), všetok- všetka- všetko(all), iný- iná- iné(another)

 
Qualitative: taký – taká- také(such), inší- inšia- inšie(another), inakší- inakšia- inakšie(different)
 
 
The meaning  of demonstrative pronouns is emphasized by means of particles:

 
tento- táto- toto(this), tamten- tamtá- tamto(that), tenže- táže-tože(the same) and by the means of the phrases  ten ístý- tá istá- to isté( the same), ten samý- tá samá- to samé(the same).
 
 
Now we put  demonstrative pronoun ten- tá- to into cases and you wil see how to declinate them.

 
Singular           
 
                          Masculine           feminine     neuter
 
nominative        ten                         tá                 to
 
Genitive            toho                       tej                toho
 
Dative               tomu                      tej                tomu
 
Accusative        toho                       tú                 to
 
                        ten(inanimate)
 
Locative           (o) tom                   (o) tej           (o) tom
 
Instumental       tým                       tou                tým
 
 
Plural           
 
 
Nominative        tí                          tie                tie
 
                         tie(inanimate)
 
 
Genitive                                        tých
 
Dative                                           tým                        
 
Accusative     tých                         tie              tie
 
                      tie( inanimate)
 
Locative                                      (o) tých
 
Instrumental                               tými               


Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá slovak for foreigners, time význam slov a ich použite Gerundium obchodná angličtina Druhy viet Slovak vocabulary pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases reparát Slovak tenses Slovak for foreigners, comparison of adjectives prekladateľstvo maturita anglická gramatika Slovak grammar rečnícky štýl priama metóda slovak for foreigners metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners učenie sa Nepravidelné stupňovanie English for everyday life prídavné mená anglická výslovnosť slovné spojenia metódy výučby Anglická gramatika význam slov Slovenská gramatika Anglické prídavné mená verbs with prepositions Slovak dialogues anglické časy Slovak questions doučovanie slovenská gramatika Doučovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá angličtina Slovenský jazyk vetná skladba angličtina pre obchod Typy angličtiny anglická konverzácia Jednoduchá veta tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak Motivácia slohové útvary Anglické frázové slovesá English grammar Slovenská literatúra gramatika Business English metódy výučby, jazyky English in use teória literatúry Slovak nouns slovenská literatúra Specialized English Anglické zámená Súdny preklad anglické opozitá Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby Slovak sentences Anglické frázy Vetná skladba Slovak conversation Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Anglické slovesá Predminulý priebehový čas english for travelling Slovak dialogue anglické skratky
Návrat na obsah