Do you know Slovak demonstrative pronouns ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Do you know Slovak demonstrative pronouns ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: pronouns
Demonstrative pronouns in Slovak language

 
Do you know what are demonstrative nouns and how we they change when you declinate them ?
 
Let´s characterize them little bit more and show, what we can do with them.
 
 
 
These pronouns serve to point to an individual, a thing ot quality indicating whether they are near, far, the same, different.

 
They can be divided into:

 
Determining : ten – tá – to(that), istý – istá- isté (certain), sám – sama – samo(-self), každý – každá- každé(each), všetok- všetka- všetko(all), iný- iná- iné(another)

 
Qualitative: taký – taká- také(such), inší- inšia- inšie(another), inakší- inakšia- inakšie(different)
 
 
The meaning  of demonstrative pronouns is emphasized by means of particles:

 
tento- táto- toto(this), tamten- tamtá- tamto(that), tenže- táže-tože(the same) and by the means of the phrases  ten ístý- tá istá- to isté( the same), ten samý- tá samá- to samé(the same).
 
 
Now we put  demonstrative pronoun ten- tá- to into cases and you wil see how to declinate them.

 
Singular           
 
                          Masculine           feminine     neuter
 
nominative        ten                         tá                 to
 
Genitive            toho                       tej                toho
 
Dative               tomu                      tej                tomu
 
Accusative        toho                       tú                 to
 
                        ten(inanimate)
 
Locative           (o) tom                   (o) tej           (o) tom
 
Instumental       tým                       tou                tým
 
 
Plural           
 
 
Nominative        tí                          tie                tie
 
                         tie(inanimate)
 
 
Genitive                                        tých
 
Dative                                           tým                        
 
Accusative     tých                         tie              tie
 
                      tie( inanimate)
 
Locative                                      (o) tých
 
Instrumental                               tými               


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners Skúšky z jazyka gramatika metódy výučby, jazyky Jednoduchá veta obchodná angličtina anglické časy Slovak nouns metódy, vzdelávanie, význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak verbs Slovak vocabulary Doučovanie pohovor v angličtine Druhy viet anglické skratky Spisovná slovenčina Angličtina pre špecifické situácie Slovenská gramatika metódy výučby Anglické prídavné mená Metódy výučby slovak for foreigners slovné spojenia slovenské nárečia, slovensko Predminulý priebehový čas Slovenský jazyk anglická gramatika slovak for foreigners, time Slovak slang Business English Slovak word formation Anglické zámená význam slov a ich použite angličtina Slovak dialogues vetná skladba Súdny preklad anglické opozitá Slovak dialogue anglická výslovnosť anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa angličtina pre lekárov Specialized English tipy ako sa učiť jazyk maturita prekladateľstvo English for everyday life Slovak pronunciation verbs with prepositions rečnícky štýl Slovak questions priama metóda Nepravidelné stupňovanie výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie Slovak tenses angličtina pre obchod slovenská literatúra slovenská gramatika Motivácia Slovenská literatúra Slovak conversation frázové slovesá Anglické frázové slovesá Anglické slovesá Gerundium Slovak grammar Medical Slovak reparát učenie sa Anglické frázy Slovak cases english for travelling teória literatúry Anglické frazálne slovesá slohové útvary doučovanie anglická konverzácia English grammar Anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences prídavné mená Vetná skladba English in use
Návrat na obsah