English dialogues with translation - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

English dialogues with translation

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglicko - slovenská konverzácia ·
Tags: konverzáciaangličtinaslovenčina
English - Slovak dialogues  -  Anglicko - Slovenské dialógy

 
Car accidents – dopravné nehody

 
 
Are you the driver of this car, sir ?

 
Pane, ste vodičom tohto auta ?

 
Yes.

 
Áno.

 
Are you a driver of this car, madam  ?

 
Pani, ste vodičkou tohto auta?

 
Yes, I am.

 
Áno, som.

 
Can you tell me what happened ?

 
Môžete mi povedať, čo sa stalo ?

 
I was driving along the Strand, and I saw a boy onthe zebra crossing.

 
Išla som popri  pláži a videla som chlapca na prechode pre chodcov.

 
What was he doing ?

 
Čo robil ?

 
He was crossing  the road. I braked.

 
Prechádzal cez cestu. Zabrzdila som.

 
Is that all, madam ?

 
Je to všetko, madam ?

 
Well, this man was driving behind me, and he hit me. He was travelling too fast.

 
A tento pán išiel  za mnou a narazil do mňa. Išiel príliš rýchlo.

 
That´s not true. I was going quite slowly.

 
To nie je pravda. Išiel som úplne pomaly.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak slang Slovak word formation teória literatúry Slovenská literatúra Skúšky z jazyka Slovenská gramatika Business English Gerundium Angličtina pre špecifické situácie Slovenský jazyk Anglické frázové slovesá Slovak dialogues Predminulý priebehový čas Slovak cases Slovak dialogue English in use maturita Vetná skladba Slovak tenses Slovak questions anglické opozitá rečnícky štýl tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky prídavné mená pomôcky k učeniu sa Anglické frazálne slovesá English grammar Slovak for foreigners frázové slovesá metódy, vzdelávanie, slohové útvary Slovak nouns Spisovná slovenčina Anglická gramatika Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Specialized English slovenská literatúra prekladateľstvo Slovak conversation učenie sa reparát Anglické slovesá verbs with prepositions výučba, doučovanie Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak pronunciation slovné spojenia angličtina pre lekárov priama metóda gramatika význam slov a ich použite Anglické zámená Slovak verbs slovak for foreigners obchodná angličtina English for everyday life Slovak sentences anglické skratky anglicko - slovenská konverzácia Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglické časy Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Jednoduchá veta Súdny preklad význam slov english for travelling angličtina pre obchod Medical Slovak Doučovanie slovak for foreigners, time angličtina pohovor v angličtine anglická výslovnosť doučovanie anglická konverzácia slovenská gramatika Slovak grammar anglická gramatika Slovak vocabulary Druhy viet Motivácia Typy angličtiny
Návrat na obsah