Everyday Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Everyday Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak conversation ·
Tags: slovakconversation
Stretnutie na stanici - Meeting at the station

Staničný rozhlas :“ Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Trnavy mešká asi pol hodinu. Opakujem. Rýchlik z Trnavy mešká asi 30 minút.

Station brodcast:“ We announce to the passangers that the experss from Trnava is about half an hour late. I repeat: The express from Trnava is late about 30 minutes.

To je náhoda ! Čo ty tu robíš ? Čakáš na niekoho ?

That´s coincidence! What are you doing here ? Are you waiting for someone ?

Áno čakám. Prišla som naproti svojej priateľke. Ale čo tu robíš ty?.

Yes, I am. I have come to meet my friend. But what are you doing here ?

Ja som prišiel naproti svojmu priateľovi. A kde bola tvoja priateľka ?

I have come to meet my friend. Where was your friend?

V Nemecku. Vracia sa  medzinárodným rýchlikom Istropolitan.

In Germany. She´s returning by international  express Istropolitan.

Môj priateľ sa vracia z Trnavy. Á, vy ste  tu dvaja.( ku psovi) Ako sa voláš?

My friend is returning  from Trnava. Oh, there are two of you here. ( to the dog) What ´s your name ?

Volá sa Rexo. Je to školníkov pes. Vzala som ho so sebou aby som sa nebála. To vieš takto v noci...

Its name is Rexo. It´s the school janitor´s dog. I have taken it with me so as not to be afraid.
You know, now at night.

Viem a chápem aj, že sa bojíš. Ako si prišla ? A s kým ?

I know and I understand you are afraid. How did you come? And with whom ?

Sama električkou. Autom som s Rexom nechcela ísť.

Alone, by tram. I didn´t want to go by car with the dog.

A vieš kedy príde vlak ... no ten Istropolitan?

Do you know when the train arrives.. oh, the Istropolitan?

Neviem presne, ale tak pred desiatou.

I don´t know exactly, but before ten or so.


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Slovenská gramatika slovenská literatúra maturita anglická gramatika slovak for foreigners význam slov a ich použite Slovak for foreigners slovenská gramatika Anglická gramatika pohovor v angličtine metódy, vzdelávanie, anglické skratky angličtina pre lekárov prekladateľstvo angličtina slovné spojenia slohové útvary English grammar Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky teória literatúry Slovak slang slovenské nárečia, slovensko výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Slovak verbs význam slov Slovak dialogues prídavné mená Nepravidelné stupňovanie doučovanie Predminulý priebehový čas anglické opozitá učenie sa Slovak grammar vetná skladba Slovak sentences Slovak questions rečnícky štýl Slovak tenses Vetná skladba Anglické zámená Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Motivácia Medical Slovak Slovak nouns Jednoduchá veta obchodná angličtina Spisovná slovenčina gramatika Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad Slovenská literatúra Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time Metódy výučby anglická konverzácia Slovenský jazyk Anglické frázy Slovak cases Slovak conversation reparát pomôcky k učeniu sa English for everyday life English in use Typy angličtiny Business English anglická výslovnosť Anglické frázové slovesá Slovak word formation Specialized English english for travelling priama metóda Slovak vocabulary Skúšky z jazyka Anglické slovesá metódy výučby angličtina pre obchod Gerundium Anglické frazálne slovesá Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Doučovanie Slovak dialogue frázové slovesá anglické časy Slovak pronunciation
Návrat na obsah