Everyday Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Everyday Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak conversation ·
Tags: slovakconversation
Stretnutie na stanici - Meeting at the station

Staničný rozhlas :“ Upozorňujeme cestujúcich, že rýchlik z Trnavy mešká asi pol hodinu. Opakujem. Rýchlik z Trnavy mešká asi 30 minút.

Station brodcast:“ We announce to the passangers that the experss from Trnava is about half an hour late. I repeat: The express from Trnava is late about 30 minutes.

To je náhoda ! Čo ty tu robíš ? Čakáš na niekoho ?

That´s coincidence! What are you doing here ? Are you waiting for someone ?

Áno čakám. Prišla som naproti svojej priateľke. Ale čo tu robíš ty?.

Yes, I am. I have come to meet my friend. But what are you doing here ?

Ja som prišiel naproti svojmu priateľovi. A kde bola tvoja priateľka ?

I have come to meet my friend. Where was your friend?

V Nemecku. Vracia sa  medzinárodným rýchlikom Istropolitan.

In Germany. She´s returning by international  express Istropolitan.

Môj priateľ sa vracia z Trnavy. Á, vy ste  tu dvaja.( ku psovi) Ako sa voláš?

My friend is returning  from Trnava. Oh, there are two of you here. ( to the dog) What ´s your name ?

Volá sa Rexo. Je to školníkov pes. Vzala som ho so sebou aby som sa nebála. To vieš takto v noci...

Its name is Rexo. It´s the school janitor´s dog. I have taken it with me so as not to be afraid.
You know, now at night.

Viem a chápem aj, že sa bojíš. Ako si prišla ? A s kým ?

I know and I understand you are afraid. How did you come? And with whom ?

Sama električkou. Autom som s Rexom nechcela ísť.

Alone, by tram. I didn´t want to go by car with the dog.

A vieš kedy príde vlak ... no ten Istropolitan?

Do you know when the train arrives.. oh, the Istropolitan?

Neviem presne, ale tak pred desiatou.

I don´t know exactly, but before ten or so.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogue Motivácia Anglické frazálne slovesá Slovenská literatúra Anglické frázy reparát vetná skladba angličtina výučba, učenie sa, anketa Slovak questions slovenská gramatika Slovak for foreigners slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses rečnícky štýl slovak for foreigners, time English in use english for travelling Skúšky z jazyka priama metóda English for everyday life Vetná skladba Slovak word formation anglicko - slovenská konverzácia anglická výslovnosť maturita Medical Slovak gramatika frázové slovesá význam slov Slovak sentences učenie sa anglická gramatika Druhy viet Slovak dialogues slovenská literatúra výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Slovak grammar Slovenský jazyk doučovanie prekladateľstvo význam slov a ich použite metódy výučby, jazyky slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Slovenská gramatika Slovak vocabulary tipy ako sa učiť jazyk Gerundium Slovak cases Typy angličtiny Anglické prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Anglická gramatika anglické skratky Anglické zámená English grammar verbs with prepositions teória literatúry Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine angličtina pre lekárov slohové útvary prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglické časy Specialized English obchodná angličtina Súdny preklad Business English slovak for foreigners metódy výučby Slovak nouns Anglické frázové slovesá Slovak conversation anglická konverzácia Jednoduchá veta Anglické slovesá anglické opozitá Metódy výučby
Návrat na obsah