Formation of Slovak words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Formation of Slovak words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak word formation ·
Tags: slovakwordformation
How we form nouns ?


Nouns can be form by combining roots and stems of compoud nouns. There are two elements most frequently joined with help of the vowel -o. e.g. tlakomer (manometer), teplomer (thermometer), liehovar(distillery), Bielorus (Byelorussian).


Here also belong compounds whose first element has meaning close to prefix, e.g.


polo-, pologuľa (hemisphere), polotma (semi-darkness), poldeň (halfday), polhárok (half-sheet), polmesiac (crescent), polnoc (midnight), polostrov (peninsula), polrok (half-year).


spolu-, spoluhláska (consonant), spolupráca (co-operation)


veľ-, veľmoc (the Great Power), veľtrh(fair), veľvyslanec (ambassador), veľryba (whale).


Less often the comounds are formed by simle connection of two forms ( one of them is in the genitive or in some other case), e.g. zemeguľa (globe), kníhtlačiareň (printing-house), pravdepodobnosť
( probability), nocľah ( night-shelter).


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská literatúra význam slov a ich použite Slovak cases metódy výučby, jazyky verbs with prepositions slovné spojenia Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners Slovenská literatúra výučba, doučovanie slovak for foreigners, time prekladateľstvo Vetná skladba Skúšky z jazyka angličtina anglická gramatika Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine Slovak word formation prídavné mená Typy angličtiny slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá slovenské nárečia, slovensko Gerundium angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas maturita Slovak dialogues metódy, vzdelávanie, Motivácia tipy ako sa učiť jazyk priama metóda Slovak sentences Doučovanie doučovanie anglické opozitá Slovak dialogue anglické skratky Slovak questions Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby anglická konverzácia gramatika Jednoduchá veta Slovenský jazyk Anglické slovesá Anglické prídavné mená English in use Druhy viet Anglické frázy English grammar vetná skladba Slovak conversation Slovak vocabulary Súdny preklad metódy výučby rečnícky štýl Anglické frázové slovesá Business English učenie sa slohové útvary Specialized English frázové slovesá význam slov slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses Medical Slovak angličtina pre obchod Slovak grammar obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia anglické časy Slovenská gramatika anglická výslovnosť english for travelling reparát teória literatúry English for everyday life Slovak nouns Anglické zámená
Návrat na obsah