Formation of Slovak words - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Formation of Slovak words

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak word formation ·
Tags: slovakwordformation
How we form nouns ?


Nouns can be form by combining roots and stems of compoud nouns. There are two elements most frequently joined with help of the vowel -o. e.g. tlakomer (manometer), teplomer (thermometer), liehovar(distillery), Bielorus (Byelorussian).


Here also belong compounds whose first element has meaning close to prefix, e.g.


polo-, pologuľa (hemisphere), polotma (semi-darkness), poldeň (halfday), polhárok (half-sheet), polmesiac (crescent), polnoc (midnight), polostrov (peninsula), polrok (half-year).


spolu-, spoluhláska (consonant), spolupráca (co-operation)


veľ-, veľmoc (the Great Power), veľtrh(fair), veľvyslanec (ambassador), veľryba (whale).


Less often the comounds are formed by simle connection of two forms ( one of them is in the genitive or in some other case), e.g. zemeguľa (globe), kníhtlačiareň (printing-house), pravdepodobnosť
( probability), nocľah ( night-shelter).


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk Specialized English Slovak nouns English in use frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak slang reparát Angličtina pre špecifické situácie Medical Slovak prekladateľstvo pohovor v angličtine slovak for foreigners, time vetná skladba Slovak vocabulary priama metóda slovné spojenia angličtina význam slov anglické skratky Nepravidelné stupňovanie Spisovná slovenčina Business English Slovak cases Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky Anglické prídavné mená angličtina pre obchod Slovak for foreigners doučovanie anglické časy maturita Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Skúšky z jazyka English for everyday life verbs with prepositions anglická konverzácia Slovak conversation slovenská literatúra Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak tenses English grammar slovenské nárečia, slovensko Typy angličtiny Motivácia výučba, učenie sa, anketa obchodná angličtina Slovak sentences anglické opozitá Slovak verbs Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby english for travelling Slovenská literatúra Slovak word formation Anglické slovesá Metódy výučby Slovak questions Vetná skladba Súdny preklad Anglické frazálne slovesá Druhy viet slohové útvary angličtina pre lekárov gramatika Slovak grammar slovak for foreigners pomôcky k učeniu sa anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Gerundium Slovak dialogues slovenská gramatika Anglické zámená teória literatúry význam slov a ich použite Anglické frázy Slovak pronunciation anglická výslovnosť prídavné mená učenie sa Doučovanie rečnícky štýl Slovak dialogue Predminulý priebehový čas anglická gramatika
Návrat na obsah