Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Slovak slang Slovak dialogues obchodná angličtina význam slov a ich použite Doučovanie výučba, doučovanie výučba, učenie sa, anketa Anglické zámená anglická konverzácia maturita Spisovná slovenčina Slovak for foreigners Slovak verbs reparát tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation Slovak dialogue Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, Slovak vocabulary Medical Slovak English for everyday life Slovak sentences Gerundium význam slov prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia anglická gramatika anglická výslovnosť slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie Business English Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov Slovak grammar slohové útvary Nepravidelné stupňovanie prekladateľstvo verbs with prepositions Jednoduchá veta rečnícky štýl frázové slovesá Anglické frázové slovesá Slovak word formation vetná skladba Anglické frázy slovenská literatúra slovenská gramatika Slovak cases anglické časy Súdny preklad Skúšky z jazyka pomôcky k učeniu sa Anglická gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá angličtina English grammar Anglické slovesá gramatika Metódy výučby Motivácia Slovak questions Slovak nouns Slovak tenses english for travelling anglické opozitá teória literatúry Druhy viet Slovenská literatúra Specialized English Anglické nepravidelné slovesá Angličtina pre každú situáciu učenie sa doučovanie Typy angličtiny angličtina pre obchod priama metóda slovak for foreigners Slovenský jazyk anglické skratky metódy výučby Vetná skladba pohovor v angličtine metódy výučby, jazyky English in use Slovenská gramatika slovenské nárečia, slovensko
Návrat na obsah