Frázové slovesá v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Frázové slovesá v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v frázové slovesá ·
Tags: frázovéslovesáangličtina
Anglické frázové slovesá – English phrasal verbs


 
Angličtina má takzvané frázové slovesá, čo sú slovesá, ktoré sú zložené zo slovesa a ďalšieho slova a tým sa mení celý význam tohto spojenia, takže si prejdeme zopár takýchto slovies.

 
Najprv si pozrieme sloveso, potom jeho anglický význam, pridáme jednu vetu a nakoniec si napíšeme jeho význam.


 
Aspire to sth – to have strong desire to gain or achieve something. He´s  never aspired to great wealth – ašpirovať k niečomu.

 
Boil away- if a liquid  boils away, it boils until left. The water in the saucepan had boiled away. -vypariť sa

 
Chat sb up – to talk in a friendly way to sb because you are sexually attracted to them. Who was that girl you were chatting you last night ? pokecať si

 
Doss down – to sleep on the floor or somewhere unconfortable because you have nowhere to sleep. We dossed down on Tony´s floor after the party. Zalahňúť

 
Ebb away - gradually become weaker and begin to disapear. His confidence ebbed away.
 
Vymiznúť

 
Flood sb out – force sb to leave their home bacause of flood. We were flooded out by a burst water main. vyhnať z

 
Go back over sth - think about sth again or often. I went back ovr the day´s event in my mind.
 
Niečo si znovu prejsť

 
Happen along by –to  appear or arrive unexpectedly. A police car happened along just at the moment. Prísť neočakávane.

 
Idle sth away – to spend time doing nothing very important. They idle away their time watching television. odpočinúť si
 
Jet off – fly somewhere, especially somewhere away. They´re jetting off to Florida tomorrow. Odletieť ďaleko

 
Kip down – sleep in a place that is not your own bed is there anywhere to kip down  for the night
 
Zložiť sa na noc
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak sentences Anglické frázy anglické opozitá Slovak tenses Slovak phrases Doučovanie Slovak questions angličtina anglické skratky rečnícky štýl Anglické slovesá Anglické frazálne slovesá slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie doučovanie význam slov priama metóda Metódy výučby Slovenská literatúra Slovak dialogues slovak for foreigners Typy angličtiny Angličtina pre každú situáciu Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak pronunciation Medical Slovak slovenská literatúra Slovak slang slohové útvary Obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, Vetná skladba Predminulý priebehový čas angličtina pre lekárov English grammar anglické časy angličtina pre obchod frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika gramatika výučba, učenie sa, anketa prídavné mená pohovor v angličtine význam slov a ich použite slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak conversation Anglické zámená English in use Anglické frázové slovesá Slovak grammar verbs with prepositions Slovak verbs anglická výslovnosť učenie sa Slovak dialogue Business English Slovenský jazyk teória literatúry Slovenská gramatika reparát Spisovná slovenčina prekladateľstvo Skúšky z jazyka Slovak for foreigners Gerundium Jednoduchá veta slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické prídavné mená maturita Slovak nouns Slovak vocabulary Specialized English Druhy viet pomôcky k učeniu sa Slovak cases slovné spojenia metódy výučby obchodná angličtina Motivácia Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad vetná skladba English for everyday life english for travelling anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovak word formation
Návrat na obsah