Gramatika a jej zložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gramatika a jej zložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: gramatikazložky
Úvod do slovenskej gramatiky


 
Reč, jazyk je prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi. Jazyk môžeme tiež označovať ako aj jeden zo základných znakov národa. Naším jazykov je slovenčina, je to aj osobitný slovanský jazyk. Poznáme spisovný jazyk a jeho rôzne dialekty.

 
Jazyk skúma veda, ktorú voláme jazykoveda alebo aj lingvistika a tú členíme na.

 
Lexikológiu – náuku o slovnej zásobe.

 
Gramatiku – náuku o gramatickej stavbe jazyka.

 
Dialektológiu – náuku o nárečiach.

 
Frazeológiu – náuku o ustálených frázach a frázach ľudovej reči.

 
Gramatika  má ti zložky:

 
Hláskoslovie (fonetika, fonológia)

 
Tvaroslovie (morfológia)

 
Skladba (syntax)

 
 
Hláskoslovie nám podáva výklad o hláskach, teda o tvorení slov, o ich vlastnostiach a používaní.

 
Tvaroslovie nám pomáha chápať slová, slovné druhy a tvary slov.

 
Skladba nám charakterizuje pravidlá o spájaní slov vo vete, tiež nám hovorí ako máme tvoriť vety a súvetia.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenská gramatika anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses vetná skladba frázové slovesá Anglické frázy priama metóda Slovak cases Slovenský jazyk gramatika Specialized English angličtina pre lekárov Doučovanie Slovak vocabulary obchodná angličtina English grammar tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie, Anglické nepravidelné slovesá pohovor v angličtine prekladateľstvo Nepravidelné stupňovanie Jednoduchá veta Anglická gramatika English for everyday life metódy výučby Súdny preklad Angličtina pre každú situáciu angličtina Gerundium english for travelling English in use anglické skratky Slovak dialogues maturita Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogue výučba, učenie sa, anketa anglické časy Anglické frazálne slovesá význam slov Vetná skladba význam slov a ich použite Anglické prídavné mená doučovanie Skúšky z jazyka Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská gramatika verbs with prepositions Slovak sentences Slovak questions rečnícky štýl slovenská literatúra angličtina pre obchod Slovenská literatúra výučba, doučovanie reparát Anglické frázové slovesá slovné spojenia anglické opozitá učenie sa Druhy viet Medical Slovak Predminulý priebehový čas anglická gramatika Metódy výučby Slovak nouns Anglické slovesá anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky prídavné mená teória literatúry Slovak for foreigners Slovak grammar slovak for foreigners, time Typy angličtiny slohové útvary Business English Anglické zámená anglická konverzácia slovak for foreigners
Návrat na obsah