Gramatika a jej zložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gramatika a jej zložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: gramatikazložky
Úvod do slovenskej gramatiky


 
Reč, jazyk je prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi. Jazyk môžeme tiež označovať ako aj jeden zo základných znakov národa. Naším jazykov je slovenčina, je to aj osobitný slovanský jazyk. Poznáme spisovný jazyk a jeho rôzne dialekty.

 
Jazyk skúma veda, ktorú voláme jazykoveda alebo aj lingvistika a tú členíme na.

 
Lexikológiu – náuku o slovnej zásobe.

 
Gramatiku – náuku o gramatickej stavbe jazyka.

 
Dialektológiu – náuku o nárečiach.

 
Frazeológiu – náuku o ustálených frázach a frázach ľudovej reči.

 
Gramatika  má ti zložky:

 
Hláskoslovie (fonetika, fonológia)

 
Tvaroslovie (morfológia)

 
Skladba (syntax)

 
 
Hláskoslovie nám podáva výklad o hláskach, teda o tvorení slov, o ich vlastnostiach a používaní.

 
Tvaroslovie nám pomáha chápať slová, slovné druhy a tvary slov.

 
Skladba nám charakterizuje pravidlá o spájaní slov vo vete, tiež nám hovorí ako máme tvoriť vety a súvetia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak cases Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time metódy výučby slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba prídavné mená prekladateľstvo English in use Slovak vocabulary Slovak tenses Druhy viet Angličtina pre špecifické situácie gramatika Slovak slang Slovenská gramatika Metódy výučby Anglické prídavné mená Slovenská literatúra Slovak conversation Specialized English anglická konverzácia Anglické frázy anglické časy význam slov Jednoduchá veta Skúšky z jazyka výučba, učenie sa, anketa Slovak verbs Anglické slovesá metódy výučby, jazyky slovné spojenia Slovak questions frázové slovesá teória literatúry obchodná angličtina Slovak sentences doučovanie Medical Slovak pomôcky k učeniu sa vetná skladba Slovak grammar význam slov a ich použite Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas Doučovanie angličtina pre obchod Spisovná slovenčina Slovak dialogues Business English Slovak pronunciation Gerundium Anglické zámená Anglická gramatika výučba, doučovanie Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie Motivácia verbs with prepositions Slovak word formation pohovor v angličtine rečnícky štýl slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns English for everyday life anglicko - slovenská konverzácia maturita reparát slohové útvary anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Súdny preklad anglické skratky Angličtina pre každú situáciu anglická gramatika English grammar angličtina priama metóda anglické opozitá Typy angličtiny učenie sa angličtina pre lekárov slovenská literatúra english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogue slovenská gramatika
Návrat na obsah