Gramatika a jej zložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gramatika a jej zložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: gramatikazložky
Úvod do slovenskej gramatiky


 
Reč, jazyk je prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi. Jazyk môžeme tiež označovať ako aj jeden zo základných znakov národa. Naším jazykov je slovenčina, je to aj osobitný slovanský jazyk. Poznáme spisovný jazyk a jeho rôzne dialekty.

 
Jazyk skúma veda, ktorú voláme jazykoveda alebo aj lingvistika a tú členíme na.

 
Lexikológiu – náuku o slovnej zásobe.

 
Gramatiku – náuku o gramatickej stavbe jazyka.

 
Dialektológiu – náuku o nárečiach.

 
Frazeológiu – náuku o ustálených frázach a frázach ľudovej reči.

 
Gramatika  má ti zložky:

 
Hláskoslovie (fonetika, fonológia)

 
Tvaroslovie (morfológia)

 
Skladba (syntax)

 
 
Hláskoslovie nám podáva výklad o hláskach, teda o tvorení slov, o ich vlastnostiach a používaní.

 
Tvaroslovie nám pomáha chápať slová, slovné druhy a tvary slov.

 
Skladba nám charakterizuje pravidlá o spájaní slov vo vete, tiež nám hovorí ako máme tvoriť vety a súvetia.


Mesačné príspevky
Oblaky
verbs with prepositions Slovak dialogue Slovak vocabulary Doučovanie Slovak dialogues Motivácia Slovak for foreigners anglická výslovnosť angličtina pre lekárov doučovanie slovné spojenia teória literatúry pohovor v angličtine výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners maturita English in use Slovak cases anglická konverzácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy, vzdelávanie, Anglické slovesá reparát Metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá English grammar Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená rečnícky štýl slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Anglická gramatika frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Anglické frázy English for everyday life Medical Slovak vetná skladba slohové útvary Slovak word formation prídavné mená učenie sa Jednoduchá veta slovak for foreigners, time Slovak nouns english for travelling Slovak questions metódy výučby, jazyky anglické časy Gerundium anglicko - slovenská konverzácia Specialized English Slovak sentences Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Druhy viet prekladateľstvo Slovenský jazyk anglické opozitá metódy výučby význam slov Súdny preklad Vetná skladba priama metóda slovenská gramatika anglické skratky Anglické frazálne slovesá Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Slovak conversation Anglické prídavné mená angličtina pre obchod obchodná angličtina Slovak tenses Business English Typy angličtiny gramatika angličtina Slovenská gramatika Slovenská literatúra anglická gramatika Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah