Gramatika a jej zložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gramatika a jej zložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: gramatikazložky
Úvod do slovenskej gramatiky


 
Reč, jazyk je prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi. Jazyk môžeme tiež označovať ako aj jeden zo základných znakov národa. Naším jazykov je slovenčina, je to aj osobitný slovanský jazyk. Poznáme spisovný jazyk a jeho rôzne dialekty.

 
Jazyk skúma veda, ktorú voláme jazykoveda alebo aj lingvistika a tú členíme na.

 
Lexikológiu – náuku o slovnej zásobe.

 
Gramatiku – náuku o gramatickej stavbe jazyka.

 
Dialektológiu – náuku o nárečiach.

 
Frazeológiu – náuku o ustálených frázach a frázach ľudovej reči.

 
Gramatika  má ti zložky:

 
Hláskoslovie (fonetika, fonológia)

 
Tvaroslovie (morfológia)

 
Skladba (syntax)

 
 
Hláskoslovie nám podáva výklad o hláskach, teda o tvorení slov, o ich vlastnostiach a používaní.

 
Tvaroslovie nám pomáha chápať slová, slovné druhy a tvary slov.

 
Skladba nám charakterizuje pravidlá o spájaní slov vo vete, tiež nám hovorí ako máme tvoriť vety a súvetia.


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby Anglická gramatika slovak for foreigners anglické opozitá Medical Slovak angličtina pre obchod tipy ako sa učiť jazyk Slovak conversation vetná skladba anglické skratky Slovak dialogue gramatika výučba, učenie sa, anketa slovenská literatúra anglické časy anglická výslovnosť význam slov a ich použite Jednoduchá veta priama metóda maturita prídavné mená Slovak nouns doučovanie English in use Slovak questions význam slov slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners Slovak grammar English grammar Slovak cases metódy výučby, jazyky Slovenská literatúra učenie sa Doučovanie anglická konverzácia angličtina Nepravidelné stupňovanie pohovor v angličtine Anglické frázy Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby reparát teória literatúry Gerundium frázové slovesá Specialized English anglicko - slovenská konverzácia Business English Druhy viet Anglické zámená verbs with prepositions english for travelling slovné spojenia Anglické frázové slovesá slovak for foreigners, time Slovenský jazyk Predminulý priebehový čas výučba, doučovanie Súdny preklad obchodná angličtina slovenské nárečia, slovensko anglická gramatika angličtina pre lekárov Vetná skladba slohové útvary Anglické nepravidelné slovesá Anglické frazálne slovesá rečnícky štýl prekladateľstvo Slovak tenses English for everyday life
Návrat na obsah