Gramatika a jej zložky - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Gramatika a jej zložky

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: gramatikazložky
Úvod do slovenskej gramatiky


 
Reč, jazyk je prostriedok na dorozumievanie medzi ľuďmi. Jazyk môžeme tiež označovať ako aj jeden zo základných znakov národa. Naším jazykov je slovenčina, je to aj osobitný slovanský jazyk. Poznáme spisovný jazyk a jeho rôzne dialekty.

 
Jazyk skúma veda, ktorú voláme jazykoveda alebo aj lingvistika a tú členíme na.

 
Lexikológiu – náuku o slovnej zásobe.

 
Gramatiku – náuku o gramatickej stavbe jazyka.

 
Dialektológiu – náuku o nárečiach.

 
Frazeológiu – náuku o ustálených frázach a frázach ľudovej reči.

 
Gramatika  má ti zložky:

 
Hláskoslovie (fonetika, fonológia)

 
Tvaroslovie (morfológia)

 
Skladba (syntax)

 
 
Hláskoslovie nám podáva výklad o hláskach, teda o tvorení slov, o ich vlastnostiach a používaní.

 
Tvaroslovie nám pomáha chápať slová, slovné druhy a tvary slov.

 
Skladba nám charakterizuje pravidlá o spájaní slov vo vete, tiež nám hovorí ako máme tvoriť vety a súvetia.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod prídavné mená pohovor v angličtine prekladateľstvo anglické skratky slovenská gramatika Slovak cases slovné spojenia Slovak sentences Slovak dialogues gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frazálne slovesá verbs with prepositions vetná skladba Angličtina pre každú situáciu priama metóda slovak for foreigners anglické opozitá Business English angličtina Slovak grammar Anglické frázy Anglické zámená rečnícky štýl Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra Predminulý priebehový čas Slovak conversation Slovak dialogue anglická gramatika Slovak nouns Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners Slovak questions metódy výučby, jazyky obchodná angličtina metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa English in use english for travelling Jednoduchá veta English grammar Typy angličtiny Slovenský jazyk Vetná skladba Druhy viet metódy výučby teória literatúry Anglická gramatika učenie sa Medical Slovak angličtina pre lekárov English for everyday life Specialized English reparát anglické časy Gerundium Skúšky z jazyka slovak for foreigners, time Metódy výučby význam slov a ich použite Súdny preklad slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia frázové slovesá výučba, doučovanie doučovanie slohové útvary Doučovanie Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko význam slov Slovak tenses maturita tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia anglická výslovnosť
Návrat na obsah