How to create new words in Slovak language ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How to create new words in Slovak language ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: creationofwords
How we can create words ?

Do you  know how can you create new words in Slovak language?

 
In this aritcle you will see how we create words just from one word. Let´s  start with examples.

 
verb in English            verb in Slovak                  adjective        noun

 
repeat                         opakovať                         opakovaný     opakovanie

exceed                        prekročiť                         prekročený      prekročenie

 
mend                           opraviť                           opravený          opravenie

 
allow                            povoliť                           povolený            povolenie

 
deliver                         doručiť                            doručený           doručenie

 
stop                             zastaviť                          zastavený          zastavenie

 
establish                       založiť                           založený           založenie

 
pay                               platiť                              platený             platenie

 
do                                robiť                                robený             robenie

 
mix                              mixovať                           mixovaný         mixovanie

 
tear                             trhať                                 trhaný             trhanie

 
write                           písať                                 písaný            písanie

 
read                           čítať                                  čítaný             čítanie


Mesačné príspevky
Oblaky
anglická gramatika Vetná skladba English in use Predminulý priebehový čas Jednoduchá veta English grammar význam slov a ich použite teória literatúry slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues anglická konverzácia Anglické frázy anglické skratky slovak for foreigners Slovenský jazyk Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá vetná skladba obchodná angličtina význam slov Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Slovak tenses Slovak dialogue anglická výslovnosť priama metóda slovenská gramatika Skúšky z jazyka angličtina pre obchod english for travelling angličtina anglické opozitá výučba, učenie sa, anketa Anglické frazálne slovesá metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk frázové slovesá Slovak conversation pohovor v angličtine anglické časy prídavné mená Specialized English Doučovanie Slovak sentences doučovanie Druhy viet maturita Business English verbs with prepositions výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, Slovak questions Slovak grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives Typy angličtiny Metódy výučby English for everyday life prekladateľstvo slohové útvary Slovak nouns reparát slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu metódy výučby, jazyky učenie sa gramatika rečnícky štýl slovenská literatúra Anglické zámená anglicko - slovenská konverzácia Gerundium Anglické frázové slovesá Slovak cases slovak for foreigners, time Medical Slovak Anglická gramatika Slovenská literatúra Súdny preklad
Návrat na obsah