How to create new words in Slovak language ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How to create new words in Slovak language ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: creationofwords
How we can create words ?

Do you  know how can you create new words in Slovak language?

 
In this aritcle you will see how we create words just from one word. Let´s  start with examples.

 
verb in English            verb in Slovak                  adjective        noun

 
repeat                         opakovať                         opakovaný     opakovanie

exceed                        prekročiť                         prekročený      prekročenie

 
mend                           opraviť                           opravený          opravenie

 
allow                            povoliť                           povolený            povolenie

 
deliver                         doručiť                            doručený           doručenie

 
stop                             zastaviť                          zastavený          zastavenie

 
establish                       založiť                           založený           založenie

 
pay                               platiť                              platený             platenie

 
do                                robiť                                robený             robenie

 
mix                              mixovať                           mixovaný         mixovanie

 
tear                             trhať                                 trhaný             trhanie

 
write                           písať                                 písaný            písanie

 
read                           čítať                                  čítaný             čítanie


Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad učenie sa angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra pohovor v angličtine metódy výučby Typy angličtiny Doučovanie English in use význam slov Jednoduchá veta anglické skratky Anglické frazálne slovesá Business English metódy výučby, jazyky Specialized English Slovak grammar anglické časy Vetná skladba Anglické slovesá anglické opozitá Slovak word formation reparát vetná skladba slohové útvary Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Slovak cases angličtina pre obchod maturita Slovak nouns Slovak for foreigners anglická výslovnosť Anglická gramatika anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia english for travelling Anglické frázy Slovak conversation slovak for foreigners slovak for foreigners, time doučovanie Druhy viet Anglické nepravidelné slovesá Anglické prídavné mená význam slov a ich použite Anglické zámená teória literatúry English for everyday life Slovak dialogue Slovak vocabulary Medical Slovak slovenská literatúra Slovenský jazyk Metódy výučby gramatika verbs with prepositions anglická konverzácia English grammar slovenská gramatika angličtina Motivácia Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina priama metóda Slovak sentences metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Slovak dialogues frázové slovesá rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Nepravidelné stupňovanie prídavné mená Slovenská gramatika Gerundium anglicko - slovenská konverzácia výučba, doučovanie Skúšky z jazyka Slovak questions
Návrat na obsah