How to create new words in Slovak language ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How to create new words in Slovak language ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: creationofwords
How we can create words ?

Do you  know how can you create new words in Slovak language?

 
In this aritcle you will see how we create words just from one word. Let´s  start with examples.

 
verb in English            verb in Slovak                  adjective        noun

 
repeat                         opakovať                         opakovaný     opakovanie

exceed                        prekročiť                         prekročený      prekročenie

 
mend                           opraviť                           opravený          opravenie

 
allow                            povoliť                           povolený            povolenie

 
deliver                         doručiť                            doručený           doručenie

 
stop                             zastaviť                          zastavený          zastavenie

 
establish                       založiť                           založený           založenie

 
pay                               platiť                              platený             platenie

 
do                                robiť                                robený             robenie

 
mix                              mixovať                           mixovaný         mixovanie

 
tear                             trhať                                 trhaný             trhanie

 
write                           písať                                 písaný            písanie

 
read                           čítať                                  čítaný             čítanie


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu prídavné mená teória literatúry Slovak dialogues Specialized English slovenská literatúra Jednoduchá veta Druhy viet Slovenský jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko gramatika anglické časy slovak for foreigners, time Predminulý priebehový čas Gerundium Skúšky z jazyka anglická výslovnosť Anglická gramatika English grammar Anglické frazálne slovesá Anglické zámená Slovak dialogue English in use Doučovanie tipy ako sa učiť jazyk English for everyday life metódy výučby, jazyky verbs with prepositions anglická konverzácia učenie sa slohové útvary priama metóda english for travelling Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, učenie sa, anketa Slovak sentences Anglické prídavné mená rečnícky štýl slovenská gramatika frázové slovesá Slovenská literatúra anglické skratky výučba, doučovanie Slovak nouns anglické opozitá anglická gramatika Slovak conversation Anglické frázové slovesá pohovor v angličtine Nepravidelné stupňovanie angličtina doučovanie Medical Slovak vetná skladba maturita Anglické frázy slovné spojenia reparát obchodná angličtina Slovak for foreigners význam slov a ich použite Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod Vetná skladba metódy výučby angličtina pre lekárov význam slov Slovak tenses Slovak questions prekladateľstvo Metódy výučby slovak for foreigners Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny Business English Slovak cases
Návrat na obsah