How to create new words in Slovak language ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How to create new words in Slovak language ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: creationofwords
How we can create words ?

Do you  know how can you create new words in Slovak language?

 
In this aritcle you will see how we create words just from one word. Let´s  start with examples.

 
verb in English            verb in Slovak                  adjective        noun

 
repeat                         opakovať                         opakovaný     opakovanie

exceed                        prekročiť                         prekročený      prekročenie

 
mend                           opraviť                           opravený          opravenie

 
allow                            povoliť                           povolený            povolenie

 
deliver                         doručiť                            doručený           doručenie

 
stop                             zastaviť                          zastavený          zastavenie

 
establish                       založiť                           založený           založenie

 
pay                               platiť                              platený             platenie

 
do                                robiť                                robený             robenie

 
mix                              mixovať                           mixovaný         mixovanie

 
tear                             trhať                                 trhaný             trhanie

 
write                           písať                                 písaný            písanie

 
read                           čítať                                  čítaný             čítanie


Mesačné príspevky
Oblaky
English grammar angličtina Slovak conversation slovenská gramatika anglické skratky Slovak sentences maturita frázové slovesá rečnícky štýl anglické opozitá Slovak nouns Jednoduchá veta slohové útvary slovak for foreigners, time vetná skladba význam slov a ich použite Business English Slovenský jazyk anglické časy Slovenská literatúra Slovenská gramatika Medical Slovak Slovak vocabulary význam slov prekladateľstvo metódy výučby, jazyky priama metóda Slovak dialogue doučovanie verbs with prepositions výučba, učenie sa, anketa english for travelling tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby slovenská literatúra Anglické frazálne slovesá Slovak grammar English in use anglická gramatika anglická konverzácia Anglické nepravidelné slovesá Skúšky z jazyka Anglické slovesá gramatika slovak for foreigners Slovak for foreigners obchodná angličtina English for everyday life reparát Anglické frázy Slovak questions Druhy viet Vetná skladba Anglické zámená Anglická gramatika výučba, doučovanie teória literatúry metódy výučby prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre obchod Nepravidelné stupňovanie Slovak cases Predminulý priebehový čas Slovak tenses slovenské nárečia, slovensko anglická výslovnosť Motivácia angličtina pre lekárov Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená metódy, vzdelávanie, Gerundium slovné spojenia Slovak dialogues pohovor v angličtine Doučovanie Anglické frázové slovesá učenie sa Typy angličtiny Súdny preklad Slovak for foreigners, comparison of adjectives Specialized English
Návrat na obsah