How to create new words in Slovak language ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

How to create new words in Slovak language ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: creationofwords
How we can create words ?

Do you  know how can you create new words in Slovak language?

 
In this aritcle you will see how we create words just from one word. Let´s  start with examples.

 
verb in English            verb in Slovak                  adjective        noun

 
repeat                         opakovať                         opakovaný     opakovanie

exceed                        prekročiť                         prekročený      prekročenie

 
mend                           opraviť                           opravený          opravenie

 
allow                            povoliť                           povolený            povolenie

 
deliver                         doručiť                            doručený           doručenie

 
stop                             zastaviť                          zastavený          zastavenie

 
establish                       založiť                           založený           založenie

 
pay                               platiť                              platený             platenie

 
do                                robiť                                robený             robenie

 
mix                              mixovať                           mixovaný         mixovanie

 
tear                             trhať                                 trhaný             trhanie

 
write                           písať                                 písaný            písanie

 
read                           čítať                                  čítaný             čítanie


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy, vzdelávanie, Slovenská gramatika slovak for foreigners, time Slovak dialogues verbs with prepositions doučovanie slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky anglické opozitá anglická gramatika Skúšky z jazyka Doučovanie anglické skratky Vetná skladba Business English reparát Anglické prídavné mená Gerundium Anglické slovesá angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie význam slov metódy výučby Anglické frázy Anglické frázové slovesá Medical Slovak slovenské nárečia, slovensko teória literatúry Angličtina pre špecifické situácie Slovak questions obchodná angličtina Slovak grammar Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary Jednoduchá veta Druhy viet Slovak cases slovenská literatúra Súdny preklad angličtina Specialized English english for travelling English grammar slovenská gramatika slovak for foreigners English in use Slovak word formation slohové útvary Slovak slang význam slov a ich použite Slovak for foreigners Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá gramatika učenie sa Slovak dialogue vetná skladba výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika Motivácia prekladateľstvo Slovak nouns Anglické zámená Slovak verbs rečnícky štýl anglická výslovnosť Slovak conversation pohovor v angličtine anglické časy Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby maturita English for everyday life Spisovná slovenčina Slovak tenses Slovak pronunciation priama metóda Typy angličtiny prídavné mená Slovak sentences Predminulý priebehový čas anglická konverzácia pomôcky k učeniu sa Anglické nepravidelné slovesá
Návrat na obsah