Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita Slovak nouns Slovenská literatúra gramatika Slovak sentences Slovak for foreigners anglické časy Druhy viet Skúšky z jazyka slovenská gramatika Specialized English Anglické zámená Slovak vocabulary doučovanie Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk English grammar obchodná angličtina anglicko - slovenská konverzácia slovné spojenia anglická gramatika english for travelling Anglické frázy Slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Slovenský jazyk anglické skratky Slovak word formation učenie sa Slovak cases Motivácia frázové slovesá slovak for foreigners výučba, doučovanie rečnícky štýl angličtina Gerundium anglická výslovnosť metódy výučby, jazyky Vetná skladba Súdny preklad anglické opozitá Medical Slovak slohové útvary angličtina pre obchod Slovak tenses anglická konverzácia reparát Metódy výučby verbs with prepositions prekladateľstvo English for everyday life Slovak conversation slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues prídavné mená Nepravidelné stupňovanie Slovak grammar Doučovanie slovak for foreigners, time Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives pohovor v angličtine angličtina pre lekárov teória literatúry vetná skladba výučba, učenie sa, anketa metódy výučby priama metóda Slovak dialogue Predminulý priebehový čas English in use význam slov a ich použite Anglická gramatika Anglické prídavné mená Anglické slovesá Typy angličtiny Business English Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Anglické frázové slovesá význam slov
Návrat na obsah