Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak pronunciation Spisovná slovenčina Specialized English Slovenský jazyk Druhy viet anglická gramatika Typy angličtiny Gerundium Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovenská literatúra doučovanie Slovak dialogues anglické skratky English for everyday life priama metóda angličtina Business English slovenská literatúra metódy, vzdelávanie, Anglické frazálne slovesá Anglické nepravidelné slovesá rečnícky štýl Anglické frázové slovesá slohové útvary Slovak questions prekladateľstvo Medical Slovak prídavné mená metódy výučby, jazyky slovak for foreigners, time výučba, učenie sa, anketa Slovenská gramatika verbs with prepositions frázové slovesá Anglické frázy pomôcky k učeniu sa reparát Slovak verbs angličtina pre lekárov Skúšky z jazyka slovenské nárečia, slovensko Slovak phrases výučba, doučovanie Motivácia angličtina pre obchod Slovak dialogue Predminulý priebehový čas anglická výslovnosť Súdny preklad Slovak word formation anglická konverzácia Slovak cases slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu obchodná angličtina teória literatúry metódy výučby English in use tipy ako sa učiť jazyk Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns Doučovanie maturita anglicko - slovenská konverzácia Slovak slang slovné spojenia Anglické zámená Slovak tenses pohovor v angličtine Anglická gramatika Anglické prídavné mená Angličtina pre špecifické situácie učenie sa Jednoduchá veta Slovak for foreigners vetná skladba význam slov Slovak conversation slovak for foreigners Anglické slovesá English grammar Obchodná angličtina Vetná skladba anglické časy význam slov a ich použite anglické opozitá Slovak vocabulary Slovak sentences gramatika english for travelling Slovak grammar
Návrat na obsah