Jazykové prostriedky v praxi - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Jazykové prostriedky v praxi

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenská literatúra ·
Tags: teórialiteratúrabáseň
Jazykové prostriedky

 
 
To čo sú jazykové prostriedky si definovať nebudeme ale ukážeme si konkrétne jazykové prostriedky v praxi.

 
Inverzia : ohňom veselým, hlások tlupa neduživá, nôtou monotónnou, na svoju bezmocnú podobu rozbitú, zašifrované mlčaním, z výkriku ešte  rozpečatím ústa,

 
Epiteton : ohňom veselým, stádo zahnané, drsnému veršu, hlások tlupa neduživá, v starom úpätí, živý neprebýva, studená a pustá, zašifrovaná,  bezmocná podoba rozbitá, vzdutým cievam, popol citu,

 
Metafora: vek chvíľou preťatý, čas vypovedať slovo, dní a noci v krvi svietilo mi, smiech zažne zavše brvy, potoky z kopýt vrások, zašifrované mlčaním ústa, búrkou zvuč a znej,

 
Personifikácia : vo mne duša zvracia, či tneš, či požehnáš, či bič si pletieš z tónov, .. do lebky vŕtaš, v nej trýzňou vybúši.

 
Prirovnanie : jak more Mojžišovo, ako potoky sa z korýt, ako v starom úpätí, jak náboj do krytu, jak ráno na Temži, ako údy Kristove,

 
Epifora : Znej!
 
              Búrkou zvuč a znej !

 
Epizeuxa: dní, dní...,

 
Apostrofa: nuž, ústa, spievajte,

 
Eufonetické kombinácie: nie nôtou monotónnou
 
                                          ako potoky sa z korýt vrások stráca a prchá,

 
Biblizmy : more Mojžišovo, údy Kristove


Mesačné príspevky
Oblaky
Súdny preklad Slovak conversation Specialized English Druhy viet Slovak slang Metódy výučby verbs with prepositions prekladateľstvo Slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa význam slov a ich použite rečnícky štýl Anglické zámená anglické opozitá Slovak sentences Vetná skladba Gerundium slovenská literatúra gramatika výučba, učenie sa, anketa maturita Nepravidelné stupňovanie anglické časy Spisovná slovenčina doučovanie Slovak questions učenie sa reparát Angličtina pre každú situáciu Slovenský jazyk slovak for foreigners výučba, doučovanie Slovak tenses Slovak nouns slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená priama metóda anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk anglická konverzácia Predminulý priebehový čas teória literatúry Anglické frázové slovesá Slovak word formation angličtina pre lekárov Slovak for foreigners metódy výučby, jazyky Slovenská gramatika pohovor v angličtine slovné spojenia Angličtina pre špecifické situácie Slovak dialogue Jednoduchá veta angličtina Business English angličtina pre obchod anglická gramatika anglické skratky frázové slovesá anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá obchodná angličtina English in use význam slov slohové útvary Anglické slovesá Slovak grammar Slovak dialogues Anglické frázy Doučovanie vetná skladba Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená slovenská gramatika metódy, vzdelávanie, Typy angličtiny slovak for foreigners, time Motivácia metódy výučby english for travelling Slovak verbs Medical Slovak
Návrat na obsah