Málo známa metóda na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Málo známa metóda na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Metódy výučby ·
Tags: angličtinametóda
Učte sa bilinguálnymi textami

 
Jednou z metód ako sa dá naučiť cudzí jazyk je čítať biliguálne texty, jeden z nich si aj pozrieme a samy uvidíte, že keď čítate bilinguálny text , že sa naučíte mnoho nových slovíčok a fráz, ktoré len tak v učebniciach nenájdete. Tieto texty v budú v angličtine a slovenčine a budú pod sebou, tak  sa ich pokúsim nejako označiť.


Anglický text

 
1 Mr Hiriam B. Otis was a protestant pastor. 2 He was from America. 3 He bought a big house in England. 4 Its name was Canterville Chase. 5 „There is a ghost in this house,“ people said. 6 „Canterville House is not  a good place. 7 It was Lord Canterville´s house. 8 He was a very honourable man. 9 „ The house has a ghost,“ he said to Mr Otis. 10 Now we don´t live in it. 11 One day my great- aunt had a nervous attack. 12 She was in bedroom and two skeleton hands touched her. 13 The servants didn´t stay with us after this incident. 14  Lady Canterville also slept very badly. 15 There were mysterious noises in the corridor and the library. 16 The Reverend Augustus Dampier has seen it too.

 
Slovenský text

 
1 Pán Hiriam B. Otis  bol protestanský pastor. 2 Bol z Ameriky. 3 V Anglicku si kúpil veľký dom.4 Jeho meno bolo Cantervilské panstvo. 5 „ V tom dome je strašidlo,“ hovorili ľudia. 6 Cantervillow dom nie je dobré miesto. 7 Bol to dom lorda Cantervilla. 8 Bol to veľmi čestný muž. 9 „ V dome je strašidlo,“ povedal pánu Otisovi. 10 Teraz v ňom nebývame. 11 Jedného dňa dostala moja prateta nervový záchvat. 12 Bola vo svojej spálni a dotkli sa jej ruky nejakej kostry. 13 Sluhovia po tomto incidente s nami nezostali. 14 Lady Canterville tiež veľmi zle spávala. 15 Na chodbe a v knižnici sa ozývali tajomné zvuky. 16 Aj reverend Augustus Dampier ho videl.Týmto spôsobom sa naučíte reálny jazyk, ktorým sú písané knihy a naučíte sa hlavne viac výrazov a fráz, ktoré by ste inak ani nepoužili.


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English English in use angličtina výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá Motivácia verbs with prepositions angličtina pre lekárov English for everyday life anglická konverzácia Typy angličtiny Slovak nouns slovné spojenia Specialized English Slovak dialogue Medical Slovak anglické skratky Skúšky z jazyka Anglické prídavné mená pohovor v angličtine anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky anglické časy slovenská literatúra vetná skladba Slovak cases Anglické zámená Anglické frazálne slovesá priama metóda anglická gramatika Slovak dialogues Slovenská literatúra slohové útvary Slovak questions slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Slovak grammar Slovenská gramatika frázové slovesá Slovak tenses Gerundium English grammar prídavné mená tipy ako sa učiť jazyk Súdny preklad slovak for foreigners, time prekladateľstvo slovak for foreigners Slovak word formation Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Predminulý priebehový čas Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners metódy výučby Slovenský jazyk Druhy viet slovenská gramatika Vetná skladba metódy, vzdelávanie, obchodná angličtina maturita Slovak sentences rečnícky štýl význam slov english for travelling učenie sa reparát teória literatúry Jednoduchá veta výučba, doučovanie doučovanie Metódy výučby Doučovanie Slovak vocabulary gramatika Anglické frázy Anglická gramatika angličtina pre obchod
Návrat na obsah