Málo známa metóda na učenie sa jazyka - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Málo známa metóda na učenie sa jazyka

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Metódy výučby ·
Tags: angličtinametóda
Učte sa bilinguálnymi textami

 
Jednou z metód ako sa dá naučiť cudzí jazyk je čítať biliguálne texty, jeden z nich si aj pozrieme a samy uvidíte, že keď čítate bilinguálny text , že sa naučíte mnoho nových slovíčok a fráz, ktoré len tak v učebniciach nenájdete. Tieto texty v budú v angličtine a slovenčine a budú pod sebou, tak  sa ich pokúsim nejako označiť.


Anglický text

 
1 Mr Hiriam B. Otis was a protestant pastor. 2 He was from America. 3 He bought a big house in England. 4 Its name was Canterville Chase. 5 „There is a ghost in this house,“ people said. 6 „Canterville House is not  a good place. 7 It was Lord Canterville´s house. 8 He was a very honourable man. 9 „ The house has a ghost,“ he said to Mr Otis. 10 Now we don´t live in it. 11 One day my great- aunt had a nervous attack. 12 She was in bedroom and two skeleton hands touched her. 13 The servants didn´t stay with us after this incident. 14  Lady Canterville also slept very badly. 15 There were mysterious noises in the corridor and the library. 16 The Reverend Augustus Dampier has seen it too.

 
Slovenský text

 
1 Pán Hiriam B. Otis  bol protestanský pastor. 2 Bol z Ameriky. 3 V Anglicku si kúpil veľký dom.4 Jeho meno bolo Cantervilské panstvo. 5 „ V tom dome je strašidlo,“ hovorili ľudia. 6 Cantervillow dom nie je dobré miesto. 7 Bol to dom lorda Cantervilla. 8 Bol to veľmi čestný muž. 9 „ V dome je strašidlo,“ povedal pánu Otisovi. 10 Teraz v ňom nebývame. 11 Jedného dňa dostala moja prateta nervový záchvat. 12 Bola vo svojej spálni a dotkli sa jej ruky nejakej kostry. 13 Sluhovia po tomto incidente s nami nezostali. 14 Lady Canterville tiež veľmi zle spávala. 15 Na chodbe a v knižnici sa ozývali tajomné zvuky. 16 Aj reverend Augustus Dampier ho videl.Týmto spôsobom sa naučíte reálny jazyk, ktorým sú písané knihy a naučíte sa hlavne viac výrazov a fráz, ktoré by ste inak ani nepoužili.


Mesačné príspevky
Oblaky
Typy angličtiny učenie sa Druhy viet Motivácia Slovak dialogues slovenské nárečia, slovensko Slovenský jazyk Anglická gramatika Anglické frázové slovesá Anglické frazálne slovesá Gerundium Slovak sentences Angličtina pre špecifické situácie anglická konverzácia Súdny preklad Slovak dialogue metódy výučby maturita Nepravidelné stupňovanie Business English Slovak slang english for travelling pohovor v angličtine význam slov Anglické frázy Spisovná slovenčina Slovak for foreigners slovenská literatúra Slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa angličtina pre obchod rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Skúšky z jazyka Anglické slovesá English in use reparát Slovak pronunciation anglická gramatika anglická výslovnosť verbs with prepositions význam slov a ich použite Slovak questions Slovak vocabulary Medical Slovak Anglické zámená prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives obchodná angličtina vetná skladba Slovak tenses Predminulý priebehový čas Specialized English výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Slovak conversation Slovak verbs slovenská gramatika slohové útvary Vetná skladba Slovak cases Doučovanie Slovak nouns frázové slovesá Metódy výučby Anglické prídavné mená slovak for foreigners, time English grammar prekladateľstvo Slovak grammar anglické skratky Slovak word formation doučovanie Jednoduchá veta priama metóda pomôcky k učeniu sa teória literatúry slovné spojenia Slovenská literatúra Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life slovak for foreigners anglické časy gramatika Angličtina pre každú situáciu anglické opozitá angličtina angličtina pre lekárov metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah