Names of the countries in Slovak - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Names of the countries in Slovak

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovak for foreigners ·
Tags: namescountriesslovak
Names of the countries  - Názvy krajín

 
In Slovak the names of countries usually have the following endings of final letters and, accordingly belong to the following genders:

 
-sko/cko:                 neuter                Slovensko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, Grécko, Fínsko

 
- a:                          female                 Amerika, Európa, Čína, Uganda, Kanada

 
-ia :                         female                  Austrália, Ázia, Malajzia

 
Other :                   male                     Irak, Irán, Izrael, Jemen, Tibet

 
 
Most of the names ending in – sko were formed  from names of members of nationalities,e.g Dán +sko, Talian+sko. However, in some cases the situation is more complex, e.g. Slovensko, but Slovák, or both the name of the country and the name of nationality are derivates, e.g. Portugalsko and Portugalčan.

 
Names of the counties are capitalized. If the name of the country is somposed of several word, only the first one is capitalized, e.g. Spojené štáty americké.

 
The only exception is when also one of the non initial words in the name is a proper name, e.g. Republika Marshallových ostrovov.
 
 Mesačné príspevky
Oblaky
obchodná angličtina učenie sa slovné spojenia priama metóda rečnícky štýl Slovak word formation Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby, jazyky angličtina Anglické prídavné mená Typy angličtiny anglická výslovnosť anglické opozitá Motivácia teória literatúry Súdny preklad význam slov výučba, doučovanie Slovak for foreigners Spisovná slovenčina Metódy výučby Medical Slovak pomôcky k učeniu sa Angličtina pre špecifické situácie Slovak slang Slovak cases anglická gramatika Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium frázové slovesá anglická konverzácia Druhy viet anglické časy Slovak conversation Anglické frazálne slovesá metódy výučby Slovak pronunciation Anglická gramatika prídavné mená Business English tipy ako sa učiť jazyk prekladateľstvo Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, výučba, učenie sa, anketa english for travelling slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues Slovak verbs Slovenská literatúra Vetná skladba Slovak vocabulary Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns angličtina pre lekárov gramatika English grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogue Anglické slovesá Jednoduchá veta vetná skladba maturita anglické skratky Slovak tenses Slovak questions Slovak sentences Slovenský jazyk angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu doučovanie slovak for foreigners slovenská literatúra Slovak grammar Specialized English slohové útvary verbs with prepositions English in use Anglické zámená reparát slovenská gramatika slovak for foreigners, time English for everyday life Anglické frázy význam slov a ich použite pohovor v angličtine Doučovanie
Návrat na obsah