Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenský jazyk slohové útvary výučba, učenie sa, anketa prídavné mená anglická výslovnosť Slovak tenses tipy ako sa učiť jazyk English grammar slovenská gramatika Vetná skladba maturita Slovak conversation Slovak grammar anglická gramatika anglicko - slovenská konverzácia význam slov metódy výučby slovné spojenia Slovak vocabulary English in use vetná skladba angličtina Slovak cases slovenské nárečia, slovensko Slovak for foreigners, comparison of adjectives Anglické frázy frázové slovesá Slovak questions Specialized English Anglická gramatika Doučovanie Anglické slovesá obchodná angličtina anglické časy Slovak for foreigners teória literatúry Predminulý priebehový čas priama metóda výučba, doučovanie význam slov a ich použite Business English anglické opozitá Slovak dialogues Typy angličtiny angličtina pre obchod Anglické frazálne slovesá English for everyday life doučovanie Súdny preklad Slovak dialogue angličtina pre lekárov Anglické prídavné mená Angličtina pre každú situáciu Jednoduchá veta Anglické nepravidelné slovesá slovenská literatúra english for travelling Gerundium Medical Slovak Slovak nouns reparát slovak for foreigners Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie Slovak word formation prekladateľstvo metódy výučby, jazyky Skúšky z jazyka verbs with prepositions Druhy viet slovak for foreigners, time Slovak sentences Slovenská literatúra anglické skratky Motivácia Slovenská gramatika anglická konverzácia Anglické zámená Anglické frázové slovesá učenie sa rečnícky štýl gramatika metódy, vzdelávanie, pohovor v angličtine
Návrat na obsah