Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak nouns vetná skladba metódy, vzdelávanie, Slovak cases Medical Slovak verbs with prepositions Slovak conversation učenie sa English in use angličtina pre lekárov výučba, učenie sa, anketa Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses Súdny preklad angličtina maturita slovak for foreigners, time anglicko - slovenská konverzácia Gerundium doučovanie Slovenská literatúra výučba, doučovanie význam slov a ich použite English for everyday life Slovak questions Anglické frázy priama metóda anglické skratky Nepravidelné stupňovanie frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá gramatika prekladateľstvo Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia metódy výučby, jazyky Slovenský jazyk Slovak sentences Anglické slovesá anglické opozitá obchodná angličtina Metódy výučby Slovak grammar Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Doučovanie anglické časy anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Anglická gramatika Skúšky z jazyka reparát Business English pohovor v angličtine význam slov Slovak dialogue teória literatúry angličtina pre obchod prídavné mená anglická gramatika Vetná skladba slohové útvary anglická konverzácia English grammar Slovak dialogues slovak for foreigners Slovak for foreigners Typy angličtiny Anglické prídavné mená Anglické frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk english for travelling rečnícky štýl Druhy viet metódy výučby Specialized English slovenská literatúra Jednoduchá veta slovenská gramatika
Návrat na obsah