Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Medical Slovak Slovak dialogue English grammar Slovak questions Doučovanie Anglické zámená anglická konverzácia reparát Nepravidelné stupňovanie Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry anglicko - slovenská konverzácia angličtina pre lekárov Slovak conversation english for travelling Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko priama metóda Angličtina pre každú situáciu anglická výslovnosť Business English Slovak for foreigners Specialized English Anglická gramatika obchodná angličtina slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba prekladateľstvo English in use výučba, učenie sa, anketa Slovenský jazyk slovenská gramatika angličtina pre obchod anglická gramatika Jednoduchá veta učenie sa slohové útvary metódy, vzdelávanie, anglické skratky metódy výučby Slovak nouns Skúšky z jazyka výučba, doučovanie Anglické frazálne slovesá Súdny preklad doučovanie Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky frázové slovesá gramatika slovenská literatúra verbs with prepositions význam slov anglické časy English for everyday life Slovak grammar Slovak dialogues význam slov a ich použite Metódy výučby Gerundium Slovak sentences Druhy viet slovné spojenia maturita angličtina prídavné mená Slovenská literatúra tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas slovak for foreigners Vetná skladba Slovak cases anglické opozitá Typy angličtiny Slovak tenses rečnícky štýl pohovor v angličtine
Návrat na obsah