Nepravidelné stupňovanie v angličtine - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Nepravidelné stupňovanie v angličtine

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Nepravidelné stupňovanie ·
Tags: stupňovanieangličtinapríslovky
Nepravidelné stupňovanie prídavných mien a prísloviek v angličtine.
 
 
Okrem pravidelného stupňovania môžeme niektoré prídavné mená a príslovky stupňovať aj nepravidelne. A na tie sa teraz spoločne pozrieme.

 
 
bad       zlý                              horší                             najhorší
 
                             worse                          worst                          
 
badly     zle                             horšie                            najhoršie
 
ill chorý

 
good   dobrý                       lepší                           najlepší
 
                              better                        best
 
well dobre                           lepšie                       najlepšie

 
 
much
 
                 mnoho              more     viac                    most    najviac
 
many                                                                                      väčšina

 
                malý                      menší                       najmenší
 
little                         less                             least
 
              málo                        menej                      najmenej

 
far       vzdialený              farther    vzdialenejší            farthest            najvzdialenejší
 
                                                     ďalej(miestne)                              najďalej
 
           ďaleko                    further    ďalší                         furthest        najďalej
 
                                                 vzdialenejší( miestom aj poradím)            najvzdialenejší

 
old      starý       older starší             oldest  najstarší
 
                         elder   (iba v prívlastku k členom rodiny )         eldest

 
 
late    neskorý                   later neskorší          latest najnovší
 
                                                Neskôr                            najneskôr
 
            neskoro                       latter  druhý          last minulý
 
                                                                             the last  posledný


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak word formation Anglické slovesá anglicko - slovenská konverzácia metódy výučby, jazyky Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners, time slovenská literatúra Anglické frázové slovesá Anglické frázy Slovak slang slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa vetná skladba prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra Slovak sentences Specialized English english for travelling význam slov a ich použite Slovak conversation Slovak nouns Slovak pronunciation gramatika Motivácia pomôcky k učeniu sa obchodná angličtina Druhy viet Slovenská gramatika English in use anglická konverzácia Angličtina pre špecifické situácie Slovak questions Skúšky z jazyka význam slov Anglické frazálne slovesá slovak for foreigners Slovenský jazyk výučba, doučovanie reparát anglické skratky Business English Medical Slovak Slovak for foreigners English for everyday life frázové slovesá Slovak dialogues Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak tenses angličtina maturita Doučovanie Metódy výučby English grammar Súdny preklad doučovanie slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Slovak grammar tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod Anglická gramatika Jednoduchá veta Typy angličtiny učenie sa teória literatúry anglické opozitá Slovak cases Anglické prídavné mená Gerundium Nepravidelné stupňovanie angličtina pre lekárov Spisovná slovenčina anglická výslovnosť slovné spojenia pohovor v angličtine Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená Vetná skladba metódy výučby anglické časy Anglické zámená Predminulý priebehový čas anglická gramatika Slovak verbs verbs with prepositions slohové útvary priama metóda
Návrat na obsah