Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská literatúra význam slov slovenská gramatika Anglické frazálne slovesá Typy angličtiny slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Súdny preklad vetná skladba výučba, doučovanie učenie sa gramatika English in use Anglické frázové slovesá anglicko - slovenská konverzácia slohové útvary english for travelling angličtina frázové slovesá angličtina pre lekárov prídavné mená Jednoduchá veta English for everyday life anglická konverzácia Anglické zámená slovenské nárečia, slovensko Slovak dialogues slovné spojenia obchodná angličtina maturita Nepravidelné stupňovanie Doučovanie doučovanie anglické skratky Slovak grammar význam slov a ich použite English grammar pohovor v angličtine Vetná skladba Business English výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk anglické opozitá metódy, vzdelávanie, anglická výslovnosť anglická gramatika Slovak tenses Slovenský jazyk metódy výučby, jazyky priama metóda anglické časy rečnícky štýl Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby Anglické frázy verbs with prepositions slovak for foreigners, time metódy výučby Gerundium prekladateľstvo Slovak for foreigners Specialized English Slovak nouns Druhy viet Anglická gramatika angličtina pre obchod Slovak questions Skúšky z jazyka reparát Slovak dialogue Medical Slovak Slovak conversation Slovak cases Angličtina pre každú situáciu Slovak sentences slovenská literatúra teória literatúry
Návrat na obsah