Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
prídavné mená Specialized English Anglické prídavné mená Spisovná slovenčina Slovenský jazyk Slovak slang metódy výučby slovenská literatúra anglická konverzácia význam slov a ich použite výučba, doučovanie slovak for foreigners, time Slovak for foreigners vetná skladba Slovak dialogue Slovak cases reparát doučovanie Doučovanie Slovak grammar Medical Slovak gramatika English for everyday life Slovak questions metódy výučby, jazyky angličtina slovenské nárečia, slovensko anglické opozitá Business English učenie sa angličtina pre obchod teória literatúry angličtina pre lekárov Slovak nouns obchodná angličtina Anglické slovesá Anglické nepravidelné slovesá Typy angličtiny Súdny preklad slovak for foreigners Slovak sentences slohové útvary English in use prekladateľstvo význam slov Slovenská gramatika Anglické frázové slovesá Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia Slovak verbs Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra english for travelling Gerundium frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak pronunciation tipy ako sa učiť jazyk anglická výslovnosť Anglické zámená Anglické frazálne slovesá Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa anglické skratky anglická gramatika priama metóda Slovak word formation Angličtina pre každú situáciu maturita slovenská gramatika Anglická gramatika Skúšky z jazyka Anglické frázy slovné spojenia metódy, vzdelávanie, pomôcky k učeniu sa Nepravidelné stupňovanie Slovak tenses verbs with prepositions Slovak dialogues Motivácia pohovor v angličtine Vetná skladba Angličtina pre špecifické situácie Slovak vocabulary Slovak conversation rečnícky štýl anglické časy Predminulý priebehový čas English grammar
Návrat na obsah