Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra verbs with prepositions Slovak sentences Typy angličtiny angličtina pre obchod anglické časy anglické skratky frázové slovesá Skúšky z jazyka English for everyday life slovak for foreigners angličtina pre lekárov slovné spojenia Slovenská gramatika Specialized English prídavné mená teória literatúry Slovak cases Anglické frázové slovesá Business English Slovak tenses reparát anglická gramatika Predminulý priebehový čas anglické opozitá anglická konverzácia výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo význam slov Metódy výučby slovenská literatúra slovak for foreigners, time Slovenský jazyk pohovor v angličtine slohové útvary maturita Slovak questions rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Anglické zámená Anglické slovesá gramatika Anglické prídavné mená angličtina Jednoduchá veta Slovak vocabulary Druhy viet Medical Slovak anglická výslovnosť English in use význam slov a ich použite Slovak dialogues tipy ako sa učiť jazyk priama metóda výučba, doučovanie Súdny preklad English grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak conversation Angličtina pre každú situáciu Vetná skladba Doučovanie Nepravidelné stupňovanie Motivácia Gerundium slovenská gramatika metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak nouns metódy výučby Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá Slovak for foreigners Slovak grammar učenie sa Anglické nepravidelné slovesá doučovanie obchodná angličtina Slovak word formation Anglické frázy english for travelling Anglická gramatika vetná skladba
Návrat na obsah