Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo gramatika slovné spojenia anglické časy Skúšky z jazyka Slovak tenses English grammar English for everyday life prídavné mená english for travelling Anglická gramatika Anglické zámená Nepravidelné stupňovanie Anglické frázy význam slov Anglické slovesá slovenská gramatika Specialized English anglické opozitá slohové útvary Gerundium Slovak cases Slovak dialogue maturita Medical Slovak metódy výučby, jazyky teória literatúry Anglické nepravidelné slovesá význam slov a ich použite Slovenská literatúra frázové slovesá Doučovanie verbs with prepositions Slovak sentences slovenské nárečia, slovensko rečnícky štýl Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Angličtina pre každú situáciu Typy angličtiny Vetná skladba anglická výslovnosť Anglické prídavné mená slovak for foreigners Slovak questions Jednoduchá veta Anglické frázové slovesá obchodná angličtina slovenská literatúra pohovor v angličtine Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak for foreigners metódy výučby Predminulý priebehový čas metódy, vzdelávanie, angličtina pre obchod Slovak grammar English in use Súdny preklad reparát Slovenský jazyk priama metóda Slovak conversation Metódy výučby anglické skratky doučovanie angličtina pre lekárov anglická konverzácia slovak for foreigners, time vetná skladba učenie sa Business English tipy ako sa učiť jazyk anglická gramatika Druhy viet anglicko - slovenská konverzácia angličtina výučba, doučovanie Slovak dialogues
Návrat na obsah