Podstatné mená a ich delenie - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená a ich delenie

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v slovenská gramatika ·
Tags: podstatnémená
Ako delíme podstatné mená?    
   
Podstatné mená delíme na:

Konkrétne teda hmotné a označujú osoby, zvieratá a veci napr. ujo, mačka, drevo.

Abstraktné teda nehmotné a tie označujú deje a duševné stavy človeka a vlastnosti napr. výučba, strach, milota.

Všeobecné, tie sa vzťahujú na každý predmet toho istého druhu, napr. slovo strom označuje všetky stromy na svete a píšu sa malým písmenom.

Vlastné, tieto nám pomenúvajú jednotlivcov a jedinečné predmety alebo aj organizácie, napr. Jano, Devanovci, Ďumbier, Kerameta a píšu sa veľkým začiatočným písmenom.

Životné tie pomenúvajú iba osoby, napr. Ján, Slovák, učiteľ

Neživotné neoznačujú osoby, napr. kameň, pes

Pomnožné označujú jeden predmet ale majú formu plurálu, napr. nohavice, dvere.

Hromadné majú formu singuláru ale označujú množinu predmetov, osôb, napr. ľudstvo, vtáctvo, zelenina.


Mesačné príspevky
Oblaky
Motivácia frázové slovesá význam slov význam slov a ich použite prídavné mená Slovak for foreigners Jednoduchá veta English in use Anglické zámená anglické skratky rečnícky štýl English for everyday life Slovak grammar Anglická gramatika Vetná skladba Slovak nouns výučba, učenie sa, anketa metódy výučby Slovenská literatúra anglická konverzácia maturita English grammar Slovak tenses angličtina Typy angličtiny učenie sa angličtina pre obchod Anglické nepravidelné slovesá gramatika Slovak vocabulary Anglické slovesá Slovak questions tipy ako sa učiť jazyk Predminulý priebehový čas verbs with prepositions slovak for foreigners Metódy výučby teória literatúry vetná skladba výučba, doučovanie Anglické frázové slovesá Gerundium Slovak dialogues anglické opozitá Slovenská gramatika anglické časy Anglické prídavné mená Slovak cases metódy, vzdelávanie, anglická gramatika Súdny preklad prekladateľstvo Angličtina pre každú situáciu slohové útvary Skúšky z jazyka slovenská gramatika Medical Slovak Specialized English slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Slovak dialogue metódy výučby, jazyky Slovak sentences Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia Doučovanie Business English reparát Slovak for foreigners, comparison of adjectives priama metóda Slovenský jazyk pohovor v angličtine Anglické frázy Slovak conversation doučovanie anglicko - slovenská konverzácia slovenská literatúra angličtina pre lekárov english for travelling obchodná angličtina anglická výslovnosť Anglické frazálne slovesá Druhy viet
Návrat na obsah