Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu english for travelling priama metóda Business English Anglické frázové slovesá význam slov metódy, vzdelávanie, Slovak grammar English grammar vetná skladba slovenské nárečia, slovensko angličtina tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Slovak for foreigners Slovak dialogue výučba, doučovanie anglická gramatika teória literatúry výučba, učenie sa, anketa anglické časy rečnícky štýl Slovak tenses metódy výučby Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov metódy výučby, jazyky Slovak word formation Jednoduchá veta Anglická gramatika Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Slovak cases Slovenská gramatika slovenská gramatika Anglické frázy gramatika Súdny preklad slovak for foreigners, time slovak for foreigners Slovak conversation English in use Anglické prídavné mená Anglické zámená prekladateľstvo obchodná angličtina Predminulý priebehový čas Slovak for foreigners, comparison of adjectives Gerundium frázové slovesá Anglické frazálne slovesá pohovor v angličtine Anglické slovesá Doučovanie Medical Slovak anglické skratky angličtina pre obchod maturita verbs with prepositions Motivácia Metódy výučby Slovak sentences anglická výslovnosť Nepravidelné stupňovanie Slovenský jazyk anglicko - slovenská konverzácia English for everyday life slohové útvary Slovak questions reparát Druhy viet Slovenská literatúra význam slov a ich použite učenie sa slovné spojenia anglická konverzácia prídavné mená Slovak nouns Slovak dialogues doučovanie anglické opozitá slovenská literatúra Specialized English Typy angličtiny
Návrat na obsah