Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English anglická výslovnosť English for everyday life maturita anglické časy Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, slovenské nárečia, slovensko význam slov Business English význam slov a ich použite Skúšky z jazyka Anglické frázy Slovak tenses prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar slovak for foreigners, time Doučovanie English grammar Anglické prídavné mená angličtina pre lekárov anglická konverzácia Slovak cases english for travelling učenie sa Slovak vocabulary anglická gramatika Slovak sentences Anglické slovesá angličtina pre obchod Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas slovenská literatúra Typy angličtiny English in use anglické skratky Slovak dialogues Anglické nepravidelné slovesá Druhy viet vetná skladba Motivácia anglické opozitá Anglické frázové slovesá rečnícky štýl doučovanie výučba, doučovanie Slovak dialogue Slovenská literatúra pohovor v angličtine frázové slovesá Anglické frazálne slovesá gramatika výučba, učenie sa, anketa tipy ako sa učiť jazyk Vetná skladba Anglické zámená prekladateľstvo Slovenský jazyk Slovak questions obchodná angličtina metódy výučby Súdny preklad priama metóda Slovak nouns slohové útvary slovné spojenia Anglická gramatika angličtina slovenská gramatika Jednoduchá veta slovak for foreigners Medical Slovak teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Metódy výučby Slovak for foreigners verbs with prepositions reparát Slovak conversation
Návrat na obsah