Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovenská gramatika metódy výučby prekladateľstvo obchodná angličtina Slovak dialogue rečnícky štýl Slovak vocabulary učenie sa Predminulý priebehový čas Vetná skladba Slovak slang výučba, učenie sa, anketa Slovak tenses Business English Anglická gramatika angličtina pre lekárov English grammar Súdny preklad English in use Slovenský jazyk význam slov a ich použite Slovak word formation Slovak grammar gramatika Anglické nepravidelné slovesá prídavné mená slovak for foreigners Skúšky z jazyka teória literatúry Angličtina pre každú situáciu Slovak for foreigners, comparison of adjectives pomôcky k učeniu sa Slovak dialogues Anglické prídavné mená Specialized English slovenská literatúra reparát Anglické frázové slovesá anglické časy verbs with prepositions slovenské nárečia, slovensko Slovenská literatúra Druhy viet slovak for foreigners, time Anglické zámená angličtina pre obchod anglické opozitá Slovak sentences Slovak verbs Slovak cases Jednoduchá veta Gerundium frázové slovesá Metódy výučby pohovor v angličtine English for everyday life anglická konverzácia Doučovanie Angličtina pre špecifické situácie metódy, vzdelávanie, Spisovná slovenčina Slovak pronunciation Slovak questions priama metóda slohové útvary slovné spojenia výučba, doučovanie tipy ako sa učiť jazyk metódy výučby, jazyky Anglické frázy english for travelling anglická gramatika maturita doučovanie Medical Slovak anglické skratky význam slov Anglické slovesá Slovak nouns slovenská gramatika anglická výslovnosť Slovak conversation Typy angličtiny Slovak for foreigners anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá angličtina Nepravidelné stupňovanie vetná skladba Motivácia
Návrat na obsah