Podstatné mená od a po zed - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Podstatné mená od a po zed

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Slovenský jazyk ·
Tags: určovaniepodstatnémená
Podstatné mená


 
Nazývame ich aj substantíva, a pomenúvajú osoby, veci, vlastnosti a deje.

 
Určujeme pri nich:

 
1.       Pomenovanie slovného druhu – podstatné meno

 
2.       Základný tvar ( neurčitok jednotného čísla)

 
3.       Rod – mužský, stredný, ženský

 
4.       Číslo – singulár ( jednotné číslo), plurál ( množné číslo)

 
5.       Pád N – nominatív ( kto ? čo ?), G – genitív( koho ? čo?), D – datív ( komu? čomu?), A – akuzatív( koho? čo?), L – lokál ( kom? Čom ?), I – inštrumentál( kým ? čím ?)

 
6.       Vzor- mužský rod- životné: chlap, hrdina, kuli; neživotné: dub, stroj,;
 
ženský – slová končiace na samohlásku: žena, ulica; slová končiace na spoluhlásku: dlaň, kosť;  
 
stredný rod – mesto, srdce, vysvedčenie, dievča

 
7.       Konkrétne( hmotné), abstraktné ( nehmotné)

 
8.       Vlastné, všeobecné

 
9.       Iba v mužskom rode – životné a neživotné

 
10.    Ohybný slovný druh, neohybný slovný druh

 
11.   Má vetnočlenskú platnosť, nemá vetnočlenskú platnosť
 


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre obchod učenie sa Metódy výučby Nepravidelné stupňovanie English grammar slohové útvary anglická výslovnosť výučba, učenie sa, anketa anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba význam slov a ich použite slovné spojenia Slovenský jazyk anglické opozitá Specialized English english for travelling Slovak dialogue frázové slovesá Slovak dialogues Anglické frázy metódy výučby, jazyky English for everyday life Slovak grammar Angličtina pre každú situáciu Anglické nepravidelné slovesá Slovak nouns maturita Skúšky z jazyka Slovak cases verbs with prepositions Typy angličtiny prekladateľstvo Slovak for foreigners Vetná skladba Predminulý priebehový čas English in use doučovanie Anglické zámená gramatika Business English slovenská literatúra anglická gramatika tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners anglické časy Medical Slovak výučba, doučovanie metódy, vzdelávanie, prídavné mená rečnícky štýl význam slov obchodná angličtina metódy výučby slovenské nárečia, slovensko angličtina pre lekárov slovak for foreigners, time Anglické slovesá Gerundium angličtina Slovenská literatúra pohovor v angličtine reparát Slovak sentences Druhy viet Anglické frazálne slovesá Slovak tenses Jednoduchá veta priama metóda teória literatúry Anglické frázové slovesá anglická konverzácia anglické skratky Doučovanie Slovak questions Anglické prídavné mená Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad Anglická gramatika slovenská gramatika Slovak conversation
Návrat na obsah