Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frazálne slovesá Druhy viet anglické časy pomôcky k učeniu sa Jednoduchá veta rečnícky štýl Slovak questions Slovak word formation English for everyday life maturita Súdny preklad výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá prekladateľstvo Predminulý priebehový čas anglická gramatika Anglické frázové slovesá metódy, vzdelávanie, gramatika Slovak tenses English in use anglické skratky význam slov a ich použite verbs with prepositions Skúšky z jazyka Anglická gramatika prídavné mená Slovak grammar Gerundium slovné spojenia angličtina pre lekárov Spisovná slovenčina Vetná skladba metódy výučby Slovak sentences english for travelling Anglické slovesá Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk Slovak dialogues význam slov Typy angličtiny vetná skladba Slovak verbs Slovak dialogue priama metóda reparát Slovak slang anglické opozitá anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko English grammar výučba, doučovanie slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá Slovak cases Slovenská gramatika angličtina Motivácia metódy výučby, jazyky Slovak conversation obchodná angličtina slovak for foreigners, time Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovenská literatúra slovenská gramatika Medical Slovak pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu Doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Anglické zámená Anglické frázy Specialized English Slovak nouns Metódy výučby Slovak vocabulary Business English doučovanie slovenská literatúra teória literatúry angličtina pre obchod učenie sa anglická konverzácia slohové útvary Nepravidelné stupňovanie Slovak for foreigners
Návrat na obsah