Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické frázové slovesá Medical Slovak učenie sa anglické časy Vetná skladba Jednoduchá veta Typy angličtiny obchodná angličtina Súdny preklad metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovenský jazyk English grammar priama metóda Angličtina pre každú situáciu Slovak dialogues výučba, učenie sa, anketa Slovak questions Anglické nepravidelné slovesá teória literatúry prekladateľstvo gramatika Anglická gramatika rečnícky štýl slovak for foreigners, time slohové útvary výučba, doučovanie verbs with prepositions Slovak sentences Business English Slovak tenses frázové slovesá angličtina pre lekárov Doučovanie Slovak for foreigners Slovak cases metódy výučby, jazyky anglické skratky Gerundium metódy, vzdelávanie, Slovak nouns pohovor v angličtine Druhy viet reparát anglicko - slovenská konverzácia vetná skladba anglická konverzácia english for travelling doučovanie význam slov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Metódy výučby slovenské nárečia, slovensko slovné spojenia anglické opozitá English in use slovak for foreigners English for everyday life Predminulý priebehový čas Slovenská literatúra slovenská literatúra prídavné mená angličtina pre obchod Specialized English Slovak grammar Skúšky z jazyka maturita anglická gramatika Anglické frázy význam slov a ich použite Anglické zámená anglická výslovnosť slovenská gramatika Slovak dialogue Slovak conversation angličtina Anglické frazálne slovesá Nepravidelné stupňovanie
Návrat na obsah