Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
angličtina pre lekárov Anglické frázy výučba, doučovanie frázové slovesá Jednoduchá veta Slovak tenses Slovak for foreigners Slovak cases slovak for foreigners slovenská literatúra prekladateľstvo Anglické zámená učenie sa Business English Skúšky z jazyka slohové útvary Typy angličtiny Slovak conversation Slovak dialogue Druhy viet English in use Slovak sentences pohovor v angličtine anglicko - slovenská konverzácia význam slov a ich použite Angličtina pre každú situáciu English for everyday life Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad anglické skratky rečnícky štýl anglická gramatika Vetná skladba Slovak grammar Anglické frazálne slovesá reparát Gerundium slovak for foreigners, time metódy výučby anglická výslovnosť význam slov tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre obchod teória literatúry slovenské nárečia, slovensko gramatika Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby, jazyky Doučovanie metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas english for travelling verbs with prepositions Anglické nepravidelné slovesá Anglická gramatika Slovak questions English grammar angličtina slovné spojenia Medical Slovak Specialized English vetná skladba výučba, učenie sa, anketa doučovanie anglické časy priama metóda Slovenská literatúra Slovak nouns maturita Anglické frázové slovesá anglická konverzácia prídavné mená obchodná angličtina Slovenský jazyk slovenská gramatika anglické opozitá Metódy výučby
Návrat na obsah