Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
Angličtina pre každú situáciu Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners Doučovanie výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas slovné spojenia Anglické frázy English in use anglické opozitá English grammar slovak for foreigners slohové útvary Druhy viet slovenská literatúra Specialized English slovenská gramatika teória literatúry význam slov Vetná skladba slovak for foreigners, time Business English Slovak phrases Slovak nouns Slovak pronunciation Anglické nepravidelné slovesá Spisovná slovenčina angličtina pre lekárov anglické skratky maturita význam slov a ich použite Gerundium verbs with prepositions Skúšky z jazyka Slovak vocabulary prekladateľstvo Slovak verbs obchodná angličtina prídavné mená Slovenská literatúra Anglická gramatika anglická konverzácia Metódy výučby Slovak cases Súdny preklad Slovak sentences Typy angličtiny učenie sa Anglické frázové slovesá metódy výučby výučba, učenie sa, anketa metódy výučby, jazyky gramatika Slovak word formation English for everyday life tipy ako sa učiť jazyk Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Anglické frazálne slovesá Medical Slovak Slovak dialogues Slovak slang Slovak dialogue vetná skladba anglická výslovnosť anglická gramatika Anglické zámená Obchodná angličtina pomôcky k učeniu sa frázové slovesá anglické časy Slovenská gramatika pohovor v angličtine reparát angličtina angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Slovak for foreigners, comparison of adjectives english for travelling Slovenský jazyk Slovak tenses doučovanie rečnícky štýl Jednoduchá veta Motivácia Slovak conversation Slovak grammar slovenské nárečia, slovensko priama metóda Slovak questions
Návrat na obsah