Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika Specialized English Anglická gramatika učenie sa English in use význam slov prídavné mená Slovak cases výučba, učenie sa, anketa prekladateľstvo obchodná angličtina Slovak word formation Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita Anglické nepravidelné slovesá angličtina pre lekárov reparát Druhy viet Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky anglická gramatika Súdny preklad výučba, doučovanie slovenská gramatika angličtina pre obchod verbs with prepositions slovenská literatúra anglické skratky slovné spojenia English for everyday life teória literatúry Gerundium Motivácia Slovak dialogue angličtina Slovak nouns frázové slovesá slovak for foreigners, time English grammar anglicko - slovenská konverzácia Slovak tenses Slovenská gramatika Slovak conversation anglické opozitá pohovor v angličtine Business English slovak for foreigners anglická konverzácia Nepravidelné stupňovanie metódy výučby Slovenský jazyk Anglické frazálne slovesá priama metóda Slovak questions anglická výslovnosť slovenské nárečia, slovensko tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences slohové útvary Slovak vocabulary english for travelling rečnícky štýl metódy, vzdelávanie, Anglické zámená vetná skladba anglické časy Typy angličtiny doučovanie Angličtina pre každú situáciu význam slov a ich použite Anglické frázy Doučovanie Slovak dialogues Vetná skladba Slovak for foreigners Slovak grammar Anglické frázové slovesá Jednoduchá veta Medical Slovak Anglické slovesá Skúšky z jazyka Metódy výučby
Návrat na obsah