Poznáte anglické slovesá ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické slovesá ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v anglická gramatika ·
Tags: anglickéslovesá
Anglické slovesá s predložkou

 
 
Niektoré slovesá v angličtine menia svoj význam ak sú v spojení s predložkou. Pozrieme sa len na zopár slovies, pretože ich je veľmi veľa.


 
Shout at somebody -  kričať na niekoho , keď ste nahnevaný

 
She got very  angry and started shouting at me.

 
Nahnevala sa a začala na mňa kričať.


 
Shout  to somebody - kričať na niekoho aby vás počul.

 
She shouted to me from the other side of the street.

 
Kričala na mňa z druhej strany ulice.


 
Throw something at somebody/ something hodiť niečo na niekoho alebo niečo

 
Somebody threw an egg at the minister.

 
Niekto hodil vajíčko na ministra.


 
Throw something to somebody – hodiť niekomu niečo

 
Judy shouted „Catch!“ and threw the keys to me from the window.

 
Judy vykríkla“Chytaj!“ a hodina mi kľúče z okna.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa Vetná skladba Slovak cases Druhy viet priama metóda Specialized English slohové útvary English for everyday life frázové slovesá význam slov Slovak tenses Anglické prídavné mená angličtina Anglická gramatika anglická gramatika doučovanie slovak for foreigners anglická konverzácia English in use maturita prekladateľstvo Slovak questions Doučovanie Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk slovenská gramatika Medical Slovak rečnícky štýl English grammar Slovak grammar anglicko - slovenská konverzácia english for travelling Slovak vocabulary obchodná angličtina anglické skratky výučba, doučovanie angličtina pre obchod Slovak dialogues slovné spojenia Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives význam slov a ich použite Slovak sentences Gerundium učenie sa prídavné mená Predminulý priebehový čas Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie Slovak nouns Typy angličtiny slovak for foreigners, time Business English Anglické frazálne slovesá metódy, vzdelávanie, Skúšky z jazyka Slovenský jazyk reparát slovenské nárečia, slovensko pohovor v angličtine Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť verbs with prepositions Slovak dialogue Slovak conversation vetná skladba Slovenská gramatika gramatika slovenská literatúra anglické časy metódy výučby Jednoduchá veta teória literatúry metódy výučby, jazyky Anglické zámená Anglické slovesá Metódy výučby anglické opozitá Anglické frázy angličtina pre lekárov Anglické frázové slovesá
Návrat na obsah