Poznáte anglické zámená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické zámená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické zámená ·
Tags: anglickágramatika
Anglické zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné
meno. Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine . Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ? Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah
rôznych jedincov. Spojenie týchto slov sa považuje za jediné slovo a kladie sa pred
predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho
rokov.

You should help one another. Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).


Mesačné príspevky
Oblaky
Business English vetná skladba priama metóda anglické časy význam slov slohové útvary slovné spojenia anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions Anglické frázy pohovor v angličtine frázové slovesá Súdny preklad metódy, vzdelávanie, Slovak tenses Slovak vocabulary Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá Slovenská literatúra anglická gramatika Doučovanie Anglické prídavné mená teória literatúry Slovak verbs Vetná skladba English grammar Skúšky z jazyka Anglické slovesá English in use pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá anglická konverzácia obchodná angličtina význam slov a ich použite Slovenská gramatika angličtina pre obchod Slovak dialogue slovenské nárečia, slovensko angličtina anglické opozitá Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre lekárov verbs with prepositions slovenská literatúra Slovak for foreigners Motivácia Slovak grammar rečnícky štýl Slovak conversation Druhy viet anglická výslovnosť slovak for foreigners, time Slovak pronunciation Slovenský jazyk Spisovná slovenčina Predminulý priebehový čas prídavné mená Anglická gramatika gramatika Jednoduchá veta doučovanie Slovak sentences Typy angličtiny učenie sa english for travelling Slovak dialogues metódy výučby, jazyky reparát prekladateľstvo tipy ako sa učiť jazyk Medical Slovak slovak for foreigners Metódy výučby maturita Nepravidelné stupňovanie slovenská gramatika Slovak cases výučba, učenie sa, anketa výučba, doučovanie metódy výučby Slovak nouns Anglické zámená Slovak slang English for everyday life Gerundium Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak word formation anglické skratky Specialized English
Návrat na obsah