Poznáte anglické zámená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické zámená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické zámená ·
Tags: anglickágramatika
Anglické zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné
meno. Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine . Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ? Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah
rôznych jedincov. Spojenie týchto slov sa považuje za jediné slovo a kladie sa pred
predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho
rokov.

You should help one another. Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).


Mesačné príspevky
Oblaky
gramatika angličtina Súdny preklad učenie sa doučovanie význam slov slovenské nárečia, slovensko Medical Slovak prekladateľstvo Specialized English výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time rečnícky štýl pohovor v angličtine Anglické frázy slovenská literatúra anglické časy Gerundium slovak for foreigners Anglické slovesá Skúšky z jazyka Anglické nepravidelné slovesá anglická výslovnosť vetná skladba Slovak conversation Business English Jednoduchá veta Metódy výučby Slovak dialogue Angličtina pre každú situáciu Nepravidelné stupňovanie tipy ako sa učiť jazyk Slovak questions English in use Druhy viet Vetná skladba reparát Anglické frazálne slovesá priama metóda slovenská gramatika Predminulý priebehový čas význam slov a ich použite Anglické prídavné mená slovné spojenia anglické opozitá English grammar anglicko - slovenská konverzácia Typy angličtiny Slovak for foreigners, comparison of adjectives angličtina pre obchod Slovak tenses english for travelling Doučovanie teória literatúry English for everyday life Anglické frázové slovesá výučba, doučovanie metódy výučby Slovak sentences obchodná angličtina Slovenská literatúra verbs with prepositions anglická gramatika Slovak for foreigners Slovak grammar metódy výučby, jazyky anglické skratky slohové útvary Slovenský jazyk metódy, vzdelávanie, Slovak cases angličtina pre lekárov maturita Anglická gramatika Anglické zámená Slovak nouns anglická konverzácia frázové slovesá Slovak dialogues prídavné mená
Návrat na obsah