Poznáte anglické zámená? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte anglické zámená?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v Anglické zámená ·
Tags: anglickágramatika
Anglické zámená

Samostatné privlastňovacie zámená

Tieto používame v samostatnom postavení, teda keď nenasleduje po nich podstatné
meno. Nebudeme ďalej vysvetľovať a prejdeme hneď na príklady.

This coat is mine . Tento kabát je môj.

Whose room is that, yours or theirs ? Čia je to izba vaša alebo ich ?

Všimnite si : a friend of mine – jeden môj priateľ

This pen of yours – toto vaše pero

Some books of theirs – niektoré ich knihy

Zámená each other a one another

Tieto sa používajú k vyjadreniu slovenského „sa“ alebo „si“ ak ide o vzájomný vzťah
rôznych jedincov. Spojenie týchto slov sa považuje za jediné slovo a kladie sa pred
predložkou.

We have known each other for many years. Poznáme sa (jeden druhého) mnoho
rokov.

You should help one another. Mali by sme si pomáhať (všetci navzájom).


Mesačné príspevky
Oblaky
English for everyday life slovenská literatúra Slovak vocabulary metódy, vzdelávanie, Angličtina pre každú situáciu angličtina pre obchod Slovak conversation výučba, učenie sa, anketa slovak for foreigners, time Medical Slovak význam slov a ich použite výučba, doučovanie English grammar anglická gramatika Metódy výučby Slovak grammar metódy výučby angličtina pre lekárov Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá anglické časy učenie sa Motivácia Anglické prídavné mená Predminulý priebehový čas prekladateľstvo Business English maturita Anglické slovesá tipy ako sa učiť jazyk pohovor v angličtine obchodná angličtina Doučovanie význam slov Súdny preklad doučovanie prídavné mená Slovak tenses Gerundium reparát gramatika slohové útvary Anglické frazálne slovesá Slovak questions Skúšky z jazyka anglická konverzácia angličtina Druhy viet Vetná skladba Slovak for foreigners, comparison of adjectives frázové slovesá anglické skratky Slovak word formation Slovak dialogues verbs with prepositions rečnícky štýl anglicko - slovenská konverzácia Slovenská gramatika Slovenský jazyk Anglické frázy slovenské nárečia, slovensko Anglická gramatika Typy angličtiny Slovak dialogue anglická výslovnosť Slovak nouns Slovenská literatúra slovenská gramatika slovak for foreigners Anglické frázové slovesá metódy výučby, jazyky priama metóda slovné spojenia Slovak cases Slovak for foreigners english for travelling Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie teória literatúry anglické opozitá vetná skladba English in use Specialized English Slovak sentences
Návrat na obsah