Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
Slovak dialogues Slovenská literatúra Slovak for foreigners, comparison of adjectives Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk angličtina pre lekárov Jednoduchá veta Anglické frázy Doučovanie význam slov angličtina pre obchod slovné spojenia anglická gramatika výučba, doučovanie Predminulý priebehový čas metódy výučby, jazyky Anglická gramatika Slovak verbs Slovak cases Medical Slovak Slovak vocabulary Metódy výučby Angličtina pre každú situáciu Business English Slovak word formation pohovor v angličtine vetná skladba Slovak slang Slovak questions slovenská gramatika frázové slovesá slohové útvary metódy, vzdelávanie, verbs with prepositions Typy angličtiny Slovak grammar Slovak dialogue Motivácia Anglické frázové slovesá Slovenská gramatika English grammar anglická konverzácia učenie sa Druhy viet Vetná skladba metódy výučby anglicko - slovenská konverzácia priama metóda význam slov a ich použite pomôcky k učeniu sa Slovak nouns prekladateľstvo Slovak tenses English for everyday life teória literatúry Spisovná slovenčina maturita Anglické slovesá doučovanie slovenská literatúra obchodná angličtina Anglické zámená english for travelling Skúšky z jazyka Nepravidelné stupňovanie Gerundium gramatika anglické skratky Slovak conversation anglické časy Anglické nepravidelné slovesá Slovak sentences Slovenský jazyk angličtina výučba, učenie sa, anketa reparát Anglické frazálne slovesá anglická výslovnosť prídavné mená English in use slovenské nárečia, slovensko slovak for foreigners, time Anglické prídavné mená anglické opozitá Specialized English rečnícky štýl Angličtina pre špecifické situácie Slovak for foreigners slovak for foreigners
Návrat na obsah