Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
výučba, učenie sa, anketa Slovak nouns anglická výslovnosť Typy angličtiny Anglické frázové slovesá anglické časy Anglické prídavné mená Anglické frazálne slovesá anglické skratky Slovak for foreigners, comparison of adjectives vetná skladba Vetná skladba výučba, doučovanie slovak for foreigners slovné spojenia význam slov rečnícky štýl slovenská literatúra anglicko - slovenská konverzácia Súdny preklad Slovak conversation Medical Slovak Slovak cases priama metóda Nepravidelné stupňovanie Motivácia Anglické slovesá Slovak questions reparát prekladateľstvo Anglické frázy Slovak for foreigners doučovanie Metódy výučby anglická konverzácia english for travelling Slovenská literatúra pohovor v angličtine teória literatúry Slovak dialogue metódy výučby, jazyky verbs with prepositions význam slov a ich použite English grammar gramatika Slovak sentences učenie sa Slovak vocabulary Slovak tenses Angličtina pre každú situáciu maturita Gerundium Specialized English angličtina obchodná angličtina Anglické nepravidelné slovesá anglická gramatika Slovak dialogues Business English angličtina pre lekárov slovenská gramatika Slovak grammar angličtina pre obchod frázové slovesá metódy výučby Predminulý priebehový čas Slovenská gramatika anglické opozitá Slovenský jazyk Slovak word formation tipy ako sa učiť jazyk slovak for foreigners, time prídavné mená English in use Doučovanie slovenské nárečia, slovensko English for everyday life metódy, vzdelávanie, Anglická gramatika Anglické zámená Druhy viet Jednoduchá veta slohové útvary Skúšky z jazyka
Návrat na obsah