Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovak for foreigners, time Metódy výučby angličtina pre obchod Anglické slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie Slovak dialogue Slovak questions anglicko - slovenská konverzácia prekladateľstvo english for travelling Slovak cases Anglické prídavné mená Vetná skladba slovenská literatúra Slovenská gramatika gramatika angličtina anglické opozitá doučovanie priama metóda English for everyday life anglická výslovnosť vetná skladba Jednoduchá veta Angličtina pre každú situáciu slovenská gramatika výučba, učenie sa, anketa Anglická gramatika metódy výučby Slovak nouns anglická gramatika prídavné mená anglická konverzácia Slovak tenses English grammar slohové útvary English in use Gerundium verbs with prepositions učenie sa význam slov Slovak dialogues anglické skratky Slovak sentences angličtina pre lekárov Druhy viet teória literatúry Typy angličtiny slovné spojenia pohovor v angličtine reparát metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary Predminulý priebehový čas Nepravidelné stupňovanie Súdny preklad frázové slovesá Slovak conversation Medical Slovak Skúšky z jazyka Business English Slovak for foreigners maturita Slovak grammar obchodná angličtina Slovenská literatúra Anglické frázy Doučovanie Anglické nepravidelné slovesá Anglické frázové slovesá význam slov a ich použite Anglické zámená rečnícky štýl Specialized English slovak for foreigners anglické časy Slovenský jazyk tipy ako sa učiť jazyk metódy, vzdelávanie,
Návrat na obsah