Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
Anglické zámená prekladateľstvo metódy, vzdelávanie, Predminulý priebehový čas anglické skratky Slovak dialogues Nepravidelné stupňovanie angličtina Gerundium anglické časy frázové slovesá Slovak dialogue Anglické frázové slovesá Slovak tenses význam slov a ich použite gramatika teória literatúry obchodná angličtina english for travelling Anglická gramatika pohovor v angličtine Anglické frazálne slovesá Slovak nouns Vetná skladba slovné spojenia Medical Slovak Slovak for foreigners, comparison of adjectives metódy výučby slovenská gramatika Slovak cases Specialized English reparát slohové útvary anglické opozitá Druhy viet Anglické frázy učenie sa verbs with prepositions English for everyday life Slovak grammar Slovak conversation slovenská literatúra English grammar Jednoduchá veta slovak for foreigners, time rečnícky štýl metódy výučby, jazyky Slovak for foreigners Typy angličtiny prídavné mená slovenské nárečia, slovensko Angličtina pre každú situáciu angličtina pre lekárov maturita slovak for foreigners Skúšky z jazyka výučba, doučovanie English in use Doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Anglické nepravidelné slovesá význam slov vetná skladba Slovenský jazyk Business English Metódy výučby tipy ako sa učiť jazyk Slovak sentences Slovenská literatúra doučovanie anglická gramatika angličtina pre obchod priama metóda výučba, učenie sa, anketa anglická výslovnosť Slovak questions Súdny preklad anglická konverzácia
Návrat na obsah