Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
Skúšky z jazyka Anglická gramatika slohové útvary Slovak tenses reparát Typy angličtiny English in use obchodná angličtina Slovenský jazyk prekladateľstvo slovak for foreigners, time učenie sa Jednoduchá veta Nepravidelné stupňovanie Anglické zámená Slovak for foreigners význam slov angličtina Predminulý priebehový čas Vetná skladba Slovak conversation slovenská gramatika gramatika Business English Slovak nouns význam slov a ich použite výučba, učenie sa, anketa anglické opozitá angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu Anglické frazálne slovesá Súdny preklad tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak questions Slovak cases anglická gramatika Slovak grammar pohovor v angličtine Slovenská literatúra anglické skratky frázové slovesá metódy výučby, jazyky English grammar anglická konverzácia Slovak sentences Anglické nepravidelné slovesá English for everyday life Medical Slovak english for travelling Slovak dialogue Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives výučba, doučovanie metódy výučby slovak for foreigners anglické časy Specialized English vetná skladba slovenské nárečia, slovensko Metódy výučby prídavné mená Doučovanie anglická výslovnosť verbs with prepositions Gerundium metódy, vzdelávanie, slovenská literatúra angličtina pre lekárov Anglické frázy maturita slovné spojenia Anglické frázové slovesá teória literatúry rečnícky štýl doučovanie priama metóda
Návrat na obsah