Poznáte ought to a used to ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte ought to a used to ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v gramatika ·
Tags: oughttousedto
Tvary s ought to a tvary s used to

Dnes si ukážeme na príkladoch ako sa používa ought to a used to.

Ought to

Vyjadruje povinnosť tak isto ako should, teda v podmieňovacom zmysle. Ak treba
zvýrazniť mravnú povinnosť, použije sa ought, a ak je potrebné zvýrazniť objektívnu
nevyhnutnosť, použije sa should.

Kladný záväzok Záporný záväzok

I ought to call. I ought not to call

I ought to have called. I ought not have called.

Príklady:

I ought not to be so careless with this coding.
Nemal by som byť taký nepozorný pri kódovaní.

The two systems ought to be compared under two main headings, cost and
information availability.
Tie dva sytémy by sa mali porovnávať z dvoch hlavných hľadísk, nákladov
a dostupnosti informácií.

Used to

Je forma minulého času, vyjadruje zvyčajnú, opakovanú činnosť v minulosti.

Kladná forma

He used to make many errors.
Zvykol robievať veľa chýb( teraz ich už nerobí).

Záporná forma

He used not to make many errors.
He didn´t use to make many errors.
Nezvykol robiť veľa chýb( teraz ich však robí) .

Príklady:

Any numeric value may be used as statement number.
Hociktorá numerická hodnota sa môže použiť ako číslo príkazu.

The unit used to store data is called storage of memory.
Jednotka používaná na zapamätanie údajov sa volá pamäť.


Mesačné príspevky
Oblaky
význam slov a ich použite verbs with prepositions slovenská literatúra teória literatúry význam slov slovak for foreigners, time angličtina pre obchod Slovak slang Anglické prídavné mená anglické skratky Anglické frazálne slovesá Specialized English Business English pohovor v angličtine Anglické frázové slovesá Anglické nepravidelné slovesá Medical Slovak prídavné mená anglická výslovnosť English grammar Predminulý priebehový čas Anglické zámená Anglické slovesá Nepravidelné stupňovanie Gerundium Slovak word formation english for travelling Slovenský jazyk Slovak tenses Slovak dialogue priama metóda pomôcky k učeniu sa prekladateľstvo učenie sa angličtina pre lekárov slovak for foreigners výučba, učenie sa, anketa frázové slovesá anglické časy obchodná angličtina metódy výučby, jazyky Slovak cases gramatika Angličtina pre každú situáciu slovné spojenia Spisovná slovenčina tipy ako sa učiť jazyk Slovak grammar Slovak conversation Slovak vocabulary reparát Anglické frázy Typy angličtiny Anglická gramatika vetná skladba Metódy výučby Skúšky z jazyka Slovak nouns anglická gramatika Slovak phrases Vetná skladba Slovak pronunciation rečnícky štýl metódy výučby Obchodná angličtina Motivácia Slovak for foreigners Slovenská literatúra výučba, doučovanie Angličtina pre špecifické situácie Slovak verbs English for everyday life Slovak for foreigners, comparison of adjectives slovenské nárečia, slovensko anglická konverzácia Doučovanie Slovak questions doučovanie anglicko - slovenská konverzácia Slovak dialogues English in use Slovenská gramatika anglické opozitá Druhy viet maturita slohové útvary metódy, vzdelávanie, slovenská gramatika Slovak sentences Súdny preklad angličtina Jednoduchá veta
Návrat na obsah