Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
maturita slovak for foreigners, time význam slov učenie sa Specialized English doučovanie Slovak tenses Slovak conversation angličtina pre obchod Slovak nouns angličtina slovné spojenia frázové slovesá anglická konverzácia english for travelling Anglické zámená Anglické nepravidelné slovesá anglické opozitá rečnícky štýl Business English Slovenská literatúra Slovak questions Medical Slovak pohovor v angličtine obchodná angličtina gramatika význam slov a ich použite Slovenská gramatika Angličtina pre každú situáciu Predminulý priebehový čas Anglické slovesá Slovak cases English grammar výučba, učenie sa, anketa vetná skladba Metódy výučby slovak for foreigners Jednoduchá veta priama metóda verbs with prepositions anglická výslovnosť anglické skratky Typy angličtiny Motivácia English for everyday life Anglické frázy Slovenský jazyk Skúšky z jazyka Slovak vocabulary Doučovanie metódy výučby teória literatúry Druhy viet Slovak for foreigners, comparison of adjectives Nepravidelné stupňovanie metódy výučby, jazyky metódy, vzdelávanie, reparát Slovak word formation slovenské nárečia, slovensko Anglické frázové slovesá Slovak for foreigners výučba, doučovanie Anglické prídavné mená prídavné mená Anglické frazálne slovesá Súdny preklad Slovak sentences angličtina pre lekárov slovenská gramatika slovenská literatúra anglické časy Vetná skladba tipy ako sa učiť jazyk anglicko - slovenská konverzácia Slovak grammar English in use anglická gramatika slohové útvary Anglická gramatika Gerundium Slovak dialogue prekladateľstvo Slovak dialogues
Návrat na obsah