Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Druhy viet Medical Slovak angličtina pre obchod prídavné mená Anglická gramatika english for travelling English for everyday life slovenská gramatika Typy angličtiny Specialized English Anglické frázové slovesá slovenská literatúra gramatika Jednoduchá veta anglické opozitá Slovak for foreigners reparát Nepravidelné stupňovanie Slovak dialogue prekladateľstvo obchodná angličtina Slovak grammar angličtina pre lekárov slovenské nárečia, slovensko Anglické zámená Slovak tenses Anglické prídavné mená anglicko - slovenská konverzácia Slovak cases výučba, doučovanie teória literatúry anglické skratky English grammar anglická konverzácia rečnícky štýl Slovak conversation Slovak nouns vetná skladba metódy, vzdelávanie, Súdny preklad Slovak vocabulary učenie sa Slovak dialogues Gerundium Vetná skladba Slovenská gramatika Predminulý priebehový čas Anglické slovesá pohovor v angličtine Angličtina pre každú situáciu frázové slovesá English in use Anglické frázy tipy ako sa učiť jazyk Anglické nepravidelné slovesá Slovak for foreigners, comparison of adjectives anglická výslovnosť Metódy výučby Business English maturita slovné spojenia Slovenský jazyk angličtina význam slov anglické časy slovak for foreigners, time metódy výučby, jazyky Doučovanie verbs with prepositions anglická gramatika výučba, učenie sa, anketa význam slov a ich použite slovak for foreigners Skúšky z jazyka priama metóda Anglické frazálne slovesá Slovak questions slohové útvary doučovanie Slovenská literatúra Slovak sentences metódy výučby
Návrat na obsah