Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
slovenské nárečia, slovensko Slovak tenses anglická gramatika Slovak sentences slovenská gramatika anglické opozitá Slovak questions Vetná skladba Medical Slovak priama metóda význam slov a ich použite Slovak for foreigners angličtina Slovenská literatúra English grammar Anglické frázy english for travelling Gerundium tipy ako sa učiť jazyk Specialized English metódy, vzdelávanie, Metódy výučby výučba, učenie sa, anketa Súdny preklad Anglické nepravidelné slovesá Slovak dialogue Anglické frazálne slovesá reparát Predminulý priebehový čas pohovor v angličtine Skúšky z jazyka teória literatúry Slovak grammar Slovak nouns anglicko - slovenská konverzácia maturita gramatika metódy výučby, jazyky frázové slovesá Jednoduchá veta doučovanie anglické skratky English for everyday life Doučovanie Slovenský jazyk význam slov angličtina pre lekárov metódy výučby angličtina pre obchod Angličtina pre každú situáciu anglická konverzácia Slovak cases slohové útvary Slovak conversation Business English Slovak for foreigners, comparison of adjectives rečnícky štýl slovak for foreigners, time slovenská literatúra Nepravidelné stupňovanie slovné spojenia anglické časy vetná skladba prídavné mená Druhy viet Typy angličtiny anglická výslovnosť učenie sa slovak for foreigners Anglické frázové slovesá English in use prekladateľstvo verbs with prepositions Anglické zámená výučba, doučovanie obchodná angličtina Anglická gramatika
Návrat na obsah