Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
frázové slovesá Slovak verbs pohovor v angličtine Specialized English Typy angličtiny Súdny preklad Druhy viet Slovak tenses Slovak nouns slovak for foreigners, time tipy ako sa učiť jazyk Motivácia slovak for foreigners Slovenská gramatika anglická výslovnosť Jednoduchá veta Slovak sentences význam slov Slovak cases anglická konverzácia Anglické frazálne slovesá metódy výučby anglické časy Medical Slovak Anglické frázové slovesá Anglická gramatika anglické skratky Slovak for foreigners Nepravidelné stupňovanie english for travelling doučovanie verbs with prepositions Slovak slang slovenská literatúra prekladateľstvo slohové útvary teória literatúry angličtina Slovak dialogue Slovak grammar výučba, učenie sa, anketa Slovak word formation anglická gramatika angličtina pre lekárov Slovak for foreigners, comparison of adjectives Slovak dialogues Anglické slovesá anglické opozitá Doučovanie vetná skladba Predminulý priebehový čas Anglické nepravidelné slovesá slovné spojenia Angličtina pre každú situáciu Anglické prídavné mená English grammar English in use English for everyday life učenie sa obchodná angličtina rečnícky štýl význam slov a ich použite maturita Skúšky z jazyka výučba, doučovanie metódy výučby, jazyky slovenské nárečia, slovensko anglicko - slovenská konverzácia Slovenský jazyk prídavné mená reparát priama metóda gramatika Metódy výučby Business English Slovak questions Slovak vocabulary Slovak conversation Anglické zámená Vetná skladba Spisovná slovenčina slovenská gramatika Angličtina pre špecifické situácie angličtina pre obchod metódy, vzdelávanie, Slovenská literatúra pomôcky k učeniu sa Anglické frázy Gerundium
Návrat na obsah