Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
metódy výučby učenie sa výučba, doučovanie Slovak grammar metódy, vzdelávanie, význam slov Súdny preklad Skúšky z jazyka Slovenská literatúra Slovak tenses metódy výučby, jazyky slovak for foreigners teória literatúry slovak for foreigners, time Vetná skladba doučovanie Doučovanie english for travelling Anglické nepravidelné slovesá anglicko - slovenská konverzácia anglická konverzácia tipy ako sa učiť jazyk gramatika Druhy viet Anglické zámená Metódy výučby Slovak for foreigners anglické časy Typy angličtiny anglické opozitá Anglická gramatika English grammar Slovak for foreigners, comparison of adjectives maturita anglická gramatika anglické skratky slovné spojenia priama metóda Specialized English prekladateľstvo English in use reparát Slovak nouns obchodná angličtina verbs with prepositions Gerundium Predminulý priebehový čas angličtina slohové útvary frázové slovesá Slovak questions rečnícky štýl Anglické frázové slovesá slovenské nárečia, slovensko Anglické frázy angličtina pre lekárov Slovenský jazyk angličtina pre obchod Slovak dialogues Slovak conversation vetná skladba slovenská literatúra výučba, učenie sa, anketa slovenská gramatika pohovor v angličtine Business English význam slov a ich použite anglická výslovnosť Angličtina pre každú situáciu Medical Slovak Nepravidelné stupňovanie Anglické frazálne slovesá Slovak sentences Slovak cases prídavné mená Jednoduchá veta English for everyday life Slovak dialogue
Návrat na obsah