Poznáte prídavné mená ? - Blog - Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ

O triedu lepšie doučovanie a preklad
Prejsť na obsah

Poznáte prídavné mená ?

Učiteľ angličtiny, slovenčiny a prekladateľ
Publikoval v prídavné mená ·
Tags: gramatikaslovenskýjazyk
Prídavné mená

V dnešom článku sa zameriame na prídavné mená a ich typy.

Čo sú to vlastne prídavné mená?

Pomenúvajú stálu vlastnosť, ktorej nositeľom je vec pomenovaná podstatným
menom. Ich vzájomná úzka spätosť sa vyjadruje gramatickou kategóriou zhody, a to
v čísle, rode aj páde. Na základe významovo-slovotvorného kritéria sa prídavné
mená rozdeľujú na privlastňovacie a vlastnostné.
Privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od substantív, nestupňujú sa a vyjadrujú
príslušnosť k živej bytosti alebo k druhu a podľa toho ich delíme na individuálne
a druhové.
Individuálne privlastňovacie prídavné mená sa tvoria od mien osôb a zvierat
a skloňujú sa podľa vzoru otcov a matkin.

Druhové privlastňovacie prídavné mená vyjadrujú príslušnosť k druhu, skloňujú sa
podľa vzoru páví a tvoria sa od pomenovaní zvierat.
Vlastnostné prídavné mená pomenúvajú vlastnosť substancie bez príslušnej
špecifikácie, rozdeľujeme ich na akostné a vzťahové.

Akostné

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu z poznania samého javu,
z jeho hodnotenia. Jadro tvoria hlavne neodvodené prídavné mená.

Vzťahové

Pomenúvajú príznak substancie ako vlastnosť vyplývajúcu zo vzťahu k inej veci,
okolnosti, deju, sú vždy odvodené od slov, ktoré tieto javy pomenúvajú.


Mesačné príspevky
Oblaky
Specialized English Slovak dialogue Slovenská gramatika Doučovanie doučovanie Vetná skladba Slovak conversation pohovor v angličtine frázové slovesá tipy ako sa učiť jazyk Metódy výučby anglická konverzácia prekladateľstvo slohové útvary anglické skratky slovak for foreigners, time Slovak slang Druhy viet gramatika Slovak dialogues Slovak sentences English in use výučba, učenie sa, anketa Spisovná slovenčina Skúšky z jazyka Jednoduchá veta Predminulý priebehový čas Slovak grammar slovenská literatúra Anglické zámená slovenská gramatika Slovak word formation maturita Anglické frazálne slovesá Slovak vocabulary Angličtina pre špecifické situácie význam slov a ich použite anglické časy anglicko - slovenská konverzácia Gerundium Slovenský jazyk Slovak tenses Slovak pronunciation výučba, doučovanie verbs with prepositions Slovak verbs Anglické slovesá reparát metódy, vzdelávanie, rečnícky štýl slovenské nárečia, slovensko Slovak cases slovné spojenia metódy výučby, jazyky angličtina Slovak for foreigners, comparison of adjectives Obchodná angličtina anglická gramatika Motivácia vetná skladba English grammar Anglická gramatika obchodná angličtina Nepravidelné stupňovanie Slovak phrases Anglické frázové slovesá anglické opozitá prídavné mená angličtina pre obchod angličtina pre lekárov Business English Anglické frázy Slovenská literatúra Typy angličtiny pomôcky k učeniu sa Angličtina pre každú situáciu slovak for foreigners Slovak for foreigners Anglické nepravidelné slovesá metódy výučby english for travelling priama metóda význam slov Anglické prídavné mená English for everyday life Medical Slovak Slovak nouns teória literatúry učenie sa anglická výslovnosť Slovak questions Súdny preklad
Návrat na obsah